Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 6/2004

Komisji Nadzoru Bankowego

z dnia 8 września 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań, określenia innych zaangażowań, wobec których nie stosuje się przepisów dotyczących limitów koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań, oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach, w obliczaniu limitów koncentracji zaangażowań

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 4 i 5 oraz art. 141j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z póżn. zm.1), zwanej dalej ustawą – Prawo bankowe, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) uchwała w sprawie adekwatności kapitałowej banków – uchwała nr 4/2004 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz zakresu stosowania metod statystycznych i warunków, których spełnienie umożliwia uzyskanie zgody na ich stosowanie, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 25),

2) fundusze własne banku – fundusze banku ustalone na podstawie art. 127 ustawy – Prawo bankowe oraz uchwały nr 5/2004 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 8 września 2004 r. w sprawie wysokości, zakresu i warunków pomniejszania funduszy własnych banku o zaangażowania kapitałowe w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki i zakłady ubezpieczeń oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach przy określaniu sposobu obliczania funduszy własnych (Dz. Urz. NBP Nr 15 poz. 26),

3) podmiot – pojedynczy podmiot lub podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy – Prawo bankowe,

4) zaangażowanie w portfelu bankowym – zaangażowanie wynikające z operacji zaliczonych do portfela bankowego zgodnie z uchwalą w sprawie adekwatności kapitałowej banków,

5) zaangażowanie w portfelu handlowym – zaangażowanie wynikające z operacji zaliczonych do portfela handlowego zgodnie z uchwałą w sprawie adekwatności kapitałowej banków.

6) limit koncentracji zaangażowań – limit określony w art. 71 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe,

7) limit dużych zaangażowań – limit określony w art. 71 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe,

8) termin zapadalności – pierwotny termin zapadalności zaangażowania, tj. termin wynikający z aktualnej umowy.

§ 2.

1. Przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań, banki uwzględniają zaangażowania według wartości ustalonej zgodnie z zasadami wyceny określonymi w uchwale w sprawie adekwatności kapitałowej banków, w kwotach ustalonych dla celów obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, jednak bez uwzględniania zabezpieczeń, przy czym zaangażowania stanowiące:

1) aktywa bilansowe – obejmują pozycje określone w części III załącznika nr 3 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków (bez stosowania wag ryzyka),

2) udzielone zobowiązania pozabilansowe:

a) o charakterze warunkowym – obejmują pozycje określone w części IV ust. 1 załącznika nr 3 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków (bez stosowania wag ryzyka produktu i wag ryzyka kontrahenta), z tym że pozycje wynikające z gwarantowania emisji papierów wartościowych uwzględnia się w kwocie równej pozycji pierwotnej w gwarantowanej emisji papierów wartościowych, obliczonej zgodnie z zasadą przyjętą przez bank na podstawie ust. 10 lub 11 cz. l załącznika nr 1 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków,

b) wynikające z transakcji pozabilansowych – obejmują pozycje określone w części IV ust. 2 załącznika nr 3 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków w kwocie równej ich ekwiwalentowi bilansowemu (bez stosowania wag ryzyka kontrahenta).

2. Banki, których skala działalności handlowej, obliczona na podstawie § 3 uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków, jest znacząca, dokonują podziału zaangażowań na zaangażowania w portfelu bankowym i zaangażowania w portfelu handlowym.

§ 3.

1. Przepisów art. 71 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo bankowe nie stosuje się wobec zaangażowań określonych w załączniku do uchwały.

2. W ramach sprawozdawczości miesięcznej, określonej w uchwale nr 23/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 26 oraz z 2004 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 5, poz. 11), bank jest obowiązany informować Komisję Nadzoru Bankowego o zaangażowaniach, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 71 ust. 3 ustawy – Prawo bankowe, wobec których nie stosuje przepisów dotyczących limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań.

§ 4.

1. Bank działający w holdingu, o którym mowa w art. 141f ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, zobowiązany do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. niezależnie od obowiązku przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań w ujęciu indywidualnym, obowiązany jest także przestrzegać tych limitów w ujęciu skonsolidowanym na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przyjmując odpowiednio sposób obliczania funduszy własnych banku i podmiotów zależnych, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 uchwały, o której mowa w § 1 pkt 2.

2. Przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań w ujęciu skonsolidowanym, bank, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio stosuje szczegółowe zasady i warunki uwzględniania zaangażowań wszystkich podmiotów ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jakby stanowiły z tym bankiem jeden bank.

§ 5.

Traci moc uchwała nr 7/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania wierzytelności oraz udzielonych zobowiązań pozabilansowych przy ustalaniu przestrzegania limitów koncentracji wierzytelności, określenia innych wierzytelności i udzielonych zobowiązań pozabilansowych, wobec których nie stosuje się przepisów dotyczących limitów koncentracji wierzytelności oraz uwzględniania powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu w rachunku koncentracji wierzytelności (Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 45 i z 2003 r. Nr 13, poz. 19).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego: L. Balcerowicz

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808.

Załącznik 1. [Zaangażowania, wobec których nie stosuje się przepisów dotyczących limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań]

Załącznik do uchwały nr 6/2004
Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 8 września 2004 r. (poz. 27)

Zaangażowania, wobec których nie stosuje się przepisów dotyczących limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-10-05
  • Data wejścia w życie: 2005-01-01
  • Data obowiązywania: 2005-01-01
  • Dokument traci ważność: 2007-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe