Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 49/2004

Zarządu Narodowego Banku Polskiego

z dnia 1 października 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140. poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz.718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189, Nr 154, poz. 1784 i 1800. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262) uchwala się. co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 6) § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z tym że przepisy w zakresie dotyczącym systemu SORBNET-EURO wchodzą w życie z dniem 7 lutego 2005 r.”.

§ 2.

Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: wz. J. Pruski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-10-14
  • Data wejścia w życie: 2004-10-14
  • Data obowiązywania: 2004-10-14
  • Dokument traci ważność: 2013-06-10

Dzienniki Urzędowe