Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 1/OR/2004

Rady Polityki Pieniężnej

z dnia 23 listopada 2004 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego za rok obrotowy 2004

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 3 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Polityki Pieniężnej powierza badanie rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego za rok obrotowy 2004 firmie „ERNST & YOUNG AUDIT” sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000006468, legitymującej się wpisem pod numerem ewidencyjnym 130 na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, dokonanym w dniu 16 lutego 1995 r. uchwalą nr 95/51/95 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej:

L. Balcerowicz

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:

J. Czekaj, D. Filar, M. Noga, S. Owsiak.
M. Pietrewicz, A. Sławiński, H. Wasilewska-Trenkner, A. Wojtyna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-11-26
  • Data wejścia w życie: 2004-11-23
  • Data obowiązywania: 2004-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe