reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 5/6/PPK/2002

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 8 lutego 2002 r.

w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski obligacji przeznaczonych na zamianę części obligacji nabytych przez banki w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 i art. 48 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W celu dokonania zamiany sześcio-, siedmio- i ośmioletnich obligacji Narodowego Banku Polskiego, o terminach wykupu odpowiednio 30 września 2005 r., 30 września 2006 r. i 30 września 2007 r., wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP", na podstawie uchwały nr 36/28/PPK/1999 Zarządu NBP z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23), emituje się 10-letnie obligacje o oprocentowaniu zmiennym i terminie wykupu w dniu 1 marca 2012 r., o łącznej wartości nominalnej 7 816 403 500 zł (słownie: siedem miliardów osiemset szesnaście milionów czterysta trzy tysiące pięćset złotych), zwane dalej "obligacjami".

§ 2.

Emisja obligacji skierowana jest do banków posiadających sześcio-, siedmio- i ośmioletnie obligacje NBP, o których mowa w § 1. Wykaz tych banków zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

Warunkiem dojścia do skutku emisji obligacji jest objęcie ich przez wszystkie banki, o których mowa w § 2.

§ 4.

1. Każdy z banków w wyniku zamiany obejmuje, w proporcji 1:1, obligacje o wartości nominalnej równej wartości nominalnej posiadanych w dniu zamiany sześcio-, siedmio- i ośmioletnich obligacji NBP, o których mowa w § 1.

2. Zamiana następuje w dniu 28 lutego 2002 r.

3. Z dniem dokonania zamiany następuje umorzenie objętych nią sześcio-, siedmio- i ośmioletnich obligacji NBP, o których mowa w § 1.

4. Od obligacji podlegających zamianie NBP wypłaci bankom, w terminie określonym w ust. 2, należne im odsetki za okres od 1 października 2001 r. do 28 lutego 2002 r. Przy wypłacie odsetek ma odpowiednie zastosowanie § 12.

§ 5.

Obligacje nie mają formy dokumentu i są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zwany dalej „KDPW".

§ 6.

Nominał obligacji wynosi 100 (sto) złotych.

§ 7.

Obligacje są na okaziciela.

§ 8.

1. Emisja obligacji następuje z dniem 28 lutego 2002 r.

2. Aktualny stan emisji obligacji określa list księgowy wydawany przez NBP.

§ 9.

1. Obligacje mogą być nabywane – na rynku wtórnym – przez rezydentów i nierezydentów będących osobami prawnymi i osobami fizycznymi oraz przez spółki nieposiadające osobowości prawnej.

2. Obligacje mogą stanowić przedmiot obrotu pomiędzy podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach regulujących obrót dewizowy, a także publiczny obrót papierami wartościowymi.

§ 10.

1. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, ustalanej na podstawie rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych przez Ministra Finansów na przetargach mających miejsce w okresie dwóch miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy.

2. Jeżeli w okresie dwóch miesięcy, o których mowa w ust. 1, odbędzie się tylko jeden przetarg, wówczas dla wyliczenia stopy procentowej przyjmuje się rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na przetargach mających miejsce w jednym z dwóch powyższych miesięcy oraz w miesiącu najbliższym miesiącowi, w którym odbył się przetarg. Jeżeli natomiast w okresie tym nie odbędzie się żaden przetarg, to do wyliczenia stopy procentowej przyjmuje się rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych na przetargach w okresie dwóch miesięcy najbliższych miesiącom bezpośrednio poprzedzającym miesiąc początkujący dany okres odsetkowy.

3. Sposób wyliczania stopy procentowej oraz wysokości należnych odsetek określa załącznik nr 2 do uchwały.

4. Wartość naliczonych odsetek określana jest z dokładnością do jednego grosza.

5. Poczynając od dnia wykupu, obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

6. Wypłata odsetek następuje w okresach rocznych, w dniu 1 marca odpowiednio 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 r., z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W przypadku dokonania przez NBP – zgodnie z § 11 ust. 2 – wcześniejszego wykupu obligacji wypłata należnych bankowi odsetek następuje za okres od dnia początkującego dany okres odsetkowy do dnia poprzedzającego dzień wykupu (włącznie). Wypłaty odsetek NBP dokonuje w dniu wcześniejszego wykupu.

8. Wykaz okresów odsetkowych oraz dni ustalenia praw z tytułu należnych odsetek zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 11.

1. Wykup obligacji odbywa się według ich wartości nominalnej i następuje jednorazowo, w dniu 1 marca 2012 r., według stanu posiadania obligacji w dniu ustalenia praw do ostatniej płatności odsetkowej.

2. NBP zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu obligacji – w całości lub w części.

§ 12.

1. Wykup obligacji (§ 11 ust. 1), wypłata odsetek (§ 10 ust. 6 i 7) oraz wcześniejszy wykup (§ 11 ust. 2) przez NBP następuje za pośrednictwem KDPW.

2. NBP przekazuje KDPW środki na dokonywanie płatności z tytułów wymienionych w ust. 1 w terminie uzgodnionym z KDPW.

3. Przekazanie przez KDPW środków z tytułów, o których mowa w ust. 1, następuje na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika KDPW, który prowadzi rachunek papierów wartościowych dla posiadacza obligacji.

§ 13.

1. Roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu po upływie dziesięciu lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne.

2. Roszczenie o wypłatę odsetek ulega przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia, w którym stało się ono wymagalne.

§ 14.

Jeżeli dzień wykupu obligacji i wypłaty odsetek lub inny dzień, w którym na podstawie niniejszej uchwały powstaje obowiązek wykonania czynności przez NBP, KDPW lub posiadacza obligacji, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, wykup obligacji i wypłata odsetek oraz wykonanie innej czynności przewidzianej uchwałą następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu

Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz

Załącznik 1. [Wykaz banków posiadających obligacje NBP zakupione w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej]

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/6/PPK/2002 Zarządu NBP
z dnia 8 lutego 2002 r. (poz. 5)

Wykaz banków posiadających obligacje NBP zakupione w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

2. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

3. ING Bank Śląski S.A.

4. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.

5. Bank Zachodni WBK S.A.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego

7. BRE Bank S.A.

8. BIG Bank GDAŃSKI S.A.

9. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

10. Bank Współpracy Europejskiej S.A.

11. Bank Pocztowy S.A.

12. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.

13. Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego S.A.

14. Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A.

15. NORDEA BANK POLSKA S.A.

16. Wschodni Bank Cukrownictwa S.A.

17. Bank SPOŁEM S.A.

18. Bank Cukrownictwa "CUKROBANK" S.A.

19. Kredyt Bank S.A.

20. Bank Przemysłowy S.A.

21. Bank Ochrony Środowiska S.A.

22. LG Petro Bank S.A.

23. FORTIS BANK POLSKA S.A.

24. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

25. Bank Wschodni S.A.

26. Bank CZĘSTOCHOWA S.A.

27. ABN AMRO BANK (Polska) S.A.

28. INVEST-BANK S.A.

29. CUPRUM-BANK S.A.

30. Bank Amerykański w Polsce S.A. "AmerBank"

31. Raiffeisen Bank Polska S.A.

32. Credit Lyonnais Bank Polska S.A.

33. SOCIETE GENERALE-SUCCURSALE de VARSOVIE

34. BNP Paribas Bank Polska S.A.

35. Westdeutsche Landesbank Polska S.A.

36. Deutsche Bank Polska S.A.

37. Deutsche Bank 24 S.A.

38. Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A.

39. LUKAS Bank S.A.

40. AIG Bank Polska S.A.

41. Lubelski Bank Regionalny S.A.

42. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

43. Bank Spółdzielczy w Piasecznie

44. Spółdzielczy Bank Ogrodniczy w Warszawie

45. Bank Spółdzielczy w Namysłowie

46. Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie

47. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.

48. Spółdzielczy Bank Ludowy w Poznaniu

49. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie

50. Bank Spółdzielczy Rzemiosła we Wrocławiu

51. Bank Spółdzielczy w Orzeszu

52. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

53. Bank Spółdzielczy w Wieliczce

54. Bank Spółdzielczy w Kielcach

55. Bank Spółdzielczy w Ostrowii Mazowieckiej

56. Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy

57. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

58. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie

Załącznik 2. [Sposób wyliczania stopy procentowej oraz wysokości należnych odsetek od obligacji NBP przeznaczonych na zamianę części obligacji nabytych przez banki w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej]

Załącznik nr 2 do uchwały nr 5/6/PPK/2002 Zarządu NBP
z dnia 8 lutego 2002 r. (poz. 5)

Sposób wyliczania stopy procentowej oraz wysokości należnych odsetek od obligacji NBP przeznaczonych na zamianę części obligacji nabytych przez banki w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej

1. Stopa procentowa (SP) jest wyliczana oddzielnie dla każdego okresu odsetkowego jako średnia arytmetyczna średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedawanych przez Ministra Finansów na przetargach w okresie dwóch miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy.

 Stopę procentową oblicza się według następującego wzoru:

Wzór nr 1

SP = 1/m x (r1 + r2 + .... + rm) x d/360

gdzie:

SP – stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego,

m – liczba przetargów sprzedaży 52-tygodniowych bonów skarbowych, uwzględnianych przy obliczaniu stopy procentowej dla danego okresu odsetkowego,

r – średnia ważona stopa rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych na danym przetargu, uwzględnianym przy obliczaniu stopy procentowej dla poszczególnych okresów odsetkowych – wyliczana w następujący sposób (z dokładnością do 3 miejsc po przecinku):

r = [(10000 - c) /c] x (360/364) x 100%

gdzie c – średnia ważona cena 52-tygodniowych bonów skarbowych na danym przetargu, uwzględnianym przy obliczaniu stopy procentowej dla poszczególnych okresów odsetkowych,

d – liczba dni w danym okresie odsetkowym.

Wysokość stopy procentowej ustala się z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

2. Wysokość należnych odsetek oblicza się według następującego wzoru:

Wzór nr 2

O = K x SP x d/365 – dla roku 365-dniowego

O = K x SP x d/366 – dla roku 366-dniowego

gdzie:

O – wysokość odsetek należnych w danym okresie odsetkowym,

K – wartość nominalna obligacji,

SP – jak we wzorze nr 1,

d – jak we wzorze nr 1.

Załącznik 3. [Wykaz okresów odsetkowych oraz dni ustalenia praw z tytułu należnych odsetek od obligacji NBP przeznaczonych na zamianę części obligacji nabytych przez banki w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej]

Załącznik nr 3 do uchwały nr 5/6/PPK/2002 Zarządu NBP
z dnia 8 lutego 2002 r. (poz.5)

Wykaz okresów odsetkowych oraz dni ustalenia praw z tytułu należnych odsetek od obligacji NBP przeznaczonych na zamianę części obligacji nabytych przez banki w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej

 

Numer okresu odsetkowego

Okres odsetkowy

Dni ustalenia praw

1

od 1 marca 2002 r. do 28 lutego 2003 r.

18 lutego 2003 r.

2

od 1 marca 2003 r. do 29 lutego 2004 r.

18 lutego 2004 r.

3

od 1 marca 2004 r. do 28 lutego 2005 r.

18 lutego 2005 r.

4

od 1 marca 2005 r. do 28 lutego 2006 r.

20 lutego 2006 r.

5

od 1 marca 2006 r. do 28 lutego 2007 r.

19 lutego 2007 r

6

od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r.

18 lutego 2008 r.

7

od 1 marca 2008 r. do 28 lutego 2009 r.

18 lutego 2009 r.

8

od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

18 lutego 2010 r.

9

od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r.

18 lutego 2011 r.

10

od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r.

20 lutego 2012 r.

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama