| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 1/2002

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 10 stycznia 2002 r.

w sprawie wykazu dokumentów załączanych do wniosków do Komisji Nadzoru Bankowego w sprawach o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, o wyrażenie zgody na powołanie członków zarządu banku oraz do informacji o składzie zarządu przedstawianej Komisji Nadzoru Bankowego przez radę nadzorczą banku.

Na podstawie art. 137 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz.1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399, z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1195 i Nr 130, poz. 1450 i 1452) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa wykaz dokumentów załączanych do wniosków do Komisji Nadzoru Bankowego w sprawach o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, o wyrażenie zgody na powołanie członków zarządu banku oraz do informacji o składzie zarządu przedstawianej Komisji Nadzoru Bankowego przez radę nadzorczą banku.

§ 2.

Przez podmiot dominujący rozumie się w niniejszej uchwale podmiot, o którym mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo bankowe.

§ 3.

Do wniosku, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy – Prawo bankowe, rada nadzorcza załącza następujące dokumenty:

1) poświadczone notarialnie kopie stron dowodu osobistego kandydata zawierających: serię i numer dowodu, imię i nazwisko, numer PESEL, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty oraz datę wydania dowodu osobistego lub – w przypadku gdy kandydat nie jest obywatelem polskim – poświadczone notarialnie kopie stron dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata zawierających cechy identyfikujące ten dokument,

2) oświadczenie kandydata zawierające następujące dane:

a) imię i nazwisko kandydata, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki,

b) obywatelstwo kandydata,

c) adres stałego i czasowego zameldowania oraz zamieszkania kandydata w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat,

3) życiorys zawodowy kandydata wraz ze świadectwami pracy oraz opiniami z miejsc pracy kandydata z okresu ostatnich 5 lat pracy – w przypadku posiadania takich opinii,

4) informacje o wykształceniu kandydata, dotyczące:

a) ukończonych szkół średnich,

b) ukończonych studiów wyższych,

c) ukończonych studiów podyplomowych, szkoleń specjalistycznych i in.,

wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi wskazane wykształcenie,

5) oświadczenie kandydata dotyczące stanu aktualnego oraz okresu ostatnich 5 lat, informujące o:

a) prowadzonej przez kandydata i osoby bliskie, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, działalności gospodarczej, z podaniem formy prowadzonej działalności i jej rodzaju,

b) posiadanych udziałach lub akcjach w spółkach,

c) pełnionych funkcjach w zarządach, radach nadzorczych, innych władzach podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

d) postępowaniach karnych, karnych skarbowych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych prowadzonych przeciwko kandydatowi, postępowaniach administracyjnych, w których występował lub występuje jako strona, oraz postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, w których kandydat występował lub występuje jako strona, a które mogą mieć negatywny wpływ na jego sytuację finansową,

6) oświadczenie kandydata informujące o:

a) ewentualnym spowodowaniu udokumentowanych strat majątkowych w obecnym oraz poprzednich miejscach pracy,

b) ewentualnym orzeczeniu wobec kandydata na podstawie Prawa upadłościowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni,

7) zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające wywiązywanie się kandydata z obowiązku podatkowego lub – w przypadku gdy kandydat podlega lub podlegał w okresie roku podatkowego poprzedzającego złożenie wniosku obowiązkowi podatkowemu w innym kraju – inny, równoważny dokument, wydany przez właściwy organ tego kraju,

8) zaświadczenie o niekaralności kandydata wydane przez Krajowy Rejestr Karny lub – w przypadku gdy kandydat jest obcokrajowcem – inny, równoważny dokument, wydany przez właściwy organ kraju, którego obywatelstwo posiada kandydat,

9) dokument zaświadczający o zdanym egzaminie państwowym z języka polskiego, w przypadku gdy kandydat jest obywatelem innego państwa.

§ 4.

Oświadczenia, o których mowa w § 3 pkt 2, 5 i 6, powinny być opatrzone podpisem kandydata poświadczonym notarialnie.

§ 5.

Do informacji, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy – Prawo bankowe, rada nadzorcza załącza odpowiednie dokumenty wymienione w § 3 pkt 1–8.

§ 6.

W zakresie określonym w art. 31 ust 2 pkt 3 ustawy – Prawo bankowe wnioskodawca przedstawia następujące dokumenty dotyczące założycieli:

1) gdy założyciel jest osobą prawną:

a) pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny równoważny dokument, wydany przez właściwy organ kraju siedziby założyciela, zawierający dane o formie prawnej, firmie, siedzibie, przedmiocie działalności, wysokości opłaconego kapitału, sposobie reprezentacji oraz osobach aktualnie uprawnionych do reprezentacji,

b) statut, umowę lub inny równoważny dokument, właściwy dla kraju siedziby założyciela, określający formę prawną, firmę, siedzibę, przedmiot działalności, wysokość opłaconego kapitału, sposób reprezentacji oraz strukturę organizacyjną założyciela,

c) informację o adresie, numerach telefonów, numerach telefaksów, adresie strony internetowej, adresie poczty elektronicznej założyciela,

d) oświadczenie założyciela stwierdzające zamiar utworzenia banku,

e) informację o źródłach pochodzenia środków przeznaczonych na objęcie akcji banku, wraz z udokumentowaniem,

f) oświadczenie założyciela zawierające wykaz posiadanych rachunków bankowych (nie dotyczy założycieli będących bankami),

g) oświadczenie założyciela wskazujące banki kredytujące i pożyczkodawców, wraz z ich opiniami o przebiegu spłat, w przypadku korzystania przez założyciela z kredytów i pożyczek pieniężnych (nie dotyczy założycieli będących bankami),

h) zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające wywiązywanie się założyciela z obowiązku podatkowego lub – w przypadku gdy założyciel podlega lub podlegał w okresie roku podatkowego poprzedzającego złożenie wniosku obowiązkowi podatkowemu w innym kraju – inny, równoważny dokument, wydany przez właściwy organ tego kraju.

i) oświadczenie założyciela dotyczące stanu aktualnego oraz okresu ostatnich 5 lat, informujące o postępowaniach karnych skarbowych lub egzekucyjnych prowadzonych przeciwko założycielowi lub podmiotowi wobec niego dominującemu, postępowaniach administracyjnych, w których założyciel lub podmiot wobec niego dominujący występował lub występuje jako strona, oraz postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, w których założyciel lub podmiot wobec niego dominujący występował lub występuje jako strona, a które mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową założyciela lub podmiotu wobec niego dominującego,

j) oświadczenie założyciela o ewentualnym wszczęciu postępowania upadłościowego lub złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości założyciela lub podmiotu dominującego wobec niego,

k) oświadczenie założyciela zawierające wykaz wszystkich powiązań finansowych i gospodarczych z innymi podmiotami (osobami prawnymi i fizycznymi), w szczególności informacji o posiadanych akcjach, udziałach, obsadzanych stanowiskach we władzach innych podmiotów,

l) sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe wraz z opiniami biegłych rewidentów oraz ostatnie sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,

m) oświadczenie założyciela zawierające dane identyfikujące podmiot dominujący wobec założyciela, w szczególności: imię, nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub siedzibę, adres, numery telefonów, numery telefaksów, adres strony internetowej, adres poczty elektronicznej, numer ewidencyjny PESEL albo formę prawną tego podmiotu dominującego, niebędącego osobą fizyczną, i numer właściwego rejestru oraz informację o charakterze dominacji, a w przypadku gdy podmiot dominujący jest podmiotem zależnym od innego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie – wskazanie struktury tej zależności ze wskazaniem podmiotów dominujących wszystkich szczebli dominacji,

2) gdy założyciel jest osobą fizyczną:

a) poświadczone notarialnie kopie stron dowodu osobistego założyciela zawierających: serię i numer dowodu, imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie organu wydającego dowód osobisty oraz datę wydania dowodu osobistego lub – w przypadku gdy założyciel nie jest obywatelem polskim – poświadczone notarialnie kopie stron dokumentu stwierdzającego tożsamość, zawierających cechy identyfikujące ten dokument,

b) oświadczenie założyciela zawierające następujące dane:

– imię i nazwisko założyciela, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki,

– obywatelstwo założyciela,

– adres stałego i czasowego zameldowania oraz faktycznego zamieszkania założyciela w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat,

c) informację o źródłach pochodzenia środków przeznaczonych na objęcie akcji banku, wraz z udokumentowaniem,

d) oświadczenie założyciela wskazujące banki kredytujące i pożyczkodawców, wraz z ich opiniami o przebiegu spłat, w przypadku korzystania przez założyciela z kredytów i pożyczek pieniężnych,

e) dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy założyciel jest odpowiadającym bez ograniczeń wspólnikiem spółki handlowej) lub – w przypadku gdy założyciel prowadzi działalność gospodarczą w innym kraju – inne równoważne dokumenty, wydane przez właściwe organy tego kraju,

f) zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające wywiązywanie się założyciela z obowiązku podatkowego lub – w przypadku gdy założyciel podlega lub podlegał w okresie roku podatkowego poprzedzającego złożenie wniosku obowiązkowi podatkowemu w innym kraju – inny, równoważny dokument, wydany przez właściwy organ tego kraju,

g) oświadczenie założyciela dotyczące stanu aktualnego oraz okresu ostatnich 5 lat, informujące o postępowaniach karnych, karnych skarbowych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych prowadzonych przeciwko założycielowi, postępowaniach administracyjnych, w których występował lub występuje jako strona, oraz postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, w których założyciel występował lub występuje jako strona, a które mogą mieć istotny wpływ na jego sytuację finansową,

h) oświadczenie założyciela informujące o ewentualnym wszczęciu postępowania upadłościowego lub złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki handlowej, w której jest wspólnikiem odpowiadającym bez ograniczeń,

i) oświadczenie założyciela zawierające wykaz wszystkich powiązań finansowych i gospodarczych z innymi podmiotami (osobami prawnymi i fizycznymi), w szczególności informacji o posiadanych akcjach, udziałach oraz zajmowanych stanowiskach we władzach innych podmiotów,

j) sprawozdania finansowe oraz opinie biegłych rewidentów za ostatnie 3 lata obrotowe (w przypadku obowiązku sporządzania takich sprawozdań),

k) oświadczenie założyciela informujące o ewentualnym orzeczeniu wobec niego na podstawie Prawa upadłościowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni.

§ 7.

Na żądanie Komisji Nadzoru Bankowego wnioskodawca przedstawia odpowiednie dokumenty, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. a)–c), h)–j) i l) i pkt 2 lit. a), b) i d)–k) dotyczące podmiotu dominującego wobec założyciela będącego osobą prawną. § 8–12 stosuje się odpowiednio.

§ 8.

Oświadczenia, o których mowa w § 6 pkt 2 lit. b), d), g)–i) i k) powinny być opatrzone podpisem założyciela poświadczonym notarialnie.

§ 9.

Zamiast świadectw i opinii, o których mowa w § 3 pkt 3, a także dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 4 i 9 oraz w § 6 pkt 1 lit. a), b), e) i l) oraz w pkt 2 lit. c), e) i j), mogą być przedstawione ich kopie notarialnie poświadczone za zgodność z oryginałem.

§ 10.

W przypadku zmiany stanu faktycznego lub stanu wiedzy, na których oparte są oświadczenia, o których mowa w § 3 pkt 2, 5 i 6 oraz w § 6 pkt 1 lit. d), f), g), i)–k) i m) oraz pkt 2 lit. b), d), g)–i) i k), powinny zostać złożone nowe oświadczenia, zgodne z aktualnym stanem faktycznym i stanem wiedzy.

§ 11.

Do dokumentów w języku obcym powinny zostać dołączone ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

§ 12.

Dokumenty zagraniczne powinny być zalegalizowane przez polską placówkę dyplomatyczną.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego:

L. Balcerowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »