Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 5/2004

Komisji Nadzoru Bankowego

z dnia 8 września 2004 r.

w sprawie wysokości, zakresu i warunków pomniejszania funduszy własnych banku o zaangażowania kapitałowe w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki i zakłady ubezpieczeń oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach przy określaniu sposobu obliczania funduszy własnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 127 ust. 5 pkt 2 lit. a) oraz art. 141j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72. poz. 665 z późn. zm.1), zwanej dalej ustawą – Prawo bankowe, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr76.poz.6942),

2) kapitałach mniejszości – rozumie się przez to kapitały określone w art. 3 ust. 1 pkt 46 ustawy o rachunkowości,

3) wartości firmy jednostek podporządkowanych – rozumie się przez to nadwyżkę wartości udziałów nad odpowiadającą im częścią aktywów netto wycenionych według ich wartości godziwych,

4) ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych – rozumie się przez to nadwyżkę odpowiedniej części aktywów netto wycenionych według ich wartości godziwych nad wartością udziałów,

5) różnice kursowe z przeliczenia – rozumie się przez to różnice kursowe określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, wydanym na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. b ustawy o rachunkowości,

6) jednostce dominującej niższego szczebla – rozumie się przez to jednostkę, która jest zależna w stosunku do określonej jednostki i równocześnie jest podmiotem dominującym w stosunku do jednej lub kilku innych jednostek.

§ 2.

1. Pomniejszenia funduszy własnych banku, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy – Prawo bankowe, stosuje się, jeśli zaangażowanie kapitałowe banku w danym podmiocie:

1) w przypadku gdy podmiotem tym jest bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa lub instytucja finansowa:

a) stanowi więcej niż 10% kapitału (funduszu) podstawowego tego podmiotu.

b) stanowi nie więcej niż 10% funduszy własnych tego podmiotu i łącznie z innymi zaangażowaniami kapitałowymi banku w banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe i instytucje finansowe nieprzekraczającymi 10% kapitału (funduszu) podstawowego tych podmiotów indywidualnie, stanowi więcej niż 10% funduszy własnych banku, przed pomniejszeniem ich o pozycje określone w art. 127 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo bankowe.

2) w przypadku gdy podmiotem tym jest zakład ubezpieczeń – stanowi co najmniej 20% kapitału (funduszu) podstawowego tego podmiotu lub pozwala na wykonywanie co najmniej 20% głosów w organach tego podmiotu.

2. W przypadku pośredniego zaangażowania kapitałowego banku (poprzez instytucje niefinansowe), zaangażowanie kapitałowe banku oblicza się jako część zaangażowania kapitałowego jednostki dominującej niższego szczebla w bank krajowy, bank zagraniczny, instytucję kredytową lub instytucję finansowe, proporcjonalną do udziału zaangażowania kapitałowego banku w kapitale (funduszu) podstawowym tej jednostki, nieprzekraczającą zaangażowania kapitałowego banku w podmiot zależny. Zasadę tę stosuje się odpowiednio również w przypadku, gdy pośrednie powiązania pomiędzy bankiem a bankiem krajowym, bankiem zagranicznym, instytucją kredytową i/lub instytucją finansową mają charakter wielopoziomowy.

§ 3.

1. Bank działający w holdingu, o którym mowa w art. 141f ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, zobowiązany do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, niezależnie od obowiązku obliczania funduszy własnych na podstawie indywidualnego sprawozdania finansowego, obowiązany jest obliczać w ujęciu skonsolidowanym fundusze własne grupy obejmującej podmioty ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, stosując odpowiednio zasady określone w art. 127 ustawy – Prawo bankowe oraz § 1 i 2 uchwały.

2. Dodatkowo w rachunku funduszy własnych banku w ujęciu skonsolidowanym uwzględnia się odpowiednio:

– wartość firmy jednostek podporządkowanych,

– ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych,

– kapitały mniejszości,

– różnice kursowe z przeliczenia.

3. Skonsolidowane fundusze własne banku powiększa się i pomniejsza o pozycje, o których mowa w ust. 2, odpowiednio w relacji do struktury funduszy własnych podmiotów zależnych.

§ 4.

Traci moc uchwała nr 6/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości funduszy własnych banków należących do bankowej grupy kapitałowej dla potrzeb stosowania norm i granic określonych ustawą – Prawo bankowe, wysokości, szczegółowego zakresu i warunków pomniejszania funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających banku, wysokości i warunków ich zaliczania, innych pomniejszeń funduszy własnych banku, wysokości i warunków pomniejszania o nie funduszy własnych oraz uwzględniania powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu przy określaniu sposobu obliczania funduszy własnych (Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 44).

§ 5.

Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego: L. Balcerowicz

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535 i Nr 146, poz. 1546.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-10-05
  • Data wejścia w życie: 2005-01-01
  • Data obowiązywania: 2005-01-01
  • Dokument traci ważność: 2007-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe