Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 14/2003

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 15 grudnia 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobów i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 68 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 8/2001 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie sposobów i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz. Urz. NBP Nr 10, poz. 22 i z 2002 r. Nr 13, poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, każda wiązka (półwiązka) powinna być przez kontrolującego lub w jego obecności niezwłocznie zapakowana w folię w sposób wskazany w § 13 ust. 1.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na dowód przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 2. kontrolujący, z zastrzeżeniem ust. 4, podpisuje się – w sposób trwały – czerwonym tuszem albo atramentem na folii lub na etykiecie, o której mowa w § 13 ust 3, pod podpisem pracownika pakującego wiązkę (półwiązkę). Podpis kontrolującego wiązkę (półwiązkę) może być zastąpiony jego numerem kontrolnym (identyfikatorem), zamieszczanym automatycznie przez urządzenie foliujące.”;

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13.1. Sformowane wiązki (półwiązki) banknotów obiegowych pakuje się maszynowo w folię przezroczystą lub w torebki z przezroczystej folii; zastosowana folia i technologia pakowania powinny zapewniać trwałość opakowań.

2. Pracownik lub zespól pracowników pakujących wiązki (półwiązki) w folię, z zastrzeżeniem ust. 4, zamieszcza – w widocznym miejscu na folii – datę i nazwę lub numer ewidencyjny oddziału banku oraz podpisuje się – w sposób trwały – czarnym lub niebieskim tuszem albo atramentem na folii, na dowód zapakowania wiązki (półwiązki). Podpis pracownika pakującego wiązkę (półwiązkę) może być zastąpiony zamieszczonym automatycznie jego numerem kontrolnym (identyfikatorem).

3. Dopuszcza się możliwość zamieszczania danych, o których mowa w ust. 2, na etykiecie naklejonej w sposób trwały na folię, w którą zapakowana jest wiązka (półwiązka) lub zastosowania innej technologii oznaczania opakowań, gwarantującej trwałość i czytelność zamieszczonych danych.

4. W przypadku pakowania wiązki przez sorter działający w cyklu zamkniętym nie ma obowiązku zamieszczania danych, o których mowa w ust. 2.

5. W zależności od uznania banku – do obrotu wewnątrzbankowego może być dopuszczone ręczne pakowanie wiązek (półwiązek) banknotów w torebki z przezroczystej folii na zasadach określonych w ust. 2, pod warunkiem zachowania nienaruszalności ich opakowań oraz trwałości zamieszczonych danych.”;

3) w § 34 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) sprawdzić pobrane znaki pieniężne sumarycznie – nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od daty otrzymania; sprawdzenie sumaryczne polega na ustaleniu zgodności: ilości wiązek (półwiązek) i paczek w wiązce (półwiązce) oraz ilości woreczków jednostkowych (pakietów) w workach zbiorczych z monetami oraz nominału banknotów w wiązkach (półwiązkach) i nominału monet w woreczkach jednostkowych (pakietach) określonego na podstawie danych zamieszczonych na tych opakowaniach lub na ich oznaczeniach z danymi zamieszczonymi na przywieszkach do worków. Na spodzie wiązek (półwiązek) banknotów oraz na przywieszkach woreczków jednostkowych z monetami (na pakietach, woreczkach foliowych, saszetkach) zamieszcza się – w sposób trwały – nazwę oddziału banku i datę otrzymania tych znaków,”;

4) w § 37 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3 a. Banknoty zniszczone i wycofane z obiegu mogą być przeliczane przez oddział NBP zgodnie z § 34 pkt 4.”;

5) w § 1 pkt 7, § 5 ust. 2 i § 35 ust. 2 wyrazy „§ 13 ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „§ 13 ust. 1”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-22
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2008-01-01

Dzienniki Urzędowe