reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 57/2001

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 22 listopada 2001 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski”

Na podstawie art.109 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. .U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz.1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz.1216, Nr 119, poz.1252 i Nr 122, poz.1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 100, poz. 1084 i Nr 111, poz.1195) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się „Regulamin refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2001 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Załącznik 1. [Regulamin refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski]

Załącznik do uchwały nr 57/2001 Zarządu NBP
z dnia 22 listopada 2001 r. (poz. 38)

Regulamin
 refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego
przez Narodowy Bank Polski

§ 1. Regulamin refinansowania banków w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

1) warunki udzielania bankom przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, kredytu wykorzystywanego i spłacanego w ciągu dnia operacyjnego, zwanego dalej „kredytem technicznym”, oraz warunki jego wykorzystania i spłaty,

2) zabezpieczanie spłaty kredytu technicznego poprzez przeniesienie na NBP praw z bonów skarbowych posiadanych przez banki zaciągające ten kredyt.

§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) DPPK – Departament Polityki Pieniężne – Kredytowej Centrali NBP,

2) CRBS – Centralny Rejestr Bonów Skarbowych prowadzony w DPPK,

3) DSP – Departament Systemu Płatniczego Centrali NBP,

4) zlecenie przemieszczenia bonów – zlecenie przemieszczenia – w CRBS – bonów skarbowych z rachunku banku na rachunek NBP,

5) umowa – umowę o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z bonów skarbowych,

6) karta wzorów podpisów – złożony przez bank dokument zawierający wzory podpisów osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

§ 3. 1. Przedmiotem przewłaszczenia w celu zabezpieczenia spłaty kredytu technicznego są bony skarbowe.

2. Zabezpieczenie spłaty kredytu technicznego stanowią bony skarbowe, do terminu wykupu których pozostaje nie mniej niż 5 dni roboczych.

§ 4. Kwota kredytu technicznego stanowi 80% wartości nominalnej przewłaszczonych bonów skarbowych.

§ 5. 1. Kredyt techniczny może być udzielony bankowi, który:

1) posiada rachunek bieżący w DSP,

2) jest uczestnikiem CRBS,

3) zawarł z NBP umowę sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,

4) złożył, nie później niż w dniu zawarcia umowy, karty wzorów podpisów sporządzone zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki nr 4 i 5 do Regulaminu,

5) złożył zlecenie przemieszczenia bonów.

2. Karty wzorów podpisów, o których mowa w ust.1 pkt 4, powinny być na bieżąco przez bank aktualizowane, w formie pisemnej.

§ 6. 1. Kredyt techniczny wykorzystany i spłacony w tym samym dniu operacyjnym nie podlega oprocentowaniu.

2. Kredyt techniczny spłacony w następnym dniu operacyjnym po dniu jego wykorzystania jest oprocentowany według stopy kredytu lombardowego ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej i ogłaszanej w Dzienniku Urzędowym NBP.

3. Odsetki, z zastrzeżeniem § 14 ust.1, pobiera DSP z rachunku bieżącego banku w DSP wraz ze spłatą kredytu technicznego.

§ 7. 1. Zlecenie przemieszczenia bonów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, bank składa w CRBS w godzinach od 8.00 do 17.00.

2. Realizacja zlecenia przemieszczenia bonów w CRBS oznacza złożenie przez bank zabezpieczenia kredytu technicznego.

3. Zlecenie przemieszczenia bonów, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 14 ust. 3, traci moc z chwilą złożenia nowego zlecenia przemieszczenia bonów.

4. Bank może w każdym dniu operacyjnym zmniejszyć lub zwiększyć złożone zabezpieczenie kredytu. Realizacja zlecenia przemieszczenia bonów zmniejszającego złożone zabezpieczenie następuje pod warunkiem, iż bony skarbowe objęte takim zleceniem nie stanowią zabezpieczenia wykorzystanego przez bank kredytu technicznego.

5. Jeśli do terminu wykupu bonów skarbowych objętych zleceniem, o którym mowa w ust. 1, pozostają 4 dni robocze, wówczas bony te, na początek dnia operacyjnego nie będą przemieszczane na rachunek NBP.

§ 8. W oparciu o złożone przez bank zabezpieczenie, z uwzględnieniem postanowień § 4, NBP wylicza kwotę kredytu technicznego pozostającą do dyspozycji banku na jego rachunku bieżącym w DSP. Kwota ta ulega zwiększeniu bądź zmniejszeniu w wyniku zwiększenia bądź zmniejszenia złożonego przez bank zabezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust. 4.

§ 9. 1. Udzielanie kredytu technicznego w każdym dniu operacyjnym dokonywane będzie przez NBP poprzez przekazywanie środków na rachunek bieżący banku w DSP w wysokości, o której mowa w § 8, w godzinach od 8.00 do 17.00.

2. Udzielony kredyt techniczny może być wykorzystywany przez bank w godzinach od 8.00 do 17.30.

§ 10. 1. Spłata kredytu technicznego następować będzie w każdym dniu operacyjnym o godzinie 17.30, w drodze realizacji dyspozycji NBP obciążającej rachunek bieżący banku w DSP kwotą odpowiadającą udzielonemu kredytowi technicznemu.

2. Jeśli kredyt techniczny zostanie spłacony w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub § 11 ust. 1, wówczas bony skarbowe stanowiące jego zabezpieczenie zostaną, na koniec dnia operacyjnego, przemieszczone w CRBS z rachunku NBP na rachunek banku z oznaczeniem, że są to bony przeznaczone na zabezpieczenie kredytu technicznego. Na początku następnego dnia operacyjnego bony te zostaną ponownie przemieszczone na rachunek NBP, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5, § 14 ust. 2 oraz § 18, z jednoczesnym wyliczeniem kwoty kredytu technicznego.

§ 11. 1. Jeśli dyspozycja NBP, o której mowa w § 10 ust. 1, nie zostanie zrealizowana, NBP o godz. 18.00 anuluje tę dyspozycję i wystawia nową dyspozycję na częściową spłatę kredytu technicznego do wysokości salda na rachunku bieżącym banku w DSP.

2. Kwota niespłaconego o godz. 18.00 kredytu technicznego, udzielonego i wykorzystanego w danym dniu operacyjnym, podlega spłacie w następnym dniu operacyjnym do godz. 10.30.

§ 12. W przypadku częściowej spłaty kredytu technicznego, o której mowa w § 11 ust. 1, nastąpi przeliczenie, z uwzględnieniem postanowień § 4, niespłaconej kwoty kredytu na wartość nominalną bonów skarbowych z zaokrągleniem – w górę – do pełnych wielokrotności 10.000 zł.

Przewłaszczone bony skarbowe o tak ustalonej wartości nominalnej i najbliższych terminach zapadalności stanowić będą zabezpieczenie niespłaconej kwoty kredytu technicznego i nie zostaną przemieszczone na rachunek banku w CRBS.

§ 13 .1. Bank jest zobowiązany zgromadzić, na rachunku bieżącym w DSP, środki w wysokości zadłużenia w NBP obejmującego kwotę kredytu, o którym mowa w § 11 ust. 2, i należne odsetki, najpóźniej do godz. 10.30 w następnym dniu operacyjnym.

2. Nie dopuszcza się częściowej spłaty zadłużenia, o którym mowa w ust.1, co oznacza, że jego spłata może nastąpić jedynie w pełnej wysokości.

3. Spłata zadłużenia w terminie i wysokości, o których mowa w ust. 1, następować będzie w drodze realizacji dyspozycji NBP wystawionych na początku dnia operacyjnego, obciążających rachunek bieżący banku w DSP kwotami odpowiadającymi wysokości niespłaconego w poprzednim dniu kredytu technicznego oraz należnych odsetek.

4. Jeśli bank zgromadzi środki na rachunku bieżącym w DSP w wysokości niespłaconego w poprzednim dniu operacyjnym kredytu technicznego oraz należnych odsetek w terminie, o którym mowa w ust. 1, i zadłużenie banku z tego tytułu zostanie spłacone, bank – z zastrzeżeniem § 18 – może jeszcze uzyskać w danym dniu operacyjnym kredyt techniczny zabezpieczony tymi samymi bonami skarbowymi.

§ 14. 1. Jeśli bank nie zgromadzi środków w wysokości i terminie, o których mowa w § 13 ust.1, zaspokojenie wierzytelności NBP następuje z przewłaszczonych bonów skarbowych stanowiących zabezpieczenie niespłaconego kredytu technicznego. Zaspokojenie wierzytelności NBP jest równoznaczne ze spłatą kredytu technicznego oraz należnych odsetek.

2. Do czasu spłaty kredytu technicznego z dnia poprzedniego w danym dniu operacyjnym:

1) bankowi nie będzie udzielany kredyt techniczny,

2) zlecenia przemieszczenia bonów będą przyjmowane w CRBS, jednakże, z zastrzeżeniem ust. 3, nie będą realizowane.

3. Bank może odwołać złożone zabezpieczenie w części niestanowiącej zabezpieczenia niespłaconego kredytu technicznego wykorzystanego w poprzednim dniu operacyjnym, składając w CRBS zlecenie odwołania zlecenia przemieszczenia bonów skarbowych na rachunek bonów skarbowych NBP, zwane dalej „zleceniem odwołania”, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

§ 15. NBP zastrzega sobie pierwszeństwo realizacji dyspozycji własnej obciążenia rachunku bieżącego banku w DSP z tytułu spłaty kredytu technicznego niespłaconego w poprzednim dniu operacyjnym oraz należnych odsetek, z wyłączeniem zajęć egzekucyjnych.

§ 16. Nadsyłane do DPPK zlecenia przemieszczenia bonów oraz zlecenia odwołania przekazywane w drodze telekomunikacyjnej (telefaks) traktuje się jako dokumenty równoważne oryginałom.

§ 17. Błędne sporządzenie zlecenia przemieszczenia bonów stanowi dla NBP podstawę do odmowy ustanowienia zabezpieczenia kredytu technicznego.

§ 18. Jeśli dwukrotnie w danym miesiącu kalendarzowym kredyt techniczny nie zostanie, z przyczyn leżących po stronie banku, spłacony ani w terminie, o którym mowa w § 10 ust. 1, ani w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 1, NBP wstrzyma udzielanie bankowi kredytu na okres trzydziestu dni kalendarzowych, począwszy od następnego dnia operacyjnego po dniu, w którym kredyt techniczny nie został przez bank, po raz drugi, spłacony.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik nr 2 do Regulaminu

infoRgrafika


Załącznik nr 3 do Regulaminu

infoRgrafika


Załącznik nr 4 do Regulaminu

infoRgrafika


Załącznik nr 5 do Regulaminu

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama