reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 7/2011
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Na podstawie art. 38 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 i Nr 144, poz. 1176 oraz z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) BFG – należy przez to rozumieć Bankowy Fundusz Gwarancyjny;

2) NBP – należy przez to rozumieć Narodowy Bank Polski;

3) KNF – należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Finansowego;

4) ustawie o BFG – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym;

5) ustawie – Prawo bankowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 226, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1724);

6) ustawie o rachunkowości – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278);

7) ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, poz. 1178 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 137, poz. 1303 i Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 52, poz. 344, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 oraz z 2009 r. Nr 127, poz. 1050);

8) banku – należy przez to rozumieć podmiot objęty systemem gwarantowania, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o BFG;

9) deponencie – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o BFG;

10) zrzeszonym banku spółdzielczym – należy przez to rozumieć bank będący spółdzielnią oraz stroną umowy zrzeszenia, o której mowa w art. 16 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;

11) banku zrzeszającym – należy przez to rozumieć bank, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;

12) właściwym banku zrzeszającym – należy przez to rozumieć bank, z którym dany zrzeszony bank spółdzielczy zawarł umowę zrzeszenia;

13) wierzytelności deponenta – należy przez to rozumieć środki gwarantowane, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o BFG, bez ograniczenia do wysokości kwoty, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o BFG;

14) środkach gwarantowanych przez BFG – należy przez to rozumieć środki gwarantowane, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o BFG;

15) pomocy finansowej BFG – należy przez to rozumieć zwrotną pomoc finansową dla podmiotów objętych systemem gwarantowania w formie pożyczki, gwarancji, poręczenia lub wykupu wierzytelności, udzieloną na podstawie ustawy o BFG, lub w formie pożyczki dla banku spółdzielczego, udzieloną na podstawie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;

16) programie postępowania naprawczego – należy przez to rozumieć program postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo bankowe, albo program opracowany w związku z ubieganiem się o pozytywną opinię KNF o celowości przejęcia banku, połączenia banków lub zakupu akcji (udziałów) innego banku, o której mowa w art. 20 pkt 2 ustawy o BFG;

17) funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych (FRBS) – należy przez to rozumieć fundusz, o którym mowa w art. 34 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających;

18) funduszu pomocowym – należy przez to rozumieć fundusz, o którym mowa w art. 34 statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr 164, poz. 1308).

§ 2.
1. Banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, przekazują do BFG informacje o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Banki zrzeszające przekazują do BFG informacje o podstawach obliczania oraz o wysokościach funduszy ochrony środków gwarantowanych w zrzeszonych bankach spółdzielczych, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia.

3. Banki sporządzają informacje, określone w ust. 1 i 2, według stanu danych za kwiecień i za październik każdego roku.

4. Banki przekazują do BFG informacje, określone w ust. 1 i 2, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do dnia:

1) 15 grudnia każdego roku – według stanu danych za październik;

2) 15 czerwca każdego roku – według stanu danych za kwiecień.

§ 3.
1. Banki sporządzają informacje o podstawie obliczania oraz o wysokości obowiązkowej opłaty rocznej według wzoru 1, określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia.

2. Banki sporządzają informacje, określone w ust. 1, według stanu danych na dzień stanowiący podstawę obliczania obowiązkowej opłaty rocznej, ustalony uchwałą Rady BFG.

3. W razie potrzeby banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, sporządzają informację dodatkową według wzoru 2, określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia.

4. Informacje określone w ust. 1 i 3 banki przekazują do BFG, z zastrzeżeniem ust. 5, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż do dnia, w którym upływa termin do wniesienia obowiązkowej opłaty rocznej, ustalony uchwałą Rady BFG.

5. Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje, określone w ust. 1, do właściwych banków zrzeszających, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż na 15 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4.

6. Banki zrzeszające, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5, sporządzają informacje o podstawach obliczania oraz o kwotach obowiązkowej opłaty rocznej zrzeszonych banków spółdzielczych według wzoru 1, określonego w załączniku nr 4 do zarządzenia.

7. W razie potrzeby banki zrzeszające sporządzają informację dodatkową według wzoru 2, określonego w załączniku nr 4 do zarządzenia.

8. Banki zrzeszające przekazują do BFG informacje, określone w ust. 6 i 7, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie, o którym mowa w ust. 4.

§ 4.
1. Informacje określone w § 3 ust. 1, 3, 6 i 7, również w wersji skorygowanej, bez względu na to, czy dane będące podstawą sporządzenia informacji określonych w § 3 ust. 1 lub 6 uległy zmianie po przekazaniu informacji do BFG lub banku zrzeszającego, sporządzają i przekazują:

1) do BFG:

a) banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych – w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku,

b) banki zrzeszające, w zakresie dotyczącym zrzeszonych banków spółdzielczych – w terminie 15 dni od dnia otrzymania od zrzeszonych banków spółdzielczych informacji, przekazywanych zgodnie z pkt 2, nie później jednak niż do dnia 31 lipca każdego roku;

2) zrzeszone banki spółdzielcze, do właściwych banków zrzeszających – w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia.

2. W przypadku gdy dzień, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie jest ostatnim dniem roku obrotowego banku, odpowiednią informację, o której mowa w § 3 ust. 1, 3, 6 i 7, w wersji skorygowanej, sporządzają i przekazują:

1) do BFG:

a) banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych – bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia,

b) banki zrzeszające, w zakresie dotyczącym zrzeszonych banków spółdzielczych – bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 15 dni od dnia otrzymania od zrzeszonych banków spółdzielczych informacji, przekazywanych zgodnie z pkt 2;

2) zrzeszone banki spółdzielcze, do właściwych banków zrzeszających – bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia.

§ 5.
1. Banki sporządzają miesięczne informacje o wartości wierzytelności deponentów oraz o wartości środków gwarantowanych przez BFG – według wzoru 1, określonego w załączniku nr 5 do zarządzenia.

2. Banki sporządzają informacje, o których mowa w ust. 1, według stanu na koniec każdego miesiąca.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być zgodne z danymi zawartymi w systemie wyliczania, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o BFG.

4. Informacje określone w ust. 1 banki przekazują do BFG, z zastrzeżeniem ust. 5, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

5. Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje określone w ust. 1 właściwym bankom zrzeszającym, bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

6. Banki zrzeszające, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 5, sporządzają informacje o wartości wierzytelności deponentów oraz o wartości środków gwarantowanych przez BFG według wzoru 2, określonego w załączniku nr 5 do zarządzenia, w odniesieniu do zrzeszonych banków spółdzielczych.

7. Banki zrzeszające przekazują do BFG informacje, określone w ust. 6, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie, o którym mowa w ust. 4.

§ 6.
1. Banki sporządzają miesięczne informacje o sumie zgromadzonych środków pieniężnych oraz o sumie wymogów kapitałowych – według, odpowiednio, wzorów nr 1 i 2, określonych w załączniku nr 6 do zarządzenia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, według stanu na koniec każdego miesiąca, sporządzają:

1) banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych – według wzoru 1, określonego w załączniku nr 6 do zarządzenia;

2) banki stosujące wyłączenia, o których mowa w art. 14 ustawy o BFG – według wzoru 2, określonego w załączniku nr 6 do zarządzenia.

3. Banki, z wyjątkiem zrzeszonych banków spółdzielczych, przekazują informacje, o których mowa w ust. 1, do BFG bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

4. Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, właściwym bankom zrzeszającym bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

5. Banki zrzeszające sporządzają zbiorcze informacje, określone w załączniku nr 6, dotyczące zrzeszonych banków spółdzielczych, z uwzględnieniem informacji otrzymanych zgodnie z ust. 4, i przekazują je do BFG w terminie, o którym mowa w ust. 3.

§ 7.
1. Banki sporządzają miesięczne informacje o zamiarze przygotowania, przygotowywaniu lub o realizacji programu postępowania naprawczego – według wzoru 1, określonego w załączniku nr 7 do zarządzenia.

2. Banki sporządzają informacje, o których mowa w ust. 1, według stanu na koniec każdego miesiąca.

3. Informacje, określone w ust. 1, banki przekazują do BFG, z zastrzeżeniem ust. 4, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

4. Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje, określone w ust. 1, do właściwych banków zrzeszających, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż na 15 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3.

5. Banki zrzeszające, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 4, sporządzają informacje o zamiarze przygotowania, przygotowywaniu lub o realizacji programu postępowania naprawczego, w odniesieniu do zrzeszonych banków spółdzielczych, według wzoru 2, określonego w załączniku nr 7 do zarządzenia.

6. Banki zrzeszające przekazują do BFG informacje, określone w ust. 5, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie, o którym mowa w ust. 3.

7. Banki niezwłocznie przekazują do BFG programy postępowania naprawczego oraz ich zmiany, które uzyskały pozytywną opinię KNF, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania tej opinii.

§ 8.
1. Informacje, sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 1–7 do zarządzenia, przekazywane są do BFG w formie zapisu elektronicznego, drogą teletransmisji.

2. Informacje przekazywane są do BFG w postaci pliku w formacie XML, zgodnym ze specyfikacją XSD, udostępnioną na stronie internetowej BFG.

3. Uwarunkowania organizacyjno-techniczne, które powinny być spełnione przy przesyłaniu informacji do BFG, oraz zasady nadawania symboli wyróżniających banki, a także tworzenia i nazywania plików i dokumentów zawierających informacje przekazywane do BFG, określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 9.
Informacje, sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 1–7 do zarządzenia, opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, złożonym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.
§ 10.
Zrzeszone banki spółdzielcze przekazują informacje, do właściwych banków zrzeszających, w formie uzgodnionej z tymi bankami.
§ 11.
1. Bank zrzeszający banki spółdzielcze może przekazywać do BFG informacje określone w zarządzeniu również w imieniu niezrzeszonego banku spółdzielczego – w przypadku gdy:

1) bank zrzeszający zobowiąże się wobec niezrzeszonego banku spółdzielczego do wykonywania obowiązków sprawozdawczych wobec BFG w imieniu tego banku,

2) niezrzeszony bank spółdzielczy zapewni udostępnianie bankowi zrzeszającemu informacji, o których mowa w § 2 ust. 1 i w § 6 ust. 1

– pod warunkiem przedstawienia BFG tekstu umowy lub innego dokumentu, z którego będzie wynikało stosowne zobowiązanie banku zrzeszającego, wraz z pisemnym oświadczeniem banku zrzeszającego, określającym dzień, od którego powyższy tryb dostarczania informacji będzie stosowany.

2. Do sporządzania i przekazywania przez bank zrzeszający informacji dotyczących niezrzeszonego banku spółdzielczego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące sporządzania i przekazywania informacji dotyczących zrzeszonych banków spółdzielczych.

3. Bank zrzeszający przekazujący, w imieniu niezrzeszonego banku spółdzielczego, informacje określone w zarządzeniu, niezwłocznie zawiadamia BFG o każdym przypadku wygaśnięcia jego zobowiązania do wykonywania tych czynności.

§ 12.
Informacje za okres sprawozdawczy przypadający przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, których termin przekazania mija po dniu wejścia w życie zarządzenia, banki sporządzają i przekazują do BFG na dotychczasowych zasadach.
§ 13.
Traci moc zarządzenie nr 12/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zakresu, trybu i terminów przekazywania przez banki objęte obowiązkowym systemem gwarantowania informacji do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. NBP Nr 13, poz. 14).
§ 14.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 5 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2011 r.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: wz. P. Wiesiołek

Załącznik 1. [WZÓR - Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych]

Załączniki do zarządzenia nr 7/2011 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 27 kwietnia 2011 r. (poz. 6)

Załącznik nr 1

WZÓR – Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych

infoRgrafika


Załącznik 2. [WZÓR - Informacja o podstawie obliczania oraz wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych w zrzeszonych bankach spółdzielczych]

Załącznik nr 2

WZÓR – Informacja o podstawie obliczania oraz wysokości funduszu ochrony środków gwarantowanych w zrzeszonych bankach spółdzielczych

infoRgrafika


Wyjaśnienia dotyczące sporządzania załączników nr 1 i 2

1. W tytułach tabel, w nawiasach, należy wstawić odpowiednią informację, w zależności od okresu sprawozdawczego, o tworzonym bądź aktualizowanym funduszu ochrony środków gwarantowanych, w brzmieniu: „informacja za październik” lub „informacja za kwiecień”.

2. W pozycjach: „Aktualna wartość aktywów stanowiących pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o BFG)” należy podać wartość aktywów według stanu na dzień wyceny bilansowej skarbowych papierów wartościowych, bonów pieniężnych NBP, obligacji emitowanych przez NBP (o ile mogą być one przedmiotem obrotu) lub jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, stanowiących pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych, a w przypadku gdy na pokrycie funduszu nie przeznaczono skarbowych papierów wartościowych, bonów pieniężnych NBP, obligacji emitowanych przez NBP lub jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego – według stanu na dzień sporządzenia informacji.

3. Pozycje: „Inne”1 mogą zostać wypełnione, o ile obowiązujące przepisy dopuszczają taką możliwość.

 

1 Inne aktywa stanowiące pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o BFG).


Załącznik 3.

Załącznik nr 3

WZÓR 1 – Informacja o podstawie obliczania oraz o wysokości obowiązkowej opłaty rocznej

infoRgrafika

WZÓR 2 – Informacja dodatkowa o podstawie obliczania oraz o wysokości obowiązkowej opłaty rocznej

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

WZÓR 1 – Informacja o podstawach obliczania oraz o kwotach obowiązkowej opłaty rocznej zrzeszonych banków spółdzielczych

infoRgrafika

WZÓR 2 – Informacja dodatkowa o podstawach obliczania oraz o kwotach obowiązkowej opłaty rocznej zrzeszonych banków spółdzielczych

infoRgrafika


Wyjaśnienia dotyczące sporządzania załączników nr 3 i 4

1. Wzory 1 i 2 załączników nr 3 i 4 – w tytułach tabel, w nawiasach, należy wstawić odpowiednią informację co do opłaty rocznej wniesionej zgodnie z § 3 zarządzenia bądź skorygowanej zgodnie z § 4 zarządzenia, w brzmieniu: „wniesionej” lub „skorygowanej”.

2. Wzór 1 załączników nr 3 i 4 – w przypadku banku niestosującego wyłączeń z podstawy naliczania opłaty rocznej zgodnie z art. 14 ustawy o BFG, w pozycjach: „Wartość po uwzględnieniu wyłączeń – zgodnie z art. 14 ustawy o BFG” należy powtórnie wpisać kwotę z pozycji: „Wartość całkowita”.

3. Wzór 1 załączników nr 3 i 4 – w pozycjach: „Tytuł wyłączenia” należy wymienić rodzaje aktywów podlegających wyłączeniu z podstawy naliczania opłaty rocznej.

4. Wzór 1 załączników nr 3 i 4 – w pozycjach: „Podstawa prawna” należy wpisać odpowiednie ustępy art. 14 ustawy o BFG.

5. Wzór 1 załączników nr 3 i 4 – w pozycjach: „Wartość wyłączenia” należy wpisać łączną wartość dokonywanych przez bank wyłączeń z podstawy naliczania opłaty rocznej.

6. Wzór 1 załączników nr 3 i 4 – w pozycjach: „Zmiana opłaty rocznej w stosunku do wniesionej opłaty rocznej” należy wykazać różnicę pomiędzy wartością przekazywanej do BFG korygowanej opłaty rocznej a wartością już wniesionej do BFG opłaty rocznej.

7. Wzór 2 załączników nr 3 i 4 – pozycje „Numer konta Banku” należy wypełnić w szczególności w przypadku konieczności zwrotu nadpłaty opłaty rocznej.

8. Wzór 2 załączników nr 3 i 4 – w pozycjach „Uwagi Banku” bank może zamieścić dodatkowe informacje lub wyjaśnienia związane z przekazywanymi informacjami.

9. Zrzeszone banki spółdzielcze nie wypełniają wzoru 2 załącznika nr 3.

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

WZÓR 1 – Informacja o wartości wierzytelności deponentów oraz o wartości środków gwarantowanych przez BFG

infoRgrafika

WZÓR 2 – Informacja o wartości wierzytelności deponentów oraz o wartości środków gwarantowanych przez BFG w zrzeszonych bankach spółdzielczych

infoRgrafika

Wyjaśnienia dotyczące sporządzania załącznika nr 5 w zakresie sposobu wyliczania wartości wierzytelności deponentów oraz środków gwarantowanych przez BFG

1. Wartość wierzytelności deponentów oraz wartość środków gwarantowanych przez BFG wylicza się dla wszystkich deponentów – w rozumieniu ustawy o BFG, z uwzględnieniem wyłączeń podmiotowych, określonych w art. 2 pkt 1 ustawy o BFG.

2. Wyliczenie wartości wierzytelności deponentów oraz wartości środków gwarantowanych przez BFG należy przeprowadzić dla poszczególnych deponentów przy użyciu systemu wyliczania, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o BFG, zgodnie z § 5 ust. 3 zarządzenia. Wartość środków gwarantowanych przez BFG w danym banku jest sumą wartości środków gwarantowanych przez BFG, wyliczonych dla poszczególnych deponentów.

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

WZÓR 1 – Informacja o sumie środków pieniężnych zgromadzonych w banku/zrzeszonych bankach spółdzielczych

infoRgrafika

WZÓR 2 – Informacja o sumie wymogów kapitałowych banku/zrzeszonych banków spółdzielczych

infoRgrafika

Wyjaśnienia dotyczące sporządzania załącznika nr 6

1. Wzory 1 i 2 – banki zrzeszające sporządzają również informacje zbiorcze o sumie środków pieniężnych zgromadzonych w zrzeszonych bankach spółdzielczych (wzór nr 1) oraz o wysokości sumy wymogów kapitałowych w zrzeszonych bankach spółdzielczych (wzór nr 2).

2. Wzór 2 – „Informacja o sumie wymogów kapitałowych banku/zrzeszonych banków spółdzielczych” sporządzany jest wyłącznie przez banki stosujące wyłączenia zgodnie z art. 14 ustawy o BFG lub dla zrzeszonych banków spółdzielczych stosujących wyłączenia zgodnie z art. 14 ustawy o BFG.


Załącznik 7.

Załącznik nr 7

WZÓR 1 – Informacja o zamiarze przygotowania, przygotowywaniu lub o realizacji programu postępowania naprawczego

infoRgrafika

WZÓR 2 – Informacja o zamiarze przygotowania, przygotowywaniu lub o realizacji programu postępowania naprawczego – informacja sporządzana dla zrzeszonych banków spółdzielczych

infoRgrafika


Wyjaśnienia dotyczące sporządzania załącznika nr 7

1. Wzór 1 – informacja jest sporządzana wyłącznie przez bank, który zamierza przygotować, przygotowuje lub realizuje program postępowania naprawczego.

2. Wzór 2 – informacja jest sporządzana wyłącznie przez zrzeszone banki spółdzielcze, które zamierzają przygotować, przygotowują lub realizują program postępowania naprawczego.

3. Wzory 1 i 2 – w pozycjach określonych w kolumnie 1: „Bank zamierza przygotować program postępowania naprawczego/ korektę programu postępowania naprawczego”, kolumnie 2: „Bank przygotowuje program postępowania naprawczego/ korektę programu postępowania naprawczego” lub kolumnie 3: „Bank realizuje program postępowania naprawczego”, należy wstawić „TAK” lub „NIE” oraz, w przypadku wstawienia „TAK”, należy dodatkowo podać informację o podstawie prawnej, tj. odpowiedni ustęp z art. 142 ustawy – Prawo bankowe. Informacja powinna być podana w następującym formacie, zgodnie z poniższym przykładem:

Przykład:

 

 

Bank przygotowuje program postępowania naprawczego

lub

Bank przygotowuje program postępowania naprawczego

2

2

TAK/ art. 142 ust. 2 ustawy – Prawo bankowe

NIE

 

4. Wzory 1 i 2 – w pozycji: „Bank zamierza korzystać bądź korzysta z pomocy finansowej BFG”/z funduszu pomocowego” lub w pozycji: „Bank zamierza korzystać bądź korzysta z pomocy finansowej BFG”/z FRBS”, należy wstawić „TAK” lub „NIE”.

5. Wzory 1 i 2 – w przypadku sporządzania przez Bank korekty programu postępowania naprawczego, odpowiednie informacje o tej korekcie powinny zostać umieszczone w kolejnym wierszu tabeli, niezależnie od informacji o aktualnie realizowanym programie postępowania naprawczego. Po uzyskaniu akceptacji KNF, informacja o skorygowanym programie postępowania naprawczego zastępuje w tabeli informację o programie dotychczas realizowanym.

Załącznik 8. [Zasady nadawania symboli wyróżniających banki, tworzenia i nazywania plików i dokumentów zawierających informacje przekazywane do BFG w formie zapisu elektronicznego oraz uwarunkowania organizacyjno-techniczne przesyłania informacji do BFG]

Załącznik nr 8

Zasady nadawania symboli wyróżniających banki, tworzenia i nazywania plików i dokumentów zawierających informacje przekazywane do BFG w formie zapisu elektronicznego oraz uwarunkowania organizacyjno-techniczne przesyłania informacji do BFG

1. Symbole wyróżniające banki, wypełniane w załącznikach nr 1–7, oznaczają:

a) dla banków spółdzielczych niezrzeszonych – są to pierwsze cztery cyfry numeru nadanego bankowi przez NBP,

b) dla zrzeszeń banków spółdzielczych – są to pierwsze trzy cyfry numeru nadanego bankowi przez NBP i – jako czwarty znak – litera „z”,

c) dla pozostałych banków niebędących bankami zrzeszającymi – są to pierwsze trzy cyfry numeru nadanego bankowi przez NBP i – jako czwarty znak– litera „k”.

2. Informacje przekazywane są do BFG w postaci pliku w formacie XML, zgodnym ze specyfikacją XSD, udostępnioną na stronie internetowej BFG (www.bfg.pl).

3. Nazwa pliku wymienionego w pkt 2 powinna być zgodna ze wzorem:

a) jeśli plik nie zawiera informacji określonych w załącznikach nr 3 lub 4:

xxxx_rrrrmm:

w którym:

xxxx – stanowią oznaczenie banku lub zrzeszenia, z którego informacje są przekazywane, utworzone w sposób określony w pkt 1,

rrrrmm – stanowią cyfry określające odpowiednio – rok (cztery pierwsze znaki) i miesiąc (dwa kolejne znaki), w którym:

– stan danych finansowych był podstawą do sporządzenia informacji, albo

– przypada dzień sprawozdawczy lub dzień kończący okres sprawozdawczy.

Jeżeli plik tworzony jest dla ponownego przekazania tej samej informacji, nazwę pliku należy uzupełnić, dodając po części nazwy utworzonej w powyższy sposób znaki: „_ki”, gdzie „i” oznacza numer ponownie przekazywanej informacji,

b) jeśli plik zawiera informacje określone w załącznikach nr 3 lub 4:

xxxx_rrrrmm_1 lub xxxx_rrrrmm_2:

w którym:

xxxx – stanowią oznaczenie banku lub zrzeszenia, z którego informacje są przekazywane, utworzone w sposób określony w pkt 1,

rrrrmm – stanowią cyfry określające odpowiednio – rok (cztery pierwsze znaki) i miesiąc (dwa kolejne znaki), w którym:

– stan danych finansowych był podstawą do sporządzenia informacji, albo

– przypada dzień sprawozdawczy lub dzień kończący okres sprawozdawczy,

1 – oznacza informacje przekazane zgodnie z § 3 ust. 2 zarządzenia,

2 – oznacza informacje przekazane zgodnie z § 4 ust 1 lub ust. 2 (informacje skorygowane).

Jeżeli plik tworzony jest dla ponownego przekazania tej samej informacji, nazwę pliku należy uzupełnić, dodając po części nazwy, utworzonej w powyższy sposób, znaki: „_ki”, gdzie „i” oznacza numer ponownie przekazywanej informacji.

4. Uwarunkowania organizacyjno-techniczne, które powinny być spełnione przy przesyłaniu informacji do BFG:

– podpisanie pliku podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,

– pobranie certyfikatu BFG ze strony internetowej BFG (www.bfg.pl).

– zaszyfrowanie kluczem publicznym BFG wiadomości pocztowej, zawierającej podpisane załączniki,

– szyfrowanie powinno być zgodne ze standardem S/MIME.

5. W temacie wiadomości pocztowej przesyłanej do BFG, zawierającej podpisane załączniki, powinno znaleźć się oznaczenie nazwy przesyłki w poniższym brzmieniu:

nazwa pliku_nazwa banku

w którym nazwa pliku jest ustalona, w zależności od rodzaju przekazywanego pliku, zgodnie z pkt 3.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama