Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 16/2004

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 17 sierpnia 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do podejmowania decyzji dotyczących indywidualnych zezwoleń dewizowych oraz zezwoleń na prowadzenie działalności kantorowej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 5 oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178; z 2003 r. Nr 228. poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 11/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 26 września 2002 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania decyzji dotyczących indywidualnych zezwoleń dewizowych oraz zezwoleń na prowadzenie działalności kantorowej (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 40 i Nr 16, poz. 42 oraz z 2003 r. Nr 10, poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:

1/ część tytułu zawierająca przedmiot zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie upoważnienia do podejmowania decyzji dotyczących indywidualnych zezwoleń dewizowych.”;

2/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zarządzenie określa podmiotowy i przedmiotowy zakres upoważnień do podejmowania w Narodowym Banku Polskim, zwanym dalej „NBP”, decyzji w sprawach indywidualnych zezwoleń dewizowych, to jest: udzielania, odmowy lub uchylania takich zezwoleń, zwanych dalej „decyzjami dewizowymi”.;

3/ w § 4 w pkt 5 na końcu przecinek zastępuje się kropką i uchyla się pkt 6;

4/ § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Decyzje dewizowe w sprawach, o których mowa w § 4, podejmuje dyrektor Głównego Oddziału Walutowo-Dewizowego w Warszawie i dyrektorzy oddziałów okręgowych, z wyłączeniem dyrektora Oddziału Okręgowego w Warszawie, właściwi dla miejsca zamieszkania (siedziby) strony”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2004 r.

Prezes Narodowego Banku Polskiego w.z. J. Pruski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-08-20
  • Data wejścia w życie: 2004-08-21
  • Data obowiązywania: 2004-08-21
  • Dokument traci ważność: 2007-07-30

Dzienniki Urzędowe