reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 7 września 2010 r.

w sprawie ogłoszenia bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2009 r.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i poz. 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 709) ogłasza się zatwierdzone uchwałą nr 107/2010 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2009 r.:

1) bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2009 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2009 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka


Załącznik 1. [Bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2009 roku (w tys. złotych)]

Załączniki do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 7 września 2010 r. (poz. 12)

Załącznik nr 1

Bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2009 roku
(w tys. złotych)

Aktywa

Stan na
31 grudnia
2008 r. dane
ze sprawozdania
finansowego

Stan
na 31 grudnia
2008 r. dane
porównywalne

Stan
na 31 grudnia
2009 r.

Pasywa

Stan
na 31 grudnia
2008 r. dane
ze sprawozdania
finansowego

Stan
na 31 grudnia
2008 r. dane
porównywalne

Stan
na 31 grudnia
2009 r.

1. Złoto i należności w złocie odpowiadającym międzynarodowym standardom czystości

8 476 939,7

8 476 939,7

10 411 718,9

1. Pieniądz w obiegu

102 134 706,3

102 134 706,3

100 344 808,8

2. Zobowiązania wobec krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułu operacji polityki pieniężnej

42 984 742,8

42 984 742,8

78 536 967,1

2. Należności od nierezydentów w walutach obcych

175 772 863,9

175 772 863,9

216 485 462,7

2.1. Należności od MFW

1 147 747,8

1 147 747,8

7 256 617,6

2.1. Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

24 075 231,9

24 075 231,9

36 223 474,3

2.2. Rachunki w instytucjach zagranicznych, dłużne papiery wartościowe, udzielone kredyty, inne aktywa zagraniczne

174 625 116,1

174 625 116,1

209 228 845,1

2.2. Depozyty na koniec dnia

501 048,0

501 048,0

1 329 072,8

2.3. Depozyty o stałym oprocentowaniu

0,0

0,0

0,0

3. Należności od rezydentów w walutach obcych

1 418,2

1 418,2

930,9

2.4. Inne operacje polityki pieniężnej

18 408 462,9

18 408 462,9

40 984 420,0

4. Należności od nierezydentów w walucie krajowej

0,0

0,0

0,0

3. Pozostałe zobowiązania wobec krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej

91 511,6

91 511,6

57 511,2

5. Należności od krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułu operacji polityki pieniężnej

17 675 387,8

17 675 387,8

14 627 195,7

4. Zobowiązania wobec innych rezydentów w walucie krajowej

18 896 517,6

18 896 517,6

11 131 978,4

4.1. Zobowiązania wobec sektora rządowego

18 856 296,9

18 876 207,8

1 114 582,7

5.1. Pozostałe operacje refinansujące

0,0

0,0

0,0

4.2. Pozostałe zobowiązania

40 220, 7

20 309,8

17 395,7

5.2. Długoterminowe operacje refinansujące

0,0

0,0

0,0

5. Zobowiązania wobec nierezydentów w walucie krajowej

154 412,3

154 540,6

1 335 084,6

5.3. Operacje dostrajające

15 357 645,4

15 357 645,4

14 627 195, 7

6. Zobowiązania wobec rezydentów w walutach obcych

9 691 526,7

9 691 526,7

13 400 160,5

5.4. Operacje strukturalne

0,0

0,0

0,0

7. Zobowiązania wobec nierezydentów w walutach obcych

6 982 763,0

6 982 307,1

8 145 431,9

5.5. Kredyty lombardowe

2 317 742,4

2 317 742,4

0,0

8. Zobowiązania wobec MFW

5 447 397,6

0,0

5 841 288,9

6. Pozostałe należności od krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej

1 481 856,0

1 481 856,0

1 101 497,8

9. Pozycje w trakcie rozliczenia

0,0

0,0

0,0

10. Pozostałe pasywa

883 769,6

884 225,5

303 421,9

7. Dłużne papiery wartościowe rezydentów
w walucie krajowej

0,0

0,0

0,0

10.1. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych

144 017,9

144 017,9

518,2

8. Należności od sektora rządowego w walucie krajowej

0,0

0,0

0,0

10.2. Rozliczenia międzyokresowe

228 272,6

228 272,6

218 237,9

9. Pozycje w trakcie rozliczenia

0,0

0,0

0,0

10.3. Inne

511 479,1

511 935,0

84 665,8

10. Pozostałe aktywa

7 222 512,4

1 775 243,1

1 397 671,7

11. Rezerwy na przyszłe zobowiązania

118 025,8

118 025,8

112 545,1

10.1. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne

927 125,4

927 125,4

884 085 7

12. Różnice z wyceny

31 063 882,3

31 063 882,3

14 215 672,2

10.2. Pozostałe aktywa finansowe

5 629 023,3

181 754,0

180 032,4

13. Fundusze i rezerwy

3 639 634,1

3 639 634,1

17 891 964,4

10.3. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych

333 658,0

333 658,0

485,6

13.1. Fundusz statutowy

1 500 000,0

1 500 000,0

1 500 000,0

10.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

18 526,7

18 526, 7

44 075,3

13.2. Fundusz rezerwowy

0,0

0,0

0,0

10.5. Inne

314 179,0

314 179,0

288 992, 7

13.3. Rezerwy

2 139 634,1

2 139 634,1

16 391 964,4

 

 

 

 

14. Wynik finansowy

-11 457 911,7

-11 457 911,7

-7 292 357,3

 

 

 

 

14.1. Wynik finansowy roku bieżącego

0,0

0,0

4 165 554,4

 

 

 

 

14.2. Strata z lat ubiegłych

-11 457 911,7

-11 457 911,7

-11 457 911,7

Aktywa ogółem

210 630 978,0

205 183 708,7

244 024 477,7

Pasywa ogółem

210 630 978,0

205 183 708,7

244 024 477,7

 

DYREKTOR DEPARTAMENTU

ZARZĄD

OPERACYJNO-RACHUNKOWEGO

NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO:

NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO:

 

 

 

 

/-/ Sławomir Stanisław Skrzypek

/-/ Eugeniusz Gatnar

/-/ Zdzisław Sokal

/-/ Grażyna Gielecińska

/-/ Piotr Wiesiołek

/-/ Zbigniew Hockuba

/-/ Małgorzata Zaleska

 

/-/ Witold Koziński

/-/ Jakub Skiba

 

 


Załącznik 2. [Rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku (w tys. złotych)]

Załącznik nr 2

Rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku (w tys. złotych)

TREŚĆ

Dane
za rok 2008

Dane
za rok 2009

1. Wynik z tytułu odsetek, dyskonta, premii

3 136 277,6

2 989 740,8

1.1. Przychody z tytułu odsetek, dyskonta, premii

7 019 326,4

6 675 900,8

1.2. Koszty z tytułu odsetek, dyskonta, premii

3 883 048,8

3 686 160,0

2. Wynik z operacji finansowych

-2 132 886,9

2 321 140,5

2.1. Przychody z operacji finansowych

4 175 699,2

18 117 051,9

2.2. Koszty operacji finansowych

1 522 010,5

980 316,8

2.3. Koszty niezrealizowane

2 646 941,5

563 281,0

2.4. Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na ryzyko i odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych

0,0

16,7

2.5. Koszty z tytułu utworzenia rezerw na ryzyko i odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych

2 139 634,1

14 252 330,3

3. Wynik z tytułu opłat i prowizji

-3 779,3

-127 532,9

3.1. Przychody z tytułu opłat i prowizji

28 258,0

30 266,4

3.2. Koszty z tytułu opłat i prowizji

32 037,3

157 799,3

4. Przychody z tytułu akcji i udziałów

8 679,4

12 309,9

5. Pozostałe przychody

241 219,8

204 996,5

A. Przychody netto ogółem

[1+2+3+4+5]

1 249 510,6

5 400 654,8

6. Koszty wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami na wynagrodzenia

397 443,9

413 695,3

7. Pozostałe koszty administracyjne

361 971,0

266 530,3

8. Koszty amortyzacji

94 841,6

88 575,2

9. Koszty emisji znaków pieniężnych

339 461,5

429 360,9

10. Pozostałe koszty

55 792,6

36 938,7

B. Wynik finansowy roku bieżącego

[A-6-7-8-9-10]

0,0

4 165 554,4

 

DYREKTOR DEPARTAMENTU OPERACYJNO-RACHUNKOWEGO

ZARZĄD

NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO:

NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO:

 

/-/ Grażyna Gielecińska

/-/ Sławomir Stanisław Skrzypek

 

/-/ Piotr Wiesiołek

 

/-/ Witold Koziński

 

/-/ Eugeniusz Gatnar

 

/-/ Zbigniew Hockuba

 

/-/ Jakub Skiba

 

/-/ Zdzisław Sokal

 

/-/ Małgorzata Zaleska

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama