Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 24/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 21 sierpnia 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594 i Nr 137, poz. 1303) uchwala się, co następuje:

§ 1. W

uchwale nr 64/2001 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu naliczania i utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP Nr 23, poz. 50 i z 2002 r. Nr 6, poz. 11, Nr 8, poz. 24 i Nr 12, poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Kwota naliczonej rezerwy obowiązkowej jest pomniejszana zgodnie z art. 39a ustawy o Narodowym Banku Polskim.

3. Jeżeli kwota naliczonej rezerwy obowiązkowej jest niższa od kwoty stanowiącej równowartość 500 000 euro, to kwota pomniejszenia jest równa wysokości naliczonej rezerwy.”;

2) w załączniku do uchwały po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a. Bank pomniejsza kwotę naliczonej rezerwy obowiązkowej o kwotę stanowiącą równowartość 500 000 euro, obliczoną według kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP z dnia........... 200... r., co stanowi kwotę................ tys. zł, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 uchwały.”.

§ 2. Uchwała

wchodzi w życie z dniem 6 września 2003 r. i ma zastosowanie do rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od dnia 30 września 2003 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-08-28
  • Data wejścia w życie: 2003-09-06
  • Data obowiązywania: 2003-09-06
  • Dokument traci ważność: 2004-05-01

Dzienniki Urzędowe