| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 13/2014
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 12 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych”

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 W uchwale nr 71/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych” (Dz. Urz. NBP Nr 20, poz. 22 oraz z 2012 r. poz. 1 i 8) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się § 66 w brzmieniu:

„§ 66. 1. Uczestnicy RPW, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, przekazują do NBP informacje i dane dotyczące bonów skarbowych znajdujących się na prowadzonych przez nich kontach depozytowych i rachunkach zbiorczych, będących w posiadaniu nierezydentów, według stanu własności na koniec poszczególnych miesięcy roku. Dane te należy przekazywać na formularzu, którego wzór zawiera załącznik nr 1a do regulaminu. Formularz powinien być przekazywany za pośrednictwem systemu ELBON2, w terminie do czwartego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, dla którego ustalono stan bonów skarbowych.

2. W przypadku braku możliwości złożenia formularza za pośrednictwem systemu ELBON2, uczestnik RPW może przesłać go telefaksem. Formularz powinien być podpisany przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, o której mowa w § 8 ust. 5 pkt 1, oraz opatrzony kluczem, o którym mowa w § 12 ust. 3.

3. Dopuszcza się możliwość złożenia korekty formularza. Do przekazania korekty formularza stosuje się odpowiednio przepis ust. 2.”;

2) załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

3) po załączniku nr 1 do regulaminu dodaje się załącznik nr 1a do regulaminu w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289 i 1567.

Załącznik 1. [Struktura rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych]

Załączniki do uchwały nr 13/2014 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 12 marca 2014 r. (poz. 2)

Załącznik nr 1

Struktura rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych

Lp.

 

 

 

 

 

1

0

0

0

0

Rachunek podstawowy – portfel własny; portfel funduszy zarządzanych przez KDPW

2

9

0

0

0

Pula pożyczek

3

8

0

0

0

Konto pomocnicze – bony uczestników RPW i ich klientów przekazane do KDPW. Konto prowadzone dla KDPW w RPW

Konto depozytowe – portfele klientów

Rezydenci

4

1

1

0

0

Banki

5

1

2

0

0

Zakłady ubezpieczeniowe

6

1

3

0

0

Fundusze emerytalne

7

1

4

0

0

Fundusze inwestycyjne

8

1

5

0

0

Osoby fizyczne

9

1

6

1

2

Uczelnie publiczne

10

1

6

1

3

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną

11

1

6

1

5

Państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe

12

1

6

1

6

Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

13

1

6

1

7

Inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego

14

1

6

1

8

Instytucje gospodarki budżetowej

15

1

6

1

9

Agencje wykonawcze

16

1

6

2

1

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki

17

1

6

2

3

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego

18

1

6

2

4

Samorządowe instytucje kultury

19

1

6

2

5

Samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego

20

1

6

3

1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

21

1

6

3

2

Narodowy Fundusz Zdrowia

22

1

7

0

0

Inne podmioty

23

1

8

0

0

Podmioty niefinansowe

Nierezydenci

24

2

1

0

0

Banki

25

2

2

1

0

Banki centralne

26

2

3

0

0

Osoby fizyczne

27

2

5

0

0

Inne podmioty

28

2

6

0

0

Podmioty niefinansowe

29

2

7

0

0

Instytucje publiczne

30

2

8

0

0

Zakłady ubezpieczeniowe

31

2

9

0

0

Fundusze emerytalne

32

2

9

1

0

Fundusze inwestycyjne

33

2

9

2

0

Fundusze hedgingowe

34

3

0

0

0

Rachunki zbiorcze

 

Struktura rachunku i konta depozytowego bonów pieniężnych NBP

Portfel własny

KL

Portfel klientów

 


Załącznik 2. [Bony skarbowe Uczestnika RPW na kontach depozytowych i rachunkach zbiorczych w posiadaniu nierezydentów według stanu własności na koniec miesiąca]

Załącznik nr 2

Bony skarbowe Uczestnika RPW na kontach depozytowych i rachunkach zbiorczych w posiadaniu nierezydentów według stanu własności na koniec miesiąca

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »