| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 32/2014
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 5 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych”

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289 i 1567) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych” (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 17 oraz z 2012 r. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) bankowość elektroniczna – usługa umożliwiająca posiadaczowi rachunku bankowego w NBP składanie zleceń płatniczych oraz przekazywanie lub odbieranie innych komunikatów związanych z prowadzeniem rachunku w postaci elektronicznej w zakresie wynikającym z umowy rachunku bankowego oraz odpowiedniego regulaminu;”,

b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) forma elektroniczna – sposób obsługi posiadacza rachunku, zgodnie z umową rachunku bankowego oraz „Regulaminem prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków bankowych i świadczenia usługi bankowości elektronicznej”, wprowadzonym uchwałą nr 27/2014 Zarządu NBP z dnia 5 czerwca 2014 r., albo „Regulaminem prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków bankowych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej”, wprowadzonym uchwałą nr 27/2012 Zarządu NBP z dnia 11 czerwca 2012 r., z późn. zm.;”,

c) pkt 35 otrzymuje brzmienie:

„35) waluta obca – waluta wymienialna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z późn. zm.);”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zmiany w postanowieniach regulaminu przekazywane są posiadaczowi rachunku w formie elektronicznej lub papierowej, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wręczane za pokwitowaniem.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Postanowienia regulaminu w zakresie bankowości elektronicznej lub B2B mają zastosowanie, o ile umowa tak stanowi.”;

4) w § 7:

a) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„NBP obciąża rachunek bankowy posiadacza rachunku z tytułu kosztów realizacji polecenia wypłaty lub kosztów za realizację operacji czekowych, pobranych przez bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej, na podstawie otrzymanego przez NBP żądania zapłaty lub stwierdzenia obciążenia na rachunku nostro NBP, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, w przypadku:”;

b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Oddział Okręgowy w Warszawie dokonuje rozliczenia kosztów realizacji polecenia wypłaty lub kosztów za realizację operacji czekowych, pobranych przez bank krajowy, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego, instytucję kredytową lub oddział instytucji kredytowej, na podstawie upoważnienia posiadacza rachunku do obciążenia jego rachunku bankowego, z tym że w przypadku:”;

5) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. NBP odpowiada za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania rozliczenia pieniężnego do wysokości odsetek liczonych, w stosunku rocznym, od kwoty opóźnionego zlecenia oraz liczby dni opóźnienia, przy zastosowaniu stopy procentowej dla odsetek ustawowych, obowiązującej w dniu (dniach) opóźnienia”;

6) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Beneficjent może przesłać reklamację, w szczególności dotyczącą przyczyn nieterminowego rozliczenia otrzymanego polecenia wypłaty, w formie elektronicznej lub złożyć w formie papierowej w oddziale prowadzącym jego rachunek bankowy”;

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Polecenie wypłaty otrzymane w formie komunikatu SEPA CT może być odwołane przez bank zleceniodawcy przez skierowanie do NBP żądania odwołania polecenia wypłaty. Po wpływie do NBP żądania odwołania i stwierdzeniu przez oddział, że rachunek bankowy beneficjenta został uznany kwotą EUR lub jej równowartością, beneficjent otrzyma informację o żądaniu odwołania polecenia wypłaty, otrzymanego w formie komunikatu SEPA CT, o treści określonej w załączniku nr 2 do regulaminu, w celu wyrażenia zgody na zwrot środków lub wskazania przyczyny odmowy odwołania.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, w zależności od formy prowadzenia rachunku oraz systemu bankowości elektronicznej, wykorzystywanego do prowadzenia rachunku, przekazywana jest elektronicznie, w dniu wpływu żądania odwołania do NBP, lub telefonicznie i papierowo, najpóźniej w następnym dniu roboczym po wpływie żądania odwołania.

3. Beneficjent po otrzymaniu z oddziału informacji, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie uzupełniają o oświadczenie upoważniające NBP do obciążenia rachunku bankowego kwotą wynikającą z otrzymanego przez NBP żądania odwołania polecenia wypłaty lub o oświadczenie odmawiające takiego upoważnienia.

4. W przypadku wyrażenia przez beneficjenta zgody na zwrot środków, rachunek bankowy beneficjenta obciąża się zgodnie z § 13 ust. 3.

5. W przypadku gdy operacja, o której mowa w ust. 4, wykonywana jest z oprocentowanego rachunku bankowego, dokonuje się korekty odsetek zgodnie z § 13 ust. 4.”;

8) w § 16 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przesłana w formie elektronicznej ze wskazaniem sposobu realizacji, dla polecenia wypłaty w formie czeku, nie później niż do godz. 13.00.”;

9) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. 1. Oddział Okręgowy w Warszawie podejmuje reklamację w banku beneficjenta w celu zwrotu polecenia wypłaty wysłanego w formie komunikatu SWIFT lub SĘPA CT, z zastrzeżeniem § 28, na podstawie wniosku zleceniodawcy, złożonego w formie elektronicznej lub papierowej. Wniosek powinien w szczególności zawierać: datę realizacji, kwotę polecenia wypłaty, numer rachunku beneficjenta, tytuł polecenia wypłaty i numer rachunku, na jaki środki powinny zostać zwrócone.

2. W przypadku otrzymania zwrotu polecenia wypłaty w walucie, wysłanego polecenia wypłaty lub, z przyczyn niezależnych od NBP, w walucie innej niż waluta wysłanego polecenia wypłaty, Oddział Okręgowy w Warszawie:

1) rozlicza kwotę otrzymanego zwrotu, zgodnie ze wskazaniem banku wystawcy, uznając rachunek bankowy zleceniodawcy, zgodnie z § 6 ust. 2, z datą uznania rachunku nostro NBP lub rachunku NBP prowadzonego w TARGET2 lub z datą wpływu środków z banku krajowego na realizację polecenia wypłaty w PLN;

2) niezwłocznie informuje telefonicznie zleceniodawcę o szczegółach otrzymanego zwrotu.

3. Zleceniodawca może złożyć reklamację w formie elektronicznej lub papierowej, w szczególności dotyczącą warunków realizacji przez bank wystawcę otrzymanego zwrotu. Ewentualne koszty banku wystawcy z tytułu reklamacji obciążają zleceniodawcę. Zleceniodawca informowany jest przez Oddział Okręgowy w Warszawie, na piśmie lub w formie elektronicznej, o ostatecznym wyniku reklamacji.”;

10) w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zleceniodawca przekazuje żądanie odwołania polecenia wypłaty, wysłanego w formie komunikatu SEPA CT, w formie elektronicznej lub papierowej, zgodnie z wnioskiem o treści określonej w załączniku nr 4 do regulaminu.”;

11) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zleceniodawca może przesłać w formie elektronicznej lub złożyć w oddziale reklamację, dotyczącą realizacji dyspozycji, w tym nieotrzymania środków przez beneficjenta lub niedotrzymania terminu wykonania polecenia wypłaty. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że polecenie wypłaty było wykonane nieprawidłowo z winy zleceniodawcy, ewentualnymi kosztami, powstałymi w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, obciążony zostanie zleceniodawca. Koszty rozlicza się zgodnie z § 7 ust. 6.”;

12) w § 37:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przesłane w formie elektronicznej, wpłynęło do Oddziału Okręgowego w Warszawie nie później niż do godz. 13.00”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy na rachunku bankowym brak jest środków na realizację zlecenia otrzymanego w formie elektronicznej do godz. 13.00, zlecenie zwracane jest do zleceniodawcy z podaniem przyczyny zwrotu. Zlecenie przesłane w formie elektronicznej po godz. 13.00 uznaje się za otrzymane przez NBP w następnym dniu roboczym.”;

13) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku przesłania zlecenia w formie elektronicznej do godziny 13.00 i zapewnienia środków na jego realizację na rachunku bankowym w tym dniu, rachunek bankowy zleceniodawcy zostanie obciążony w dniu przesłania zlecenia, a Oddział Okręgowy w Warszawie dokona sprzedaży czeku najpóźniej w następnym dniu roboczym.”;

14) w § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odbiór czeków w Oddziale Okręgowym w Warszawie następuje najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zlecenia przez Oddział Okręgowy w Warszawie.”;

15) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiadacz rachunku może przekazać reklamację w formie elektronicznej lub papierowej w oddziale, który przyjął zlecenie, w zakresie sprzedaży czeków, w szczególności dotyczącą nieprawidłowości realizacji zlecenia”;

16) w § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku zaginięcia lub kradzieży czeku wystawionego przez NBP, posiadacz rachunku przesyła w formie elektronicznej lub składa w oddziale informację o zaginięciu lub kradzieży czeku, będącą podstawą do sporządzenia przez Oddział Okręgowy w Warszawie zastrzeżenia czeku.”;

17) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiadacz rachunku może złożyć reklamację w formie elektronicznej lub papierowej w oddziale, który przyjął informację, o której mowa w § 43 ust. 1, w zakresie zastrzeżenia czeków, w szczególności dotyczącą nieterminowego wykonania zastrzeżenia”;

18) w § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprzedaży lub wypłaty walut obcych dokonuje się na podstawie zlecenia, o którym mowa w § 37 ust. 1, lub na podstawie zlecenia wypłaty gotówki, przekazanego w formie elektronicznej.”;

19) załącznik nr 7 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w złączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

20) załącznik nr 8 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w złączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

Załącznik 1. [ZLECENIE SPRZEDAŻY / WYPŁATY ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH]

Załączniki do uchwały nr 32/2014 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 5 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 1

ZLECENIE SPRZEDAŻY / WYPŁATY ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZLECENIE SKUPU / WPŁATY ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH]

Załącznik nr 2

ZLECENIE SKUPU / WPŁATY ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »