Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 14/2003
Rady Polityki Pieniężnej

z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie stopy rezerwy obowiązkowej banków.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160. poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594 i Nr 137, poz. 1303) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Stopa rezerwy obowiązkowej banków od środków pieniężnych, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim, wynosi 3,5%.
§ 2.
1. Traci moc uchwała nr 20/2001 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie stopy rezerwy obowiązkowej banków (Dz. Urz. NBP Nr 23, poz. 48).

2. Przepisy uchwały, o której mowa w ust. 1. stosuje się do rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu do dnia 30 października 2003 r.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r. i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od dnia 31 października 2003 r.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej:

L. Balcerowicz

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:

J. Czekaj, M. Dąbrowski, B. Grabowski,
C. Józefiak, W. Łączkowski, J. Pruski,
G. Wójtowicz, W. Ziółkowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-10-01
  • Data wejścia w życie: 2003-10-01
  • Data obowiązywania: 2003-10-01
  • Dokument traci ważność: 2004-05-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe