reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 7 września 2010 r.

\w sprawie ogłoszenia bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2008 r.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i poz. 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 709) ogłasza się zatwierdzone uchwałą nr 109/2010 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2008 r.:

1) bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2008 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2008 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

Załącznik 1. [Bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2008 roku (w tys. złotych)]

Załączniki do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 7 wrze
śnia 2010 r. (poz. 11)

Załącznik nr 1


Bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2008 roku
(w tys. złotych)

 

Aktywa

Stan na 31 grudnia 2007 r. dane porównywalne

Stan na 31 grudnia 2008 r.

Pasywa

Stan na 31 grudnia 2007 r. dane porównywalne

Stan na 31 grudnia 2008 r.

1. Złoto i należności w złocie odpowiadającym międzynarodowym standardom czystości

6 738 574,4

8 476 939,7

1. Pieniądz w obiegu

85 994 300,3

102 134 706,3

 

 

 

2. Zobowiązania wobec krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułu operacji polityki pieniężnej

 

 

2. Należności od nierezydentów w walutach obcych

153 838 172,4

175 772 863,9

 

 

2.1. Należności od MFW

629 742,8

1 147 747,8

33 158 651,9

42 984 742,8

2.2. Rachunki w instytucjach zagranicznych, dłużne papiery wartościowe, udzielone kredyty, inne aktywa zagraniczne

 

 

2.1. Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

 

 

153 208 429,6

174 625 116,1

16 998 121,9

24 075 231,9

3. Należności od rezydentów w walutach obcych

0,0

1 418,2

2.2. Depozyty na koniec dnia

301 508,9

501 048,0

4. Należności od nierezydentów w walucie krajowej

0,0

0,0

2.3. Depozyty o stałym oprocentowaniu

0,0

0,0

5. Należności od krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułu operacji polityki pieniężnej

 

 

2.4. Inne operacje polityki pieniężnej

15 859 021,1

18 408 462,9

1 552 000,0

17 675 387,8

3. Pozostałe zobowiązania wobec krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej

 

 

5.1. Pozostałe operacje refinansujące

0,0

0,0

50 262,3

91 511,6

5.2. Długoterminowe operacje refinansujące

0,0

0,0

4. Zobowiązania wobec innych rezydentów w walucie krajowej

 

 

5.3. Operacje dostrajające

0,0

15 357 645,4

19 216 353,0

18 896 517,6

5.4. Operacje strukturalne

0,0

0,0

4.1. Zobowiązania wobec sektora rządowego

19 160 506,4

18 856 296,9

5.5. Kredyty lombardowe

1 552 000,0

2 317 742,4

4.2. Pozostałe zobowiązania

55 846,6

40 220,7

6. Pozostałe należności od krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej

 

 

5. Zobowiązania wobec nierezydentów w walucie krajowej

372 177,6

154 412,3

1 847 841,9

1 481 856,0

6. Zobowiązania wobec rezydentów w walutach obcych

11 316 885,4

9 691 526,7

7. Dłużne papiery wartościowe rezydentów w walucie krajowej

0,0

0,0

7. Zobowiązania wobec nierezydentów w walutach obcych

19 806 587,7

6 982 763,0

8. Należności od sektora rządowego w walucie krajowej

0,3

0,0

8. Zobowiązania wobec MFW

5 137 373,4

5 447 397,6

9. Pozycje w trakcie rozliczenia

0,0

0,0

9. Pozycje w trakcie rozliczenia

0,0

0,0

10. Pozostałe aktywa

6 462 611,8

7 222 512,4

10. Pozostałe pasywa

281 535,2

883 769,6

10.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

958 167,3

927 125,4

10.1. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych

175,3

144 017,9

10.2. Pozostałe aktywa finansowe

5 300 130,8

5 629 023,3

10.2. Rozliczenia międzyokresowe

236 110,0

228 272,6

10.3. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych

0,0

333 658,0

10.3. Inne

45 249,9

511 479,1

10.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

16 794,4

18 526,7

11. Rezerwy na przyszłe zobowiązania

98 689,9

118 025,8

10.5. Inne

187 519,3

314 179,0

12. Różnice z wyceny

4 964 295,8

31 063 882,3

 

 

 

13. Fundusze i rezerwy

2 469 350,0

3 639 634,1

 

 

 

13.1. Fundusz statutowy

1 500 000,0

1 500 000,0

 

 

 

13.2. Fundusz rezerwowy

969 350,0

0,0

 

 

 

13.3. Rezerwy

0,0

2 139 634,1

 

 

 

14. Wynik finansowy

-12 427 261,7

-11 457 911,7

 

 

 

14.1. Wynik finansowy roku bieżącego

-12 427 261,7

0,0

 

 

 

14.2. Strata z lat ubiegłych

0,0

-11 457 911,7

Aktywa ogółem

170 439 200,8

210 630 978,0

Pasywa ogółem

170 439 200,8

210 630 978,0

 

DYREKTOR DEPARTAMENTU

ZARZĄD

 

OPERACYJNO-RACHUNKOWEGO

NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO:

 

NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO:

 

 

 

 

/-/ Sławomir Stanisław Skrzypek

/-/ Zbigniew Hockuba

/-/Zdzisław Sokal

/-/ Grażyna Gielecińska

/-/ Piotr Wiesiołek

/-/ Paweł Samecki

/-/ Jerzy Stopyra

 

/-/ Witold Koziński

/-/ Jakub Skiba

 


 

Załącznik 2. [Rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku (w tys. złotych)]

Załącznik nr 2

Rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku
(w tys. złotych)

TREŚĆ

Dane za rok 2007 porównywalne

Dane za rok 2008

1. Wynik z tytułu odsetek, dyskonta, premii

4 173 680,8

3 136 277,6

1.1. Przychody z tytułu odsetek, dyskonta, premii

7 159 708,4

7 019 326,4

1.2. Koszty z tytułu odsetek, dyskonta, premii

2 986 027,6

3 883 048,8

2. Wynik z operacji finansowych

-15 467 336,1

-2 132 886,9

2.1. Przychody z operacji finansowych

471 878,6

4 175 699,2

2.2. Koszty operacji finansowych

1 167 209,0

1 522 010,5

2.3. Koszty niezrealizowane

15 103 024,3

2 646 941,5

2.4. Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na ryzyko i odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych

331 018,6

0,0

2.5. Koszty z tytułu utworzenia rezerw na ryzyko i odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych

0,0

2 139 634,1

3. Wynik z tytułu opłat i prowizji

-9 639,1

- 3 779,3

3.1. Przychody z tytułu opłat i prowizji

17 705,1

28 258,0

3.2. Koszty z tytułu opłat i prowizji

27 344,2

32 037,3

4. Przychody z tytułu akcji i udziałów

9 805,7

8 679,4

5. Pozostałe przychody

118 616,7

241 219,8

A. Przychody netto ogółem

[1+2+3+4+5]

-11 174 872,0

1 249 510,6

6. Koszty wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami na wynagrodzenia

418 416,6

397 443,9

7. Pozostałe koszty administracyjne

339 730,3

361 971,0

8. Koszty amortyzacji

164 642,0

94 841,6

9. Koszty emisji znaków pieniężnych

301 188,9

339 461,5

10. Pozostałe koszty

28 411,9

55 792,6

B. Wynik finansowy roku bieżącego

[A-6-7-8-9-10]

-12 427 261,7

0,0

 

DYREKTOR DEPARTAMENTU OPERACYJNO -RACHUNKOWEGO

ZARZĄD

NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO:

NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO:

 

/-/ Sławomir Stanisław Skrzypek

/-/ Grażyna Gielecińska

/-/Piotr Wiesiołek

 

/-/ Witold Koziński

 

/-/ Zbigniew Hockuba

 

/-/ Paweł Samecki

 

/-/ Jakub Skiba

 

/-/Zdzisław Sokal

 

/-/ Jerzy Stopyra

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama