Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 12/2004

Rady Polityki Pieniężnej

z dnia 26 października 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 68 ust. 31) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 16/2003 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego (Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się pkt 25;

2) w § 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zasady, o których mowa w ust. 1-3, stosuje się do dnia 31 grudnia 2005 r.”;

3) § 45 otrzymuje brzmienie:

„§ 45.1. Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 2004 r. należy przekształcić według zasad oraz układu obowiązującego od dnia 1 stycznia 2004 r., z uwzględnieniem § 41 ust. 1 i § 43.

2. Korekty bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2004 r. powstałe w wyniku zmian zasad rachunkowości z dniem 1 stycznia 2004 r., z uwzględnieniem § 43, z wyjątkiem korekt związanych ze zmianą układu bilansu i rachunku zysków i strat i z § 41 ust. 1, należy ująć w wyniku finansowym z datą 1 stycznia 2004 r., z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Korekty bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2004 r. dotyczące wyceny aktywów i zobowiązań do cen rynkowych przyjętych do wyceny na dzień 31 grudnia 2003 r. należy ująć w wyniku finansowym z datą 1 stycznia 2004 r.

4. Dane porównawcze, dotyczące rachunku zysków i strat za okresy zakończone przed dniem 1 stycznia 2004 r., należy zaprezentować według układu obowiązującego od dnia 1 stycznia 2004 r., bez uwzględnienia korekt, o których mowa w ust. 2 i 3.

5. Wpływ zmian zasad rachunkowości na pozycje bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2004 r. oraz rachunek zysków i strat za rok 2004 należy zaprezentować w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za okres rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2004 r.”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej:

L. Balcerowicz

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:

J. Czekaj, D. Filar, S. Nieckarz, M. Noga, S. Owsiak, M. Pietrewicz, A. Sławiński, H. Wasilewska-Trenkner, A. Wojtyna

 

1) Wymieniony przepis był poprzedzony art. 12 ust. 4 oraz art. 68 ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim, które zostały zmienione przez art. 1 pkt 5 lit. b oraz art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 2260).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-10-29
  • Data wejścia w życie: 2004-10-29
  • Data obowiązywania: 2004-10-29
  • Dokument traci ważność: 2021-01-01

Dzienniki Urzędowe