reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 49/2010
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 11 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych”

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530 i Nr 126, poz. 853) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W załączniku do uchwały nr 33/2006 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych” (Dz. Urz. NBP Nr 12, poz. 14, z 2007 r. Nr 5, poz. 15 i Nr 17, poz. 32, z 2008 r. Nr 1, poz. 1, Nr 9, poz. 12, Nr 14, poz. 17 i Nr 23, poz. 27, z 2009 r. Nr 21, poz. 24 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 35 otrzymuje brzmienie:

35) SWIFT Cheque - usługa polegająca na wystawieniu przez bank korespondenta NBP czeku na rzecz wskazanego remitenta po otrzymaniu z NBP komunikatu SWIFT typu MT 103 zawierającego dane remitenta;”;

2) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Polecenie wypłaty z zagranicy otrzymane w formie komunikatu SEPA CT może być odwołane przez bank zleceniodawcy poprzez skierowanie do NBP żądania odwołania polecenia wypłaty. Po wpływie do NBP żądania odwołania i stwierdzeniu przez oddział, że rachunek bankowy beneficjenta został uznany kwotą wskazanego polecenia wypłaty, beneficjent otrzyma informację o żądaniu odwołania polecenia wypłaty z zagranicy otrzymanego w formie komunikatu SEPA CT, o treści określonej w załączniku nr 9 do regulaminu.

2. Beneficjent po otrzymaniu z oddziału informacji, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie uzupełnia ją o oświadczenie upoważniające NBP do obciążenia rachunku bankowego kwotą wynikającą z otrzymanego przez NBP żądania odwołania polecenia wypłaty lub odmawiające takiego upoważnienia.

3. W przypadku wyrażenia przez beneficjenta zgody na zwrot środków, rachunek bankowy beneficjenta obciąża się, z zachowaniem § 12 ust. 3.

4. W przypadku gdy operacja, o której mowa w ust. 3, wykonywana jest z oprocentowanego rachunku bankowego dokonuje się korekty odsetek, z zachowaniem § 12 ust. 4.”;

3) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wniosek zleceniodawcy, Oddział Okręgowy w Warszawie, z zastrzeżeniem § 25a, podejmuje reklamację w banku beneficjenta w celu zwrotu wysłanego polecenia wypłaty za granicę. W przypadku otrzymania zwrotu Oddział Okręgowy w Warszawie, najpóźniej w następnym dniu roboczym licząc od dnia wpływu zwrotu polecenia wypłaty do NBP, uznaje rachunek bankowy zleceniodawcy prowadzony w:

1) złotych - kwotą stanowiącą równowartość w złotych kwoty zwrotu przeliczonej z zastosowaniem kursu kupna walut obcych obowiązującego w dniu daty waluty otrzymanego zwrotu;

2) walucie obcej - kwotą zwrotu. W przypadku gdy realizacja operacji wymaga zamiany jednej waluty obcej na drugą, stosuje się kursy kupna i sprzedaży walut obcych obowiązujące w dniu daty waluty otrzymanego zwrotu.”;

4) po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu:

„§ 25a. 1. NBP może, w terminie 10 dni roboczych od dnia daty waluty wskazanej w poleceniu wypłaty za granicę, na wniosek zleceniodawcy, odwołać polecenie wypłaty wysłane w formie komunikatu SEPA CT poprzez skierowanie do banku beneficjenta żądania odwołania polecenia wypłaty, jeżeli powodem żądania jest:

a) podwójne wysłanie polecenia wypłaty za granicę,

b) techniczne problemy skutkujące błędnym poleceniem wypłaty,

c) sfałszowanie polecenia wypłaty.

2. Zleceniodawca składa w oddziale wniosek o wystawienie żądania odwołania polecenia wypłaty za granicę wysłanego w formie komunikatu SEPA CT, o treści określonej w załączniku nr 10 do regulaminu, w celu podjęcia przez oddział czynności związanych z odwołaniem polecenia wypłaty za granicę w banku beneficjenta.

3. Jeżeli zleceniodawca wnioskuje o odwołanie polecenia wypłaty za granicę wysłanego w formie komunikatu SEPA CT z przyczyny innej niż wskazana w ust. 1, zastosowanie ma § 25 ust. 1.

4. W przypadku otrzymania zwrotu środków z tytułu realizacji żądania odwołania, rozliczenie ze zleceniodawcą następuje zgodnie z § 25 ust. 1. Ewentualne koszty banku beneficjenta z tytułu zwrotu odwoływanego polecenia wypłaty obciążają zleceniodawcę.

5. W przypadku otrzymania odmowy odwołania polecenia wypłaty za granicę wysłanego w formie komunikatu SEPA CT, zleceniodawca otrzyma z oddziału informację o przyczynie odmowy w formie uzupełnionego wniosku o wystawienie żądania odwołania, o którym mowa w ust. 1.”;

5) w § 30 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty BEN, OUR lub SHA - w przypadku SWIFT Cheque dla czeku wystawionego w GBP”;

6) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprzedaż czeków realizowana jest w następujących walutach obcych: USD, CAD, GBP i EUR, z tym że sprzedaż czeków w ramach SWIFT Cheque ograniczona jest do kwoty w wysokości 10.000 USD i 10.000 GBP, stosownie dla waluty USD i GBR”;

7) w § 39 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zlecenie ze wskazaniem sposobu realizacji „Wysłane przez NBP” wpłynęło do Oddziału Okręgowego w Warszawie do godz. 13.00 w dniu daty realizacji; w przypadku SWIFT Cheque posiadacz rachunku umieszcza w zleceniu obok tytułu płatności wyraz kodowy „CHQB” i opcję kosztów realizacji, zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 2 lub 3;”;

8) załącznik nr 2 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

9) dodaje się załącznik nr 9 do regulaminu w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

10) dodaje się załącznik nr 10 do regulaminu w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2010 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: wz. P. Wiesiołek

Załącznik 1.

Załączniki do uchwały nr 49/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 11 października 2010 r. (poz. 14)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2. [INFORMACJA O ŻĄDANIU ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY Z ZAGRANICY OTRZYMANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT]

Załącznik nr 2

INFORMACJA O ŻĄDANIU ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY Z ZAGRANICY OTRZYMANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT

infoRgrafika

Załącznik 3. [WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŻĄDANIA ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY ZA GRANICĘ WYSŁANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT]

Załącznik nr 3

WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŻĄDANIA ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY ZA GRANICĘ WYSŁANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olesiński & Wspólnicy

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna polska firma doradcza, działająca od 2005 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama