Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 10/2004

Rady Polityki Pieniężnej

z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie określenia górnej granicy zobowiązań wynikających z zaciągania przez Narodowy Bank Polski pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62. poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64. Nr 110. poz. 1189, Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz. 594. Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W roku 2005 górna granica zobowiązań Narodowego Banku Polskiego, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych, nie może przekroczyć 16 % wartości aktywów ogółem Narodowego Banku Polskiego pomniejszonych o pozostałe aktywa (z wyłączeniem pozostałych aktywów finansowych).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej:
L. Balcerowicz

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:
J. Czekaj, D. Filar, S. Nieckarz, M. Noga, S. Owsiak,
M. Pietrewicz, A. Sławiński, H. Wasilewska-Trenkner, A. Wojtyna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-10-14
  • Data wejścia w życie: 2005-01-01
  • Data obowiązywania: 2005-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe