Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 14/2004

Rady Polityki Pieniężnej

z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Narodowy Bank Polski prowadzi operacje otwartego rynku:

1) podstawowe, polegające na emisji raz w tygodniu bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego z 7-dniowym terminem zapadalności bądź krótszym lub dłuższym – w sytuacji, gdy termin przeprowadzenia, rozliczenia lub zapadalności danej operacji przypada na dzień nieoperacyjny;

2) dostrajające, podejmowane w sytuacjach wymagających doraźnego zasilenia sektora bankowego w płynność albo ograniczenia jego płynności, polegające odpowiednio na:

a) emitowaniu bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego na okresy niezbędne do zapewnienia równowagi płynnościowej w sektorze bankowym,

b) przeprowadzaniu operacji repo,

c) przedterminowym wykupie bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego;

3) strukturalne, polegające na:

a) wykupie obligacji Narodowego Banku Polskiego,

b) zakupie papierów wartościowych na rynku,

c) emisji przez Narodowy Bank Polski długoterminowych papierów dłużnych.

§ 2.

Rentowność operacji podstawowych wyznaczana jest na przetargach i nie może być niższa od obowiązującej stopy referencyjnej ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej.

§ 3.

Rentowność operacji dostrajających i strukturalnych wyznaczana jest na przetargach lub określana w umowie pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a bankami i może być niższa od stopy referencyjnej, o której mowa w § 2.

§ 4.

Traci moc uchwała nr 20/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku (Dz. Urz. NBP Nr 20, poz. 52).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej:

L. Balcerowicz

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:

J. Czekaj, D. Filar, S. Nieckarz, M. Noga, S. Owsiak,
M. Pietrewicz, A. Sławiński, H. Wasilewska-Trenkner, A. Wojtyna

Dzienniki Urzędowe