reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 17/19/PPK/2002
Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 26 kwietnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej

Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 i art. 48 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800) uchwala się, co następuje;

§ 1.

W uchwale nr 36/28/PPK/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie emisji przez Narodowy Bank Polski obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13:

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „Monitorze Polskim” zastępuje się wyrazami „Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego”,

b) w ust. 3 wyrazy „do 20” zastępuje się wyrazami „do przedostatniego” oraz dodaje się drugie zdanie w brzmieniu:

„Wartość wskaźnika ustalana jest z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych jest – w danym miesiącu – mniejszy od zera, przy obliczaniu stopy procentowej przyjmuje się stopę równą zero.”,

d) w ust. 5 wyrazy „ust. 1–4” zastępuje się wyrazami „ust. 1–4a”,

e) w ust. 7 po wyrazie „dnia” dodaje się wyrazy „następującego po dniu”;

2) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stopa procentowa R jest równa iloczynowi miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, przesuniętych o dwa miesiące do miesiąca bieżącego okresu odsetkowego, określonych w § 13 uchwały, w kolejnych dwunastu miesiącach (od sierpnia danego roku do lipca roku następnego), pomniejszonemu o liczbę 1. Stopę tę oblicza się według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

t – październik danego roku odsetkowego,

i – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poszczególnych miesiącach kalendarzowych, składających się na dany okres odsetkowy.

Jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych jest w danym miesiącu niższy od zera, to dla wyliczenia stopy procentowej wskaźnik ten przyjmuje się w wysokości równej zeru.

Wysokość stopy procentowej ustala się z dokładnością 12 miejsc po przecinku.”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku wcześniejszego wykupu obligacji stopę procentową R k(m) wylicza się według następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

k(m) –  stopa procentowa stosowana przy wcześniejszym wykupie obligacji w k -tym dniu m- tego miesiąca równa iloczynowi kolejnych miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, przesuniętych o dwa miesiące do danego miesiąca bieżącego okresu odsetkowego, obowiązujących dla krótszego okresu odsetkowego,

P  – matematyczny symbol iloczynu kolejnych miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych od początku okresu odsetkowego do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje wcześniejszy wykup obligacji, przy czym minimalna liczba wskaźników może wynosić 0, a maksymalna 11,

i oraz t – jak we wzorze dotyczącym wyliczania stopy procentowej R,

k – dzień m -tego miesiąca (dzień kalendarzowy wcześniejszego wykupu obligacji),

d – ilość dni w m -tym miesiącu,

m – miesiąc, w którym następuje wcześniejszy wykup.

Uwaga: jeżeli wcześniejszy wykup obligacji następuje w październiku, to przyjmuje się, że wyrażenie

infoRgrafika

Wysokość stopy procentowej ustala się z dokładnością 12 miejsc po przecinku.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama