Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 17/2003

Rady Polityki Pieniężnej

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303 i Nr 209, poz. 2035) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Rezerwę na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, zwanej dalej „rezerwą”, tworzy się, gdy:

1) na Narodowym Banku Polskim, zwanym dalej „NBP”, ciąży obowiązek wynikający ze zidentyfikowanego ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych;

2) prawdopodobne jest, że wystąpienie tego ryzyka spowoduje w NBP zmniejszenie korzyści ekonomicznych;

3) można wiarygodnie oszacować kwotę, jaka byłaby odpowiednia by pokryć zidentyfikowane ryzyko.

2. Rezerwę tworzy się w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty, jaka byłaby odpowiednia by pokryć zidentyfikowane ryzyko, o którym mowa w ust. 1.

§ 2.

1. Rezerwa jest tworzona w ciężar kosztów nie później niż w dniu bilansowym.

2. Kwota rezerwy jest określana w planie finansowym NBP na dany rok obrotowy.

3. Jeżeli w wyniku aktualizacji okaże się, że rezerwa jest:

1) za wysoka w stosunku do wiarygodnie oszacowanej kwoty, jaka byłaby odpowiednia by pokryć zidentyfikowane ryzyko, nadwyżkę rezerwy rozwiązuje się i zalicza do wyniku finansowego w dniu bilansowym;

2) niewystarczająca by pokryć zidentyfikowane ryzyko, rezerwę zwiększa się w ciężar kosztów w dniu bilansowym.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 11/1999 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej:
L. Balcerowicz

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:

J. Czekaj, M. Dąbrowski, B. Grabowski,
C. Józefiak, W. Łączkowski, J. Pruski,
D. Rosati, G. Wójtowicz, W. Ziółkowska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-18
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2007-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe