| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 7/2001

Komisji Nadzoru Bankowego

z dnia 12 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania wierzytelności oraz udzielonych zobowiązań pozabilansowych przy ustalaniu przestrzegania limitów koncentracji wierzytelności, określenia innych wierzytelności i udzielonych zobowiązań pozabilansowych, wobec których nie stosuje się przepisów dotyczących limitów koncentracji wierzytelności oraz uwzględniania powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu w rachunku koncentracji wierzytelności

Na podstawie art. 71 ust. 4 pkt 1 i 2 oraz art. 141j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1195 i Nr 130, poz. 1450 i 1452), zwanej dalej ustawą – Prawo bankowe, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przy ustalaniu przestrzegania limitów, o których mowa w art. 71 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo bankowe, uwzględnia się:

1) wierzytelności – według wartości nominalnej kwoty pozostającej do spłaty, w zakresie aktywów określonych w załączniku nr 3 do uchwały KNB nr 5/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytułu przekroczenia limitów koncentracji wierzytelności, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, z uwzględnieniem powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania (Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 43), bez pomniejszania o utworzone rezerwy celowe oraz bez stosowania wag ryzyka,

2) udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym oraz wynikające z transakcji pozabilansowych – według wartości nominalnej kwoty ekwiwalentu bilansowego obliczonej zgodnie z załącznikiem, o którym mowa w pkt 1, bez pomniejszania o utworzone rezerwy celowe oraz bez stosowania wag ryzyka kontrahenta.

§ 2.

Przepisów art. 71 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo bankowe nie stosuje się do wierzytelności i udzielonych zobowiązań pozabilansowych:

1) stanowiących udzielone zobowiązania pozabilansowe zaklasyfikowane do kategorii niskiego ryzyka, zgodnie z ust. 2, pkt 1 części IV załącznika nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1 pkt 1, pod warunkiem zawarcia z podmiotem lub grupą powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie podmiotów porozumienia, zgodnie z którym nie zostaną przekroczone limity, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, oraz norma w wysokości 800% funduszy własnych banku, o której mowa w art. 71 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe,

2) stanowiących udzielone zobowiązania pozabilansowe zaklasyfikowane do kategorii nisko-średniego ryzyka, zgodnie z ust. 2 pkt 2 części IV załącznika nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1 pkt 1, do wysokości 50% ich wartości,

3) stanowiących należności od jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej albo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli została przypisana im zerowa waga ryzyka w rachunku współczynnika wypłacalności, zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 1 pkt 1, do wysokości 80% ich wartości,

4) stanowiących gwarancje, inne niż gwarancje kredytowe, udzielone w ramach porozumień o wzajemnym gwarantowaniu, do wysokości 20% kwoty gwarantowanej, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Bankowego,

5) zabezpieczonych kwotą pieniężną, która została przeniesiona na własność i na rachunek podmiotu dominującego lub zależnego w stosunku do banku, do wysokości tej kwoty,

6) zabezpieczonych gwarancją lub poręczeniem udzielonym przez jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej albo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli została przypisana im zerowa waga ryzyka w rachunku współczynnika wypłacalności, zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 1 pkt 1, do wysokości 80% wartości zabezpieczenia,

7) zabezpieczonych zastawem na prawach wynikających z papierów wartościowych, których emitentem są jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej albo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli została przypisana im zerowa waga ryzyka w rachunku współczynnika wypłacalności, zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 1 pkt 1, do wysokości 80% wartości zabezpieczenia,

8) zabezpieczonych certyfikatami depozytowymi wyemitowanymi przez bank lub przez inny bank, będący podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do banku, zdeponowanymi w jednym z tych banków, do wysokości wartości zabezpieczenia.

9) zabezpieczonych zastawem na prawach wynikających z papierów wartościowych, innych niż określone w art. 71 ust. 3 pkt 4 ustawy – Prawo bankowe i w pkt 8, jeżeli emitentem tych papierów nie jest sam bank, jego podmiot dominujący lub zależny ani dłużnik banku lub jakikolwiek podmiot powiązany z nim kapitałowo lub organizacyjnie, papiery te są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych lub uznane są za regularnie kwotowane na rynku, do wysokości:

a) 40% wartości zabezpieczenia – w przypadku akcji,

b) 65% wartości zabezpieczenia – w przypadku dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny i wielostronne banki rozwoju, o których mowa w części II ust. 2 pkt 3 i 4 załącznika nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1 pkt 1,

c) 50% wartości zabezpieczenia – w przypadku innych papierów wartościowych,

10) zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludzi, do wysokości 50% wartości zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na rzecz banku, określanej na podstawie wyceny bankowo-hipotecznej lub innej wyceny, sporządzonej co najmniej raz w roku, nie więcej jednak niż do wysokości 50% wpisu do księgi wieczystej,

11) w przypadku których stroną zobowiązaną wobec banku są rządy centralne lub banki centralne państw innych niż wymienione w art. 71 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe, a należności są wyrażone i finansowane w ich walucie krajowej,

12) z tytułu weksli, z terminem płatności do jednego roku, które są wystawione przez inny bank lub instytucję kredytową,

13) z tytułu dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez inny bank lub instytucję kredytową, podlegających z mocy prawa nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów, o ile w przypadku upadłości emitenta posiadacze tych papierów mają zagwarantowane pierwszeństwo spłaty,

14) stanowiących pomniejszenia funduszy własnych zgodnie z uchwałą KNB nr 6/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości funduszy własnych banków należących do bankowej grupy kapitałowej dla potrzeb stosowania norm i granic określonych ustawą – Prawo bankowe, wysokości, szczegółowego zakresu i warunków pomniejszania funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających banku, wysokości i warunków ich zaliczania, innych pomniejszeń funduszy własnych banku, wysokości i warunków pomniejszania o nie funduszy własnych oraz uwzględniania powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu przy określaniu sposobu obliczania funduszy własnych (Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 44),

15) wynikających z bieżących operacji kupna lub sprzedaży walut obcych – w okresie do dwóch dni roboczych po dokonaniu płatności,

16) wynikających z operacji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych – w okresie do pięciu dni roboczych po dokonaniu płatności lub dostawy papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

§ 3.

Bank jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej raz w miesiącu Komisję Nadzoru Bankowego o zastosowaniu wyłączeń, o których mowa w § 2.

§ 4.

1. Bank podlegający nadzorowi skonsolidowanemu zgodnie z art. 141f ustawy – Prawo bankowe, niezależnie od limitów koncentracji wierzytelności obliczonych na podstawie indywidualnego sprawozdania finansowego, oblicza także limit, o którym mowa w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe, na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przyjmując odpowiednio sposób obliczania funduszy własnych banku i podmiotów zależnych, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 uchwały, o której mowa w § 2 pkt 14.

2. Bank obliczający limit koncentracji wierzytelności na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przy ustalaniu przestrzegania tego limitu odpowiednio stosuje szczegółowe zasady i warunki uwzględniania wierzytelności oraz udzielonych zobowiązań pozabilansowych w stosunku do wszystkich podmiotów zależnych, jakby stanowiły z tym bankiem jeden bank.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego: L. Balcerowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »