| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 1 lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych”

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 71/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych” (Dz. Urz. NBP Nr 20, poz. 22), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr 5/2012 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 1);

2) uchwałą nr 45/2012 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 września 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 8);

3) uchwałą nr 13/2014 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 2).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały nr 5/2012 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 1), który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2012 r.”;

2) § 2 uchwały nr 45/2012 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 września 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 8), który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.”;

3) § 2 uchwały nr 13/2014 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 2), który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.”.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

Załącznik 1. [Uchwała Nr 71/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych”]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 1 lipca 2014 r. (poz. 7)

UCHWAŁA NR 71/2010
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 23 grudnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych”

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin Rejestru Papierów Wartościowych”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się postanowienia uchwały nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów”, do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania tych umów.

§ 3. Traci moc uchwała nr 29/2003 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów” (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 23, z późn. zm.2)).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2010 r.

Załącznik do uchwały nr 71/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 23 grudnia 2010 r.

REGULAMIN REJESTRU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

DZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Rejestru Papierów Wartościowych, zwany dalej „regulaminem”, określa w szczególności:

1) warunki uczestnictwa w Rejestrze Papierów Wartościowych;

2) zasady:

a) prowadzenia przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej „NBP”, rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i pieniężnych NBP,

b) rejestracji bonów skarbowych i pieniężnych NBP na rachunkach i kontach depozytowych,

c) ochrony kryptograficznej systemu ELBON2,

d) wykupu bonów skarbowych i pieniężnych NBP,

e) przeprowadzania operacji na papierach wartościowych.

§ 2. W rozumieniu niniejszego regulaminu poniższe określenia oznaczają:

1) akcja w systemie ELBON2 – dokonanie czynności logicznej wynikającej z funkcjonalności tego systemu, którego interfejs udostępniony jest uczestnikowi RPW;

2) bank – bank krajowy, oddział instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego posiadający rachunek bieżący w DSP;

3) bezpieczne połączenie – dwustronnie uwierzytelnione (zapewniające usługę niezaprzeczalności, integralności i poufności) połączenie nawiązywane między usługą na serwerach NBP a przeglądarką internetową na stacji uczestnika RPW podłączonej do sieci internet;

4) BFG – Bankowy Fundusz Gwarancyjny;

5) bony – bony skarbowe i bony pieniężne NBP;

6) data realizacji – dzień, w którym ma być dokonane rozliczenie operacji przeprowadzonej na papierach wartościowych danego rodzaju i jej rejestracja;

7) DOK – Departament Operacji Krajowych NBP;

8) DSP – Departament Systemu Płatniczego NBP;

9) dzień nabycia – dzień wskazany w zawartej umowie repo, w którym sprzedający przenosi na kupującego własność zbywanych papierów wartościowych, a kupujący dokonuje na rzecz sprzedającego płatności kwoty nabycia;

10) dzień odkupu – dzień wskazany w zawartej umowie repo, w którym kupujący przenosi na rzecz sprzedającego własność takich samych papierów wartościowych jakie zakupił w dniu nabycia, a sprzedający dokonuje na rzecz kupującego płatności kwoty odkupu;

11) emitent – Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów;

12) haircut – ustalany przez NBP wskaźnik pomniejszenia wartości rynkowej lub nominalnej papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji repo, zabezpieczający – w okresie trwania transakcji – przed ryzykiem finansowym;

13) inne papiery wartościowe – dłużne papiery wartościowe nominowane w złotych, zdeponowane w KDPW, inne niż skarbowe papiery wartościowe, których lista publikowana jest na stronie internetowej NBP;

14) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

15)3) konto – konto depozytowe bonów skarbowych lub bonów pieniężnych NBP, stanowiące zbiorczo w RPW portfel klientów uczestnika RPW, na którym zarejestrowane są:

a) bony zapisane na indywidualnych rachunkach bonów prowadzonych przez uczestnika RPW dla swoich klientów, będące własnością tych klientów,

b) bony skarbowe zapisane na rachunkach zbiorczych prowadzonych przez uczestnika RPW;

16) kwota nabycia – wynikająca z zawartej umowy repo kwota pieniężna, jaką kupujący płaci sprzedającemu za papiery wartościowe w dniu nabycia;

17) kwota odkupu – wynikająca z zawartej umowy repo kwota pieniężna, jaką sprzedający płaci kupującemu za papiery wartościowe w dniu odkupu;

18) obligacje gwarantowane – obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa;

19) pakiet kryptograficzny – certyfikat i klucz kryptograficzny niezbędny do nawiązania bezpiecznego połączenia z NBP poprzez przeglądarkę internetową;

20) papiery wartościowe – papiery, o których mowa w pkt 5, 13, 18, 25 i 34;

21) rachunek – rachunek bonów skarbowych lub bonów pieniężnych NBP, na którym zarejestrowane są bony będące własnością uczestnika RPW; stanowią one jego portfel własny; na rachunku KDPW zarejestrowane są także bony skarbowe będące aktywami funduszy zarządzanych przez KDPW;

22) rachunek bankowy – rachunek bieżący banku i rachunek pomocniczy KDPW w DSP oraz rachunek bieżący BFG w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie, zwanym dalej „Oddziałem”;

23) RPW – Rejestr Papierów Wartościowych – prowadzony przez NBP w DOK system rejestracji papierów wartościowych, w ramach którego prowadzone są rachunki i konta depozytowe bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz dokonywane są operacje na papierach wartościowych;

24) rynek elektroniczny – elektroniczny rynek skarbowych papierów wartościowych, na którym prowadzony jest obrót skarbowymi papierami wartościowymi;

25) skarbowe papiery wartościowe – bony skarbowe lub obligacje skarbowe nominowane w złotych;

26) stopa repo – stopa procentowa, określona w skali rocznej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w celu obliczenia przyrostu kwoty nabycia i ustalenia kwoty odkupu;

26a)4) premia – wyrażona w punktach procentowych stopa oprocentowania stanowiąca różnicę pomiędzy stopą repo a stopą referencyjną NBP; premia może przyjmować wartości wyłącznie większe bądź równe zeru;

27) system ELBON2 – aplikacja przeznaczona do wymiany informacji pomiędzy DOK i uczestnikiem RPW, w szczególności do składania w DOK przez tego uczestnika ofert i zleceń na papiery wartościowe za pośrednictwem sieci internet, dostępna poprzez przeglądarkę internetową (https://elbon2.nbp.pl);

28) termin odkupu – wynikający z zawartej umowy repo okres, wyrażony w dniach, pomiędzy dniem nabycia a dniem odkupu, liczony łącznie z dniem nabycia, a pominięciem dnia odkupu;

29) transakcja outright – transakcja polegająca na sprzedaży lub zakupie papierów wartościowych, pochodzących z portfela własnego NBP bądź banku – po cenie ustalonej na przetargu bądź wynikającej z umowy zawartej między NBP a bankiem;

30) transakcja repo – transakcja wynikająca z zawartej umowy repo;

31) transakcja sell-buy-back – transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy: sprzedaży oraz kupna bonów skarbowych – po cenie ustalonej z góry w dniu sprzedaży tych bonów;

32) uczestnik RPW – podmiot, dla którego NBP prowadzi rachunek i konto bonów w RPW;

33) umowa repo – umowa, w ramach której jedna ze stron, zwana dalej „sprzedającym”, zobowiązuje się wobec drugiej strony, zwanej dalej „kupującym”, do przeniesienia, w dniu nabycia, własności zbywanych papierów wartościowych w zamian za zapłatę przez kupującego kwoty nabycia, a kupujący zobowiązuje się wobec sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do przeniesienia, w dniu odkupu, własności takich samych papierów wartościowych. Powyższa definicja odnosi się do umów zawartych zarówno pomiędzy uczestnikami RPW, jak i pomiędzy NBP a bankami;

34) zagraniczne papiery wartościowe – dłużne papiery wartościowe nominowane w walutach obcych, których lista publikowana jest na stronie internetowej NBP;

35) zarejestrowanie – dokonanie zapisów na rachunkach i kontach, wynikających z przeprowadzonych operacji na bonach.

§ 3. 1. W RPW prowadzone są rachunki bonów skarbowych dla następujących podmiotów:

1) banków;

2) BFG;

3) KDPW;

4) NBP.

2. W RPW może być także prowadzony rachunek bonów skarbowych dla emitenta lub bony skarbowe posiadane przez emitenta mogą być rejestrowane w ramach konta depozytowego bonów skarbowych uczestnika RPW wybranego przez emitenta.

3. W RPW prowadzone są rachunki bonów pieniężnych NBP dla następujących podmiotów:

1) banków;

2) BFG;

3) NBP.

4.5) Dla banków mogą być prowadzone w RPW konta, na których zarejestrowane są:

a) bony stanowiące własność klientów tych banków,

b) bony skarbowe zapisane na rachunkach zbiorczych.

5.5) Banki, dla których prowadzone są konta w RPW, prowadzą dla swoich klientów indywidualne rachunki bonów, na których bony te są rejestrowane oraz rachunki zbiorcze bonów skarbowych. Klientami, dla których prowadzone są indywidualne rachunki bonów pieniężnych NBP, mogą być banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych lub oddziały banków zagranicznych.

5a.6) Warunki dotyczące prowadzenia rachunków zbiorczych określają przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586).

6. Poza rachunkami i kontami, w RPW prowadzone jest także konto emisyjne dla:

a) emitenta – odzwierciedlające aktualny stan emisji bonów skarbowych,

b) NBP – odzwierciedlające aktualny stan emisji bonów pieniężnych NBP.

7. Strukturę rachunku oraz konta depozytowego bonów skarbowych i pieniężnych NBP określa załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 4. W RPW mogą być też prowadzone rachunki i konta bonów skarbowych dla zagranicznych instytucji depozytowo-rozliczeniowych.

§ 5. Rejestracja bonów na rachunkach i kontach prowadzona jest w ujęciu ilościowym i wartościowym, według dat zapadalności bonów.

§ 6. Rejestracja bonów na rachunkach i kontach prowadzona jest zgodnie z zasadami:

1) podwójnego zapisu – każda operacja dotycząca praw z bonów powinna być zarejestrowana w RPW na przynajmniej dwóch rachunkach lub kontach, przy czym zapisowi lub sumie zapisów po jednej stronie rachunku lub konta musi towarzyszyć równy co do ilości i wartości zapis po przeciwnej stronie innego rachunku lub konta. Zasada powyższa nie ma zastosowania do operacji, których wynikiem jest dokonanie lub zniesienie blokady bonów;

2) zupełności – rejestracji powinny podlegać wszystkie operacje dotyczące bonów, powodujące konieczność zmiany stanu bonów na rachunkach lub kontach uczestników RPW;

3) rzetelności – rejestracja praw z bonów powinna następować w sposób pełny i zgodny ze stanem faktycznym;

4) przejrzystości – RPW powinien w sposób jednoznaczny i niepozostawiający wątpliwości odzwierciedlać stan posiadania bonów przez uczestników RPW i ich klientów.

§ 7. Informacje o stanie rachunków i kont oraz o zmianach na tych rachunkach i kontach objęte są tajemnicą bankową i mogą być udostępniane wyłącznie ich posiadaczom oraz podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

§ 8. 1. NBP prowadzi rachunki i konta w RPW dla podmiotów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1–3, w ust. 2 oraz w ust. 3 pkt 1 i 2, na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy o prowadzenie rachunku i konta depozytowego papierów wartościowych w RPW.

2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się pod warunkiem przedłożenia w NBP oryginałów lub odpisów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów stwierdzających utworzenie danego podmiotu zgodnie z przepisami prawa oraz wskazujących osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych.

3. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do regulaminu.

4. NBP prowadzi rachunki i konta w RPW dla podmiotów, o których mowa w § 4, na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy. Zawarcie takiej umowy wymaga uprzedniej zgody Zarządu NBP. Umowa może zawierać postanowienia szczególne, odbiegające od przyjętych w umowie, o której mowa w ust. 1.

5. Do dokumentów, o których mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania ofert, zleceń i dokumentów związanych z prowadzeniem rachunku i konta depozytowego w RPW;

2) listę danych kontaktowych;

3) upoważnienie dla NBP do obciążania rachunku bankowego uczestnika RPW.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5, powinny być opatrzone stemplem firmowym oraz podpisami osób wymienionych w karcie wzorów podpisów, o której mowa w ust. 5 pkt 1.

7. Wzory karty wzorów podpisów, listy oraz upoważnienia określają odpowiednio załączniki nr 3–5 do regulaminu.

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 5, powinny być przez uczestników RPW na bieżąco aktualizowane.

§ 9. W przypadku rozwiązania przez stronę umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 i 4, bony posiadane przez uczestnika RPW powinny być przez niego sprzedane lub przeniesione na inny rachunek lub konto w RPW do dnia rozwiązania umowy.

§ 10. 1. Uczestnik RPW uiszcza na rzecz NBP prowizje i opłaty zgodnie z taryfą prowizji i opłat bankowych stosowaną przez NBP.

2. NBP pobiera prowizje i opłaty w drodze obciążenia rachunku bankowego uczestnika RPW w NBP, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W odniesieniu do KDPW uiszczanie prowizji i opłat, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez realizację zlecenia wystawionego przez KDPW – na podstawie informacji przekazanych przez NBP do KDPW o wysokości tych prowizji i opłat.

DZIAŁ II

Zasady składania ofert i zleceń

§ 11. Określone w dalszej części regulaminu terminy godzinowe składania w DOK ofert i zleceń oznaczają, że nie później niż o wskazanej godzinie określona oferta lub zlecenie powinny już znajdować się w DOK.

§ 12. 1. Oferty i zlecenia sporządzane są i składane przy użyciu systemu ELBON2.

2. Uczestnik RPW może złożyć oferty i zlecenia w DOK za pośrednictwem telefaksu wyłącznie w przypadku, wynikającego z przyczyn technicznych, braku możliwości złożenia ofert i zleceń za pośrednictwem systemu ELBON2.

3. Oferty i zlecenia nadesłane telefaksem powinny być sporządzone zgodnie ze wzorami formularzy, określonymi w załącznikach nr 6–11 i nr 15 do regulaminu, podpisane przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, o której mowa w § 8 ust. 5 pkt 1, oraz opatrzone kluczem ustalonym przez DOK. Informacje o sposobie kluczowania przekazywane będą uczestnikom RPW w ostatniej dekadzie miesiąca kończącego kwartał.

4. Oferty i zlecenia nadesłane za pośrednictwem systemu ELBON2 oraz telefaksem traktuje się jako oryginały, które stanowią dla stron jedyny dowód co do treści składanego oświadczenia woli.

5. Oferty i zlecenia złożone w sposób inny, niż określony w ust. 1–3, zostaną odrzucone przez DOK.

§ 13. 1. Niezwłocznie po otrzymaniu, zarejestrowaniu albo odrzuceniu oferty lub zlecenia, DOK przesyła do uczestnika RPW, za pośrednictwem systemu ELBON2, komunikat informujący odpowiednio o otrzymaniu, zarejestrowaniu albo odrzuceniu danej oferty lub zlecenia.

2. Każdy dokument nadesłany do DOK w ciągu dnia operacyjnego oznaczany jest kolejnym numerem. Jeżeli oferty i zlecenia nadsyłane są przy użyciu systemu ELBON2, to numer dokumentu nadawany jest automatycznie. Jeżeli dokumenty nadsyłane są telefaksem, to numer dokumentu nadawany jest przez uczestnika RPW. Numer dokumentu nie może się powtarzać w ciągu danego dnia operacyjnego. Dokumenty o powtórzonym numerze zostaną odrzucone przez DOK.

DZIAŁ III

Przeprowadzanie przez NBP operacji na papierach wartościowych

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 14. 1. NBP może przeprowadzać z bankami, z zastrzeżeniem ust. 2, następujące rodzaje operacji na papierach wartościowych, zwane dalej „operacjami”:

1) sprzedaż bonów pieniężnych NBP;

2) przedterminowy wykup bonów pieniężnych NBP;

3) sprzedaż obligacji NBP;

4) przedterminowy wykup obligacji NBP;

5) 7) zawieranie umów repo ze stałą lub zmienną stopą procentową;

6) transakcji outright.

2. W operacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może uczestniczyć BFG.

§ 15. Operacje mogą być przeprowadzane przez NBP w trybie przetargowym albo poza przetargiem na podstawie umów zawartych pomiędzy NBP a bankami.

§ 16. 1. Organizatorem przetargów i adresatem ofert jest DOK.

2. Informacje o terminie, rodzaju i warunkach poszczególnych przetargów NBP przekazuje zainteresowanym bankom za pomocą bankowych systemów informacyjnych.

3. NBP może przeprowadzić w danym dniu jeden lub więcej przetargów.

4. Liczba składanych na przetargu ofert nie podlega ograniczeniu.

5. Łączna wartość nominalna papierów wartościowych objętych ofertą, z wyjątkiem ofert dotyczących zawarcia umowy repo, nie może być niższa – dla papierów danego rodzaju i o danym terminie wykupu – od kwoty 1.000.000 zł.

6. NBP podaje kryterium wyboru ofert spośród zgłoszonych na przetarg oraz informuje o zbiorczych wynikach przetargu, za pomocą bankowych systemów informacyjnych.

7. NBP może nie przyjąć całości lub części zgłoszonych ofert bez podawania przyczyn.

8. Wzory ofert przetargowych na operacje, o których mowa w § 14 ust. 1, określają odpowiednio załączniki nr 6–11 do regulaminu.

9. W przypadku ofert dotyczących zawarcia umowy repo, w której NBP jest kupującym, obejmujących zagraniczne papiery wartościowe, z terminem płatności odsetek przypadającym w okresie trwania umowy repo, uczestnik przetargu dołącza do oferty informację zawierającą nazwę i numer rachunku bankowego, na który NBP będzie mógł przekazywać uzyskane od emitenta, wyrażone w danej walucie odsetki od tych papierów.

10. Wzór informacji, o której mowa w ust. 9, określa załącznik nr 12 do regulaminu.

§ 17. 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest otrzymanie przez NBP od banku prawidłowo sporządzonej – pod względem formalnym i rachunkowym – oferty, nie później niż do ustalonego terminu (dzień, godzina) składania ofert w danym przetargu.

2. Uczestnik przetargu składa oferty po uprzednim wysłaniu, za pośrednictwem systemu ELBON2, zlecenia rejestracji udziału w przetargu, stanowiącego komunikat informujący o udziale w przetargu. Obowiązek zlecenia rejestracji nie dotyczy sytuacji, w których oferty składane są telefaksem.

3. W przypadku udziału w przetargu dotyczącym zawarcia z NBP umowy repo, uczestnik przetargu, niezwłocznie po uzyskaniu przez NBP zlecenia rejestracji jego udziału w przetargu, otrzymuje komunikat określający jakie papiery wartościowe będą przedmiotem danego przetargu.

4. Po rozstrzygnięciu przetargu NBP przekazuje każdemu z uczestników przetargu, którzy złożyli ofertę, zawiadomienie o jej przyjęciu albo odrzuceniu. Zawiadomienie to przekazywane jest za pomocą systemu ELBON2, a w razie braku możliwości skorzystania z tego systemu – za pomocą telefaksu.

§ 18. 1. Przy określaniu rentowności transakcji, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, przyjmuje się, że rok obliczeniowy liczy 360 dni.

2. Przy określaniu rentowności transakcji, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 i 4, przyjmuje się, że rok obliczeniowy liczy 365 albo 366 dni.

3. Przy określaniu rentowności transakcji, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 6, przyjmuje się, że rok obliczeniowy liczy 360 albo odpowiednio 365 albo 366 dni, w zależności od okresu bazowego przyjętego w ramach emisji danego papieru wartościowego. W szczególności rok obliczeniowy wynosi:

1) 360 dni – jeżeli przedmiotem transakcji są bony skarbowe;

2) odpowiednio 365 albo 366 dni – jeżeli przedmiotem transakcji są obligacje skarbowe.

§ 19. 1. Jeżeli przedmiotem operacji są papiery wartościowe nominowane w złotych, rozliczenie przyjętych przez NBP ofert dotyczących poszczególnych operacji dokonywane jest w następujący sposób:

1) zapłata za papiery wartościowe będące przedmiotem przeprowadzonej przez NBP operacji następuje w terminie (dzień, godzina) określonym w informacji o przetargu, w drodze jednoczesnego obciążenia i uznania odpowiednio:

a) rachunków bankowych uczestników przetargu oraz

b) właściwego konta służącego do ewidencji zobowiązań NBP;

2) obciążenie lub uznanie rachunku bankowego uczestnika przetargu następuje na podstawie zleceń wystawionych przez:

a) NBP – jeżeli przedmiotem operacji są bony lub zagraniczne papiery wartościowe,

b) KDPW, na podstawie dowodów ewidencyjnych otrzymanych od NBP – jeżeli przedmiotem operacji są obligacje skarbowe nominowane w złotych, obligacje NBP lub inne papiery wartościowe;

3) obciążenie rachunku bankowego uczestnika przetargu dokonywane jest na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 3;

4) wraz z zapłatą dokonywane jest zarejestrowanie papierów wartościowych będących przedmiotem przetargu na odpowiednich rachunkach w RPW lub rachunkach i kontach depozytowych w KDPW. W przypadku wcześniejszego wykupu bonów pieniężnych NBP następuje umorzenie ich na odpowiednich rachunkach w RPW.

2. Warunkiem rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, jest posiadanie przez uczestnika przetargu odpowiedniej ilości środków na rachunku bankowym lub wystarczającej ilości papierów wartościowych będących przedmiotem danej operacji na rachunku w RPW albo na rachunku lub koncie depozytowym w KDPW.

3. Jeżeli przedmiotem operacji są zagraniczne papiery wartościowe, warunkiem jej rozliczenia jest uprzednie przeniesienie przez uczestnika przetargu papierów będących przedmiotem danej operacji na rachunek papierów wartościowych prowadzony dla NBP przez Euroclear Bank S.A./NV, z siedzibą w Brukseli, zwany dalej „Bankiem Euroclear”. Numer rachunku NBP będzie każdorazowo przekazywał uczestnikom w zawiadomieniu o przyjęciu oferty.

4. Kosztami przechowywania przez Bank Euroclear zagranicznych papierów wartościowych nabytych przez NBP w ramach umowy repo NBP obciąża – na podstawie udzielonego mu przez uczestnika przetargu upoważnienia – rachunek bankowy uczestnika prowadzony w złotych, bez odrębnego zlecenia z jego strony, nie później niż w następnym dniu operacyjnym po dniu, w którym NBP został obciążony z tego tytułu przez Bank Euroclear. Obciążenie to następuje proporcjonalnie do łącznej wartości nominalnej papierów wartościowych przeniesionych przez uczestników przetargów na rachunek NBP. Przeliczenie kosztów na złote następuje przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, w której są one wyrażone, ogłoszonego w dniu obciążenia NBP przez Bank Euroclear.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, uczestnik przetargu składa w NBP najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień, w którym ma miejsce pierwszy przetarg dotyczący zawarcia umowy repo, której przedmiotem są zagraniczne papiery wartościowe.

6. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 4, określa załącznik nr 13 do regulaminu.

§ 20. Jeżeli nie jest możliwe rozliczenie wszystkich przyjętych ofert danego uczestnika, zgodnie z warunkiem określonym w § 19 ust. 2, to rozliczane są jedynie te oferty, które ten warunek spełniają. W takim przypadku NBP może zawiesić przyjmowanie ofert danego uczestnika przetargu na okres do 12 miesięcy.

§ 21. 1. Jeżeli – w przypadku umowy repo, w której NBP był kupującym – uczestnik przetargu nie odkupił w terminie nabytych przez NBP papierów wartościowych, to w następnym dniu roboczym po uzgodnionym w umowie dniu odkupu NBP sprzedaje te papiery po cenie rynkowej możliwej do uzyskania w tym dniu.

2. W przypadku, gdy kwota środków pieniężnych uzyskana przez NBP ze sprzedaży papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, jest:

1) niższa od kwoty odkupu papierów wartościowych przez uczestnika przetargu, NBP obciąża różnicą rachunek bankowy uczestnika przetargu prowadzony w złotych, nie później niż w dniu wpływu na rachunek NBP środków pieniężnych uzyskanych z tytułu sprzedaży;

2) wyższa od kwoty, o której mowa w pkt 1, NBP zwraca niezwłocznie nadwyżkę tych środków na rachunek bankowy uczestnika przetargu prowadzony w złotych.

3. W przypadku wpływu na rachunek NBP środków pieniężnych uzyskanych z tytułu sprzedaży na rynku papierów wartościowych nieodkupionych przez uczestnika przetargu w walutach obcych, ich przeliczenie na złote następuje po kursie średnim NBP ogłoszonym w dniu rozliczenia.

4. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, NBP zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu wszystkich poniesionych kosztów związanych z nieodkupieniem przez uczestnika przetargu papierów wartościowych nabytych przez NBP w ramach umowy repo.

§ 22. 1. Jeżeli przedmiotem operacji są obligacje skarbowe nominowane w złotych lub inne papiery wartościowe, to rozliczenie odbywa się w sposób określony w § 19 ust. 1 i 2, zgodnie z regulacjami KDPW oraz z harmonogramem dnia rozliczeniowego, uzgodnionym pomiędzy NBP a KDPW. Rozliczenie to następuje na podstawie dowodów ewidencyjnych wystawianych przez NBP. Upoważnienie do sporządzania przez NBP tych dowodów, wystawione w dwóch egzemplarzach, uczestnik przetargu obowiązany jest przekazać NBP nie później niż do momentu złożenia oferty przy pierwszym udziale w przetargu; w tym samym terminie drugi egzemplarz upoważnienia uczestnik przekazuje KDPW.

2. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 14 do regulaminu.

3. Jeżeli przedmiotem operacji są zagraniczne papiery wartościowe, rozliczenie operacji w dniu odkupu następuje w złotych, w drodze obciążenia przez NBP rachunku bankowego uczestnika przetargu prowadzonego w złotych. Równocześnie z obciążeniem rachunku NBP przekazuje Bankowi Euroclear dyspozycję przeniesienia papierów wartościowych, będących przedmiotem umowy repo, na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek papierów wartościowych.

§ 23. 1. Rejestrowanie papierów wartościowych wynikające z rozliczenia operacji może być dokonywane tylko na rachunku własnym uczestnika przetargu. Papiery, które są przedmiotem operacji, nie mogą być objęte zastawem ani obciążone innym prawem.

2. Przedmiotem umów repo, operacji outright i przedterminowego wykupu bonów pieniężnych NBP mogą być tylko takie papiery wartościowe, których termin wykupu – w przypadku bonów lub termin ustalenia praw do świadczeń z tytułu ich wykupu – w przypadku obligacji, przekracza dzień rozliczenia operacji o co najmniej dwa dni robocze.

Rozdział 2

Postanowienia szczególne dotyczące zawierania przez NBP z bankami w trybie przetargowym umów repo na papierach wartościowych

§ 24. 1. Umowy repo dotyczące papierów wartościowych zawierane są na okresy obliczane w dniach, wynoszące od 1 do 365 dni. Czas trwania tych okresów NBP określa w warunkach przetargu.

2. Bank może złożyć, w ramach jednego przetargu, oferty zbycia NBP lub nabycia od NBP papierów wartościowych o różnych terminach odkupu spośród określonych przez NBP w warunkach przetargu.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, bank obowiązany jest złożyć oddzielne oferty dla każdego terminu odkupu.

§ 25. 1. Termin, na który została zawarta umowa repo, kończy się z upływem ostatniego dnia tego terminu. Dzień odkupu przypada na pierwszy dzień roboczy następujący po ostatnim dniu terminu.

2. Jeżeli w stosunku do obligacji będących przedmiotem umowy repo przypada termin ustalenia praw do odsetek w okresie pomiędzy dniem nabycia a dniem odkupu, to kupujący zwraca sprzedającemu równowartość odsetek wypłaconych w tym terminie przez podmiot emitujący papiery wartościowe – w dniu ich wypłacenia.

3. W przypadku niedokonania przez kupującego, zgodnie z ust. 2, zwrotu równowartości odsetek od obligacji – sprzedającemu przysługują za każdy dzień opóźnienia odsetki ustawowe.

§ 26. W przypadku zawarcia umowy repo ze stałą stopą procentową kwotę nabycia oraz kwotę odkupu za oferowane do zbycia odpowiednio przez bank albo NBP papiery wartościowe ustala się według następujących wzorów:8)

Wzór nr 1

dotyczy wyliczania kwoty nabycia w transakcjach, których przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe lub inne papiery wartościowe

infoRgrafika

gdzie:

Kn kwota nabycia za oferowane do zbycia papiery wartościowe, z dokładnością do 1 złotego,

N – liczba sztuk papierów wartościowych,

Wn wartość nominalna papieru wartościowego,

C – wartość odsetek przypadających do zapłaty, jeżeli dzień ustalenia praw do odsetek przypada w okresie trwania umowy repo,

d – określony przez NBP, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, współczynnik dyskonta (w skali rocznej), korygujący wartość nominalną papierów wartościowych,

z – liczba dni od daty zbycia przez sprzedającego papiery wartościowe do:

1) terminu ich wykupu przez emitenta – w przypadku bonów skarbowych,

2) najbliższego od tej daty dnia wymagalności należności odsetkowych – w przypadku pozostałych papierów wartościowych,

h – haircut.

Uwaga: wyrażenie infoRgrafika oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.

Wzór nr 2

dotyczy wyliczania kwoty nabycia w transakcjach, których przedmiotem są zagraniczne papiery wartościowe

infoRgrafika

gdzie:

Kn kwota nabycia wyrażona w złotych, z dokładnością do 1 złotego.

Wn łączna wartość nominalna zbywanych zagranicznych papierów wartościowych danego rodzaju wyrażona w walucie, w której zostały one wyemitowane,

Pn cena zamknięcia (kwotowanie po stronie kupna, tj. cena „BID”: w pierwszej kolejności z serwisu Bloomberga, w drugiej – z serwisu Reuters) zagranicznego papieru wartościowego, wyrażona jako procent jego wartości nominalnej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym przetarg,

AI – odsetki naliczone według stanu na ostatni dzień poprzedzający przetarg,

Kw kurs średni NBP waluty, w której nominowane są zbywane zagraniczne papiery wartościowe danego rodzaju, ogłoszony przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym przetarg,

h – haircut.

Wzór nr 3

dotyczy wyliczania kwoty odkupu zbytych papierów wartościowych

infoRgrafika

gdzie:

Ko kwota odkupu, z dokładnością do 1 złotego,

Kn w przypadku nominowanych w złotych skarbowych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych – kwota nabycia ze wzoru nr 1; w przypadku zagranicznych papierów wartościowych – kwota nabycia ze wzoru nr 2,

p – stopa repo (w skali rocznej), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

t – termin odkupu.

Uwaga: wyrażenie infoRgrafika oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.

§ 26a.9) W przypadku zawarcia umowy repo ze zmienną stopą procentową kwotę nabycia ustala się odpowiednio według wzorów nr 1 lub 2 określonych w § 26, natomiast kwotę odkupu według następującego wzoru:

Wzór

dotyczy wyliczania kwoty odkupu zbytych papierów wartościowych

infoRgrafika

gdzie:

Ko kwota odkupu, z dokładnością do 1 złotego,

Kn kwota nabycia.

pz średnia stóp repo ważona okresami ich obowiązywania (w skali rocznej),

t – termin odkupu.

Uwaga: wyrażenie infoRgrafika oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.

Parametr pz wyraża się wzorem: infoRgrafika

gdzie:

m – liczba stóp repo obowiązujących pomiędzy terminem nabycia a terminem odkupu papierów wartościowych.

i – iczba porządkowa stopy repo.

s ri. – i-ta stopa repo.

oi okres obowiązywania stopy s ri (wyrażony w dniach).

t – termin odkupu.

Uwaga: parametry pz oblicza się z dokładnością do 15 miejsc znaczących.

DZIAŁ IV

Operacje przeprowadzane na rynku wtórnym bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP

§ 27. 1. Zlecenia zarejestrowania operacji na rynku wtórnym bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP przesyłane są przez uczestników RPW do DOK od godziny 8.00 do godziny 17.00 w dniu realizacji operacji.

2. Wzór zlecenia określa załącznik nr 15 do regulaminu.

3. Kody zleceń i rodzaje poszczególnych operacji wraz z opisem zawiera załącznik nr 16 do regulaminu.

§ 28. Wszystkie transakcje pomiędzy uczestnikami RPW, których zarejestrowanie wymaga rozliczenia na rachunkach bankowych, rozliczane są na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 3.

§ 29. 1. Transakcja zawarta pomiędzy uczestnikami RPW, której zarejestrowanie wymaga rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych, zostanie zarejestrowana w RPW po spełnieniu następujących warunków:

1) posiadania przez podmiot sprzedający na rachunku lub koncie wystarczającej liczby odpowiednich bonów, nie zablokowanych z jakiegokolwiek tytułu;

2) posiadania przez podmiot dokonujący zapłaty odpowiedniej ilości środków na rachunku bankowym;

3) otrzymania przez DOK, od obu stron transakcji, zleceń zgodnych pod względem formalnym i rachunkowym; w razie wystąpienia niezgodności strony zobowiązane są do ich wyjaśnienia; rozbieżności powinny być przez strony wyjaśnione i usunięte do godziny 17.00 w dniu realizacji operacji; jeżeli zlecenia są zgodne, są one automatycznie łączone w RPW;

4) otrzymania przez DOK – z rynku elektronicznego – danych dotyczących transakcji, zawartej za pośrednictwem tego rynku oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 1 i 2; w przypadku gdy jedną ze stron takiej transakcji jest podmiot niebędący uczestnikiem RPW, dodatkowym warunkiem jej zarejestrowania jest otrzymanie przez DOK od uczestnika RPW posiadającego konto depozytowe, na którym rejestrowane są bony skarbowe będące przedmiotem transakcji, zlecenia potwierdzającego, sporządzonego zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 27 ust. 2 i zgodnego z warunkami transakcji przekazanymi z rynku elektronicznego;

5) dokonania rozliczenia pieniężnego transakcji odpowiednio w DSP lub Oddziale i otrzymania potwierdzenia realizacji dyspozycji płatniczej przez DOK.

2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1, powoduje, że transakcja nie zostanie zarejestrowana w RPW.

§ 30. Uczestnik RPW może anulować zlecenie nie później niż do momentu połączenia zleceń, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 3. W celu dokonania anulowania zlecenia uczestnik RPW wysyła do DOK zlecenie anulowania, sporządzone zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 27 ust. 2.

§ 31. Jeżeli DOK otrzymał dane z rynku elektronicznego:

1) przed dniem realizacji – to zarejestrowanie transakcji następuje na początku dnia operacyjnego w dniu jej realizacji – po spełnieniu warunków, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5;

2) w dniu realizacji transakcji – to zarejestrowanie transakcji następuje niezwłocznie po otrzymaniu danych, nie później jednak niż do godziny 17.00 tego dnia – po spełnieniu warunków, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.

§ 32. Przewłaszczenie bonów oraz transakcja na bonach skarbowych, której zarejestrowanie nie wymaga rozliczenia za pośrednictwem rachunków bankowych, zostaną zarejestrowane w RPW po spełnieniu warunków, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 i 3.

§ 33. Transakcja dokonywana pomiędzy poszczególnymi portfelami uczestnika RPW zostanie zarejestrowana, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 1.

§ 34. Zarejestrowanie transakcji, o których mowa w § 29, § 32 i 33 jest ostateczne.

§ 35. Przeprowadzenie transakcji repo może być dokonane – z punktu widzenia sposobu ewidencjonowania w RPW bonów skarbowych będących jej przedmiotem – poprzez:

1) przeniesienie z rachunku lub konta zbywającego bony skarbowe na rachunek lub konto przyjmującego te bony albo

2) przeniesienie z rachunku lub konta zbywającego bony skarbowe na rachunek lub konto przyjmującego te bony i tam zablokowane, albo

3) zablokowanie na rachunku lub koncie zbywającego bony skarbowe.

§ 36. Dzień zakończenia transakcji repo nie może przypadać wcześniej niż następnego dnia po jej rozpoczęciu i później niż w dniu poprzedzającym termin wykupu bonów skarbowych będących przedmiotem transakcji.

§ 37. 1. Transakcja repo może być zakończona tylko na podstawie zgodnych zleceń zarejestrowania, nadesłanych do DOK przez obie strony transakcji.

2. Jeżeli strony transakcji nie prześlą zleceń, o których mowa w ust. 1, do dnia poprzedzającego datę wykupu bonów skarbowych, wykup bonów następuje zgodnie z § 63 ust. 2.

§ 38. 1. W celu dokonania blokady wszystkich bądź określonej liczby bonów zarejestrowanych na rachunku lub koncie, uczestnik RPW przekazuje do DOK zlecenie zarejestrowania blokady, zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 27 ust. 2.

2. Blokady, o której mowa w ust. 1, można dokonywać na dowolne okresy mieszczące się w okresie pozostającym do terminu wykupu bonów.

§ 39. Zniesienie blokady bonów następuje na podstawie przekazanego do DOK przez uczestnika RPW zlecenia odblokowania bonów.

§ 40. Bony zablokowane, których blokada nie została do dnia poprzedzającego termin ich wykupu zniesiona, są w dniu wykupu automatycznie odblokowywane, a środki z tytułu ich wykupu zostają przekazane na rachunki bankowe w NBP, o których mowa w § 63 ust. 2.

§ 41. 1. Uczestnik RPW, który ustanowił zastaw na bonach skarbowych znajdujących się w jego portfelu własnym, przekazuje do DOK zlecenie zarejestrowania blokady bonów skarbowych z tytułu ustanowienia zastawu.

2. Przekazanie do DOK zlecenia blokady, o którym mowa w ust 1, jest równoznaczne z zawiadomieniem o ustanowieniu zastawu na bonach skarbowych, o którym mowa w art. 329 § 2 Kodeksu cywilnego, dłużnika wierzytelności obciążonej zastawem, którym – w imieniu i z upoważnienia emitenta – jest NBP.

§ 42. 1. Stosownie do art. 333 Kodeksu cywilnego zastawca może przesłać do DOK oświadczenie, o treści uzgodnionej z zastawnikiem, wskazujące na czyją rzecz ma nastąpić wykup zastawionych bonów skarbowych. Zastawca lub zastawnik mogą również zażądać od NBP złożenia środków pieniężnych pochodzących z wykupu zastawionych bonów skarbowych do depozytu sądowego. Żądanie złożenia środków pieniężnych do depozytu sądowego NBP wykonuje, jeżeli zostało ono przekazane później niż oświadczenie lub jeżeli zastawca nie przekazał NBP żadnego oświadczenia.

2. Oświadczenie lub żądanie, o których mowa w ust. 1, powinny być przesłane do DOK najpóźniej na dwa dni przed terminem wykupu zastawionych bonów skarbowych.

3. W przypadku nieotrzymania przez NBP oświadczenia lub żądania, o których mowa w ust. 1, wykup zastawionych bonów skarbowych następuje na rzecz zastawcy.

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 17 do regulaminu.

§ 43. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, na wniosek zastawcy, NBP przekazuje środki z tytułu wykupu zastawionych bonów skarbowych na rachunek bankowy, gdzie są one blokowane do czasu realizacji uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi stosownie do zgodnego oświadczenia stron w tym zakresie, zawartego w przekazanym DOK odrębnym dokumencie, w szczególności pełnomocnictwie zastawcy dla zastawnika do dysponowania środkami, o których mowa w § 42 ust. 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy zastawca lub zastawnik nie przedstawili NBP żądania, októrym mowa w § 42 ust. 1.

§ 44. 1. Zniesienie blokady zastawionych bonów skarbowych następuje na podstawie zlecenia zniesienia blokady, przekazanego do DOK przez zastawcę. Zniesienie blokady możliwe jest pod warunkiem przekazania do DOK potwierdzenia zastawnika o możliwości dokonania takiego zniesienia.

DZIAŁ V

Przemieszczenia bonów skarbowych pomiędzy rachunkami i kontami uczestników RPW a kontem pomocniczym KDPW

§ 45. 1. Szczegółowe zasady dotyczące przemieszczania bonów skarbowych pomiędzy rachunkami i kontami uczestników RPW a kontem pomocniczym KDPW są przedmiotem regulacji KDPW.

2. Zlecenie dotyczące przemieszczenia, o którym mowa w ust. 1, przesyłane jest przez uczestnika RPW do DOK od godziny 8.00 do godziny 17.00 w dniu realizacji operacji, zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 27 ust. 2.

3. Kod operacji przemieszczenia bonów skarbowych, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik, o którym mowa w § 27 ust. 3.

§ 46. 1. Uczestnik RPW może przemieścić bony skarbowe na konto pomocnicze prowadzone w RPW dla KDPW.

2. Uczestnik RPW może dokonać przemieszczenia, o którym mowa w ust. 1, z portfela własnego lub z portfela swojego klienta.

3. W zleceniu przemieszczenia uczestnik RPW zamieszcza informację dodatkową niezbędną do identyfikacji konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych, na którym zostaną zarejestrowane bony skarbowe w KDPW. Zasady rejestracji, zakres informacji dodatkowej oraz sposób jej wypełniania określają regulacje KDPW.

4. Z chwilą stwierdzenia przez KDPW możliwości zwrotnego przemieszczenia bonów skarbowych, KDPW dokonuje przemieszczenia przenosząc odpowiednie bony skarbowe z powrotem na właściwy rachunek lub konto uczestnika RPW. KDPW zamieszcza w treści zlecenia informację dodatkową pozwalającą uczestnikowi RPW zarejestrować bony skarbowe na odpowiednim rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uczestnika RPW dla jego klientów.

§ 47. Jeżeli do dnia poprzedzającego dzień wykupu bonów skarbowych KDPW nie przemieści ich na rachunek lub konto uczestnika RPW, środki pochodzące z wykupu tych bonów zostaną w dniu wykupu przekazane na rachunek bankowy KDPW.

DZIAŁ VI

System pożyczek bonów skarbowych

§ 48. System pożyczek bonów skarbowych służy zabezpieczeniu realizacji transakcji na bonach skarbowych w przypadku braku wystarczającej liczby tych bonów na rachunku lub koncie sprzedawcy w ciągu dnia operacyjnego.

§ 49. 1. Uczestnikami systemu pożyczek są uczestnicy RPW.

2. Zlecenia dotyczące pożyczek bonów skarbowych przesyłane są przez uczestników systemu pożyczek do DOK od godziny 8.00 do godziny 17.00 w dniu realizacji operacji zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 27 ust. 2.

3. Kody operacji dotyczących pożyczek bonów skarbowych określa załącznik, o którym mowa w § 27 ust. 3.

§ 50. 1. Uczestnik systemu pożyczek może przekazywać do puli pożyczek bony skarbowe, które będą stanowiły przedmiot pożyczki.

2. Bony skarbowe mogą być przekazane do puli pożyczek nie później niż na pięć dni przed upływem terminu ich wykupu.

3. Bony skarbowe przekazane do puli pożyczek nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

§ 51. Przekazanie przez uczestnika systemu pożyczek bonów skarbowych do puli pożyczek oznacza zgodę uczestnika na przeniesienie tych bonów na biorącego pożyczkę, na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.

§ 52. Jeżeli uczestnik systemu pożyczek nie wycofa z puli pożyczek bonów skarbowych na pięć dni przed terminem ich wykupu, to w czwartym dniu roboczym przed tym terminem zostają one automatycznie przemieszczone na rachunek uczestnika.

§ 53. Bony skarbowe przekazane do puli pożyczek nie są blokowane. Jeżeli bony skarbowe nie zostaną wykorzystane przez jakiegokolwiek uczestnika systemu pożyczek, to uczestnik, który przekazał te bony, może je wycofać z puli pożyczek. Uczestnik systemu pożyczek może dokonać jednocześnie operacji zasilenia i wycofania bonów skarbowych z puli pożyczek.

§ 54. 1. Pożyczka udzielana jest na zlecenie biorącego pożyczkę. Jedno zlecenie zaciągnięcia pożyczki dotyczy bonów skarbowych o jednej dacie zapadalności.

2. Biorący pożyczkę może wziąć więcej niż jedną pożyczkę w ciągu dnia operacyjnego.

§ 55. 1. W zleceniu zaciągnięcia pożyczki biorący pożyczkę musi określić bony skarbowe, które stanowią:

1) przedmiot pożyczki,

2) zabezpieczenie pożyczki

– z jednoczesnym wyliczeniem ich wartości rynkowej, zgodnie z § 57.

2. Bony skarbowe nie mogą stanowić zabezpieczenia pożyczki, poczynając od drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień ich wykupu.

3. Jeżeli bony skarbowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, znajdują się w puli pożyczek, a bony skarbowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, znajdują się na rachunku biorącego pożyczkę i nie są obciążone prawami osób trzecich, zlecenie zaciągnięcia pożyczki zostaje zrealizowane i bony skarbowe będące przedmiotem pożyczki zostają zarejestrowane na rachunku lub koncie biorącego pożyczkę. W przeciwnym wypadku zlecenie zostaje odrzucone, a DOK wysyła do biorącego pożyczkę odpowiedni komunikat.

§ 56. 1. Z chwilą zrealizowania zlecenia, o którym mowa w § 55 ust. 1, na rachunku biorącego pożyczkę zostają zablokowane bony skarbowe będące przedmiotem zabezpieczenia tej pożyczki.

2. Do każdego uczestnika dającego pożyczkę zostaje przesłany komunikat zawierający informację, jakie bony skarbowe i o jakiej wartości nominalnej zostały pobrane z jego puli.

§ 57. 1. Wartość rynkowa bonów skarbowych będących przedmiotem pożyczki oraz jej zabezpieczenia stanowi iloczyn liczby sztuk tych bonów skarbowych oraz ich ceny.

2. Cenę, o której mowa w ust. 1, stanowi średnia cena ważona wyliczona na podstawie transakcji dokonywanych na bonach skarbowych o danej dacie zapadalności, zrealizowanych w poprzednim dniu operacyjnym. Do wyliczenia brane są pod uwagę transakcje (z wyłączeniem transakcji repo i sell-buy-back) rozliczone przez RPW. Jeżeli w danym dniu operacyjnym nie były realizowane transakcje na bonach skarbowych o danej dacie zapadalności, podstawę wyliczenia stanowią dane z ostatniego dnia, w którym były realizowane transakcje na bonach skarbowych o tej dacie zapadalności.

3. Wartość rynkowa bonów skarbowych stanowiących zabezpieczenie nie może być mniejsza niż 110% wartości rynkowej bonów skarbowych będących przedmiotem pożyczki.

4. Każdy uczestnik systemu pożyczek będzie miał dostęp do raportu zawierającego cenę, o której mowa w ust. 2.

§ 58. Bony skarbowe przeznaczone na pożyczkę dla danego uczestnika biorącego pożyczkę pobierane są od uczestników dających pożyczkę proporcjonalnie do posiadanej przez nich wartości bonów skarbowych w puli pożyczek.

§ 59. Zwrot bonów skarbowych będących przedmiotem pożyczki powinien nastąpić najpóźniej do godziny 16.30 następnego dnia roboczego po dniu, w którym została ona udzielona. Jeżeli do tego czasu uczestnik systemu biorący pożyczkę nie zwróci bonów skarbowych, w NBP zostaje uruchomione zlecenie przekazujące na rachunki uczestników systemu dających pożyczkę bony skarbowe, które stanowiły zabezpieczenie pożyczki. Jeżeli jako zabezpieczenie zostały przekazane bony skarbowe o różnych datach zapadalności, bony skarbowe o najbliższym terminie wykupu zostają przydzielone temu uczestnikowi dającemu pożyczkę, który przekazał największą część pożyczki.

§ 60. Wartość nominalna bonów skarbowych o danej dacie zapadalności pożyczonych uczestnikowi systemu biorącemu pożyczkę nie może przekroczyć 5 % ogólnej wartości nominalnej tych bonów zarejestrowanych na rachunkach i kontach. Wartość nominalna bonów skarbowych o danej dacie zapadalności pożyczonych wszystkim uczestnikom systemu biorącym pożyczkę nie może przekroczyć 10% ogólnej wartości nominalnej bonów skarbowych zarejestrowanych na rachunkach i kontach.

§ 61. 1. Opłata za udzielenie pożyczki wynosi 0,01% wartości nominalnej pożyczonych bonów skarbowych. Opłatę tę uiszcza uczestnik sytemu biorący pożyczkę na rzecz uczestników systemu dających pożyczkę. Obciążenie rachunku bankowego biorącego pożyczkę i uznanie rachunków bankowych dających pożyczkę dokonywane jest na podstawie zlecenia wystawionego przez NBP zgodnie z upoważnieniem, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 3.

2. Rozliczenie z tytułu opłat za pożyczki następuje trzeciego dnia roboczego po miesiącu, w którym nastąpiła spłata pożyczki.

3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, biorący pożyczkę uiszcza zarówno w przypadku, gdy spłacił pożyczkę w terminie, jak i w przypadku, gdy nie dokonał spłaty, a na rachunki dających pożyczkę zostały przekazane bony skarbowe będące przedmiotem zabezpieczenia pożyczki.

DZIAŁ VII

Wykup bonów

§ 62. Na koniec dnia operacyjnego poprzedzającego dzień wykupu, DOK określa wielkość środków pieniężnych przypadających do wykupu na podstawie stanu bonów znajdujących się na rachunkach i kontach depozytowych uczestników RPW.

§ 63. 1. Prawa majątkowe z bonów realizowane są w dniu wykupu.

2. Wykup bonów następuje w drodze uznania rachunków bankowych w NBP uczestników RPW posiadających na swoich rachunkach i kontach bony przypadające do wykupu, kwotą odpowiadającą wartości nominalnej tych bonów.

3. Z chwilą wykupu bonów następuje ich umorzenie.

4. Zlecenia płatnicze dotyczące uznania rachunków, o których mowa w ust. 2, wystawiane są przez NBP.

DZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 64. 1. Uczestnicy RPW, prowadzący indywidualne rachunki bonów dla swoich klientów, obowiązani są do prowadzenia tych rachunków w sposób zapewniający zgodność dokonywanych na nich zapisów ze stanem bonów w portfelach ich klientów na kontach tychże uczestników w RPW.

2. Prowadzenie przez uczestników RPW rachunków bonów dla swoich klientów powinno następować na zasadach określonych w regulaminie wydanym przez podmiot prowadzący takie rachunki.

§ 65. 1. Za czynności podejmowane przez uczestnika RPW w imieniu i na rzecz jego klienta odpowiedzialność ponosi ten uczestnik. Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z rozliczaniem transakcji na rynku wtórnym oraz przekazywaniem klientom środków pieniężnych z tytułu wykupu bonów.

2. NBP nie ponosi odpowiedzialności wobec klientów uczestników RPW za czynności dokonane lub zaniechane przez tych uczestników w imieniu ich klientów.

§ 66.10) 1. Uczestnicy RPW, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, przekazują do NBP informacje i dane dotyczące bonów skarbowych znajdujących się na prowadzonych przez nich kontach depozytowych i rachunkach zbiorczych, będących w posiadaniu nierezydentów, według stanu własności na koniec poszczególnych miesięcy roku. Dane te należy przekazywać na formularzu, którego wzór zawiera załącznik nr 1a do regulaminu. Formularz powinien być przekazywany za pośrednictwem systemu ELBON2, w terminie do czwartego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, dla którego ustalono stan bonów skarbowych.

2. W przypadku braku możliwości złożenia formularza za pośrednictwem systemu ELBON2, uczestnik RPW może przesłać go telefaksem. Formularz powinien być podpisany przez osoby wymienione w karcie wzorów podpisów, o której mowa w § 8 ust. 5 pkt 1, oraz opatrzony kluczem, o którym mowa w § 12 ust. 3.

3. Dopuszcza się możliwość złożenia korekty formularza. Do przekazania korekty formularza stosuje się odpowiednio przepis ust. 2.

Załącznik nr 1 do regulaminu11)

STRUKTURA RACHUNKU I KONTA DEPOZYTOWEGO BONÓW SKARBOWYCH

Lp.

 

 

 

 

 

1

0

0

0

0

Rachunek podstawowy – portfel własny; portfel funduszy zarządzanych przez KDPW

2

9

0

0

0

Pula pożyczek

3

8

0

0

0

Konto pomocnicze – bony uczestników RPW i ich klientów przekazane do KDPW. Konto prowadzone dla KDPW w RPW

Konto depozytowe – portfele klientów

Rezydenci

4

1

1

0

0

Banki

5

1

2

0

0

Zakłady ubezpieczeniowe

6

1

3

0

0

Fundusze emerytalne

7

1

4

0

0

Fundusze inwestycyjne

8

1

5

0

0

Osoby fizyczne

9

1

6

1

2

Uczelnie publiczne

10

1

6

1

3

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, uczelnię medyczną

11

1

6

1

5

Państwowe instytucje kultury i państwowe instytucje filmowe

12

1

6

1

6

Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

13

1

6

1

7

Inne państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego

14

1

6

1

8

Instytucje gospodarki budżetowej

15

1

6

1

9

Agencje wykonawcze

16

1

6

2

1

Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki

17

1

6

2

3

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego

18

1

6

2

4

Samorządowe instytucje kultury

19

1

6

2

5

Samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem banków oraz spółek prawa handlowego

20

1

6

3

1

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

21

1

6

3

2

Narodowy Fundusz Zdrowia

22

1

7

0

0

Inne podmioty

23

1

8

0

0

Podmioty niefinansowe

Nierezydenci

24

2

1

0

0

Banki

25

2

2

1

0

Banki centralne

26

2

3

0

0

Osoby fizyczne

27

2

5

0

0

Inne podmioty

28

2

6

0

0

Podmioty niefinansowe

29

2

7

0

0

Instytucje publiczne

30

2

8

0

0

Zakłady ubezpieczeniowe

31

2

9

0

0

Fundusze emerytalne

32

2

9

1

0

Fundusze inwestycyjne

33

2

9

2

0

Fundusze hedgingowe

34

3

0

0

0

Rachunki zbiorcze

 

STRUKTURA RACHUNKU I KONTA DEPOZYTOWEGO BONÓW PIENIĘŻNYCH NBP

Portfel własny

KL

Portfel klientów

 


Załącznik nr 1a do regulamimu12)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik nr 2 do regulaminu

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 3 do regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 4 do regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 5 do regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 6 do regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 7 do regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 8 do regulaminu13)

infoRgrafika

Załącznik nr 8a do regulaminu14)

infoRgrafika

Załącznik nr 9 do regulaminu15)

infoRgrafika

Załącznik nr 9a do regulaminu16)

infoRgrafika

Załącznik nr 10 do regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 11 do regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 12 do regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 13 do regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 14 do regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 15 do regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 16 do regulaminu

KODY OPERACJI – BONY SKARBOWE

 

Lp.

Kod operacji

Treść operacji

Transakcje kupna/sprzedaży

1

S

1

0

0

sprzedaż bonów skarbowych z rozliczeniem w DSP

2

K

1

0

0

zakup bonów skarbowych z rozliczeniem w DSP

3

S

0

0

0

sprzedaż bonów skarbowych bez rozliczenia w DSP

4

K

0

0

0

zakup bonów skarbowych bez rozliczenia w DSP

5

P

0

0

0

transakcja kupna/sprzedaży pomiędzy portfelami uczestnika RPW

Transakcje sell-buy-back

6

S

1

3

0

sprzedaż bonów skarbowych w drodze transakcji sell-buy-back z rozliczeniem w DSP

7

K

1

3

0

zakup bonów skarbowych w drodze transakcji sell-buy-back z rozliczeniem w DSP

8

S

0

3

0

sprzedaż bonów skarbowych w drodze transakcji sell-buy-back bez rozliczenia w DSP

9

K

0

3

0

zakup bonów skarbowych w drodze transakcji sell-buy-back bez rozliczenia w DSP

10

P

0

3

0

transakcja sell-buy-back przeprowadzona pomiędzy portfelami uczestnika RPW

Transakcje repo z rozliczeniem w DSP

11

S

1

1

1

sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego

12

K

1

1

1

zakup bonów skarbowych w transakcji z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego

13

S

1

1

2

sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego i ich zablokowaniem

14

K

1

1

2

zakup bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego i ich zablokowaniem

15

S

1

1

3

sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z zablokowaniem bonów na rachunku lub koncie depozytowym sprzedającego

16

K

1

1

3

zakup bonów skarbowych w transakcji repo z zablokowaniem bonów na rachunku lub koncie depozytowym sprzedającego

17

S

1

2

1

odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 12

18

K

1

2

1

odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 11

19

S

1

2

2

odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 14

20

K

1

2

2

odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 13

21

S

1

2

3

odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 16

22

K

1

2

3

odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 15

Transakcje repo bez rozliczenia w DSP

23

S

0

1

1

sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego

24

K

0

1

1

zakup bonów skarbowych w transakcji z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego

25

S

0

1

2

sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego i ich zablokowaniem

26

K

0

1

2

zakup bonów skarbowych w transakcji repo z przeniesieniem bonów z rachunku lub konta depozytowego sprzedającego i ich zablokowaniem

27

S

0

1

3

sprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo z zablokowaniem bonów na rachunku lub koncie depozytowym sprzedającego

28

K

0

1

3

zakup bonów skarbowych w transakcji repo z zablokowaniem bonów na rachunku lub koncie depozytowym sprzedającego

29

P

0

1

1

transakcje repo przeprowadzone pomiędzy portfelami uczestnika RPW (z przeniesieniem bonów)

30

P

0

1

2

transakcje repo przeprowadzone pomiędzy portfelami uczestnika RPW (z przeniesieniem i zablokowaniem bonów)

31

P

0

1

3

transakcje repo przeprowadzone pomiędzy portfelami uczestnika RPW (bez przeniesienia, z zablokowaniem bonów)

32

S

0

2

1

odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 24

33

K

0

2

1

odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 23

34

S

0

2

2

odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 26

35

K

0

2

2

odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 25

36

S

0

2

3

odsprzedaż bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 28

37

K

0

2

3

odkup bonów skarbowych w transakcji repo zapoczątkowanej według pkt 27

38

P

0

2

1

zakończenie transakcji repo przeprowadzonej według pkt 29

39

P

0

2

2

zakończenie transakcji repo przeprowadzonej według pkt 30

40

P

0

2

3

zakończenie transakcji repo przeprowadzonej według pkt 31

Przewłaszczenia bonów skarbowych

41

P

P

R

N

przesunięcie bonów skarbowych – dokonane pomiędzy rachunkami i kontami uczestnika RPW

42

P

R

N

D

przewłaszczenia – strona przejmująca bony skarbowe

43

P

R

N

Z

przewłaszczenia – strona wydająca bony skarbowe

Blokowanie bonów skarbowych

44

B

L

0

1

zablokowanie bonów skarbowych – zabezpieczenie środków na rzecz funduszu ochrony środków gwarantowanych

45

B

L

0

2

zablokowanie bonów skarbowych na rzecz NBP

46

B

L

0

3

zablokowanie bonów skarbowych – zastaw

47

B

L

0

4

zablokowanie bonów skarbowych – inne

48

Z

B

0

1

odblokowanie bonów skarbowych – zabezpieczenie środków na rzecz funduszu ochrony środków gwarantowanych

49

Z

B

0

2

odblokowanie bonów skarbowych – na rzecz NBP

50

Z

B

0

3

odblokowanie bonów skarbowych – zastaw

51

Z

B

0

4

odblokowanie bonów skarbowych – inne

52

Z

B

3

3

potwierdzenie zastawnika o możliwości dokonania zniesienia zastawu

53

P

P

O

Ż

przesunięcie bonów skarbowych pomiędzy rachunkiem podstawowym uczestnika RPW a rachunkiem puli pożyczek

54

R

0

L

P

wymiana bonów skarbowych przy przekazywaniu do puli pożyczek

55

D

E

P

O

przemieszczenia bonów skarbowych pomiędzy rachunkami i kontami uczestników a kontem pomocniczym KDPW

56

U

P

O

Ż

udzielenie pożyczki

57

S

P

O

Ż

spłata pożyczki

 

RODZAJ OPERACJI – BONY PIENIĘŻNE NBP

Lp.

Rodzaj operacji

Treść operacji

1

kupno

zakup bonów pieniężnych NBP z rozliczeniem w DSP

2

sprzedaż

sprzedaż bonów pieniężnych NBP z rozliczeniem w DSP

3

przemieszczenie

transakcja kupna/sprzedaży pomiędzy portfelami uczestnika RPW

4

zbycie

przewłaszczenia – strona wydająca bony pieniężne NBP

5

przejęcie

przewłaszczenia – strona przejmująca bony pieniężne NBP

6

blokada

zablokowanie bonów pieniężnych NBP

7

odblokowanie

odblokowanie bonów pieniężnych NBP

 

Załącznik nr 17 do regulaminu

infoRgrafika

Załącznik nr 18 do regulaminu

PROCEDURA OBSŁUGI PAKIETU KRYPTOGRAFICZNEGO

Przekazywanie uczestnikowi RPW kodu jednorazowego

Przekazywanie uczestnikowi RPW kodu jednorazowego odbywa się na podstawie upoważnienia stanowiącego wzór nr 1 do procedury, według jednego z niżej wymienionych sposobów, wybranego przez tego uczestnika:

1) odbiór osobisty przez uczestnika RPW w siedzibie NBP – uczestnik wskazuje w upoważnieniu osobę upoważnioną do odbioru kodu;

2) pocztą elektroniczną – uczestnik RPW upoważnia NBP do przekazania kodu jednorazowego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu wskazuje w upoważnieniu adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłany zaszyfrowany plik zawierający kod jednorazowy i podaje hasło, które ma być użyte do zaszyfrowania tego pliku.

Upoważnienie powinno być wypełnione w zależności od wybranego sposobu odbioru kodu jednorazowego i podpisane przez dwie osoby z karty wzorów podpisów oraz opatrzone stemplem firmowym.

Potwierdzenie przez uczestnika RPW wygenerowania certyfikatu

1. Po otrzymaniu z NBP kodu jednorazowego uczestnik RPW przy jego pomocy generuje klucze i certyfikat, a następnie oświadczenie o wygenerowaniu kluczy i certyfikatu sporządzone zgodnie z wzorem nr 2 do procedury, przekazuje faksem na numer 22 653-21-51 lub 22 620-94-38, lub po zeskanowaniu na adres poczty elektronicznej elbon2@nbp.pl. Uczestnik RPW, w drodze telefonicznej, uzyskuje w NBP potwierdzenie otrzymania przez NBP informacji o wygenerowaniu kluczy i certyfikatu.

2. Po przekazaniu potwierdzenia, NBP aktywuje certyfikat uczestnika RPW.

Generowanie pierwszego certyfikatu

1. Uczestnik RPW po otrzymaniu kodu jednorazowego wchodzi na stronę www.docert.nbp.pl i wybiera opcję „Certyfikaty użytkowe" lub „Certyfikaty testowe" jeżeli mają być wygenerowane certyfikaty dla środowiska testowego.

2. Uczestnik RPW instaluje certyfikat Centrum Certyfikacji Kluczy NBP lub Testowego Centrum Certyfikacji Kluczy NBP (w przypadku certyfikatów testowych) znajdujący się na wyświetlonej podstronie, a następnie wybiera opcję „Kod jednorazowy" i wprowadza otrzymany kod.

3. Uczestnik RPW podaje miejsce i nazwę pliku, w którym zostaną zapisane wygenerowane klucze i certyfikat oraz ustala hasło zabezpieczające ten plik.

4. Po wygenerowaniu kluczy i certyfikatu, uczestnik RPW instaluje je w przeglądarce internetowej.

5. Po instalacji uczestnik RPW sprawdza, czy certyfikat zawiera poprawne dane.

6. Wygenerowany plik zawierający klucze i certyfikaty oraz hasło chroniące ten plik będą potrzebne w procesie recertyfikacji, więc nie należy ich kasować/niszczyć.

Recertyfikacja posiadanego certyfikatu

Opisaną procedurę można wykonać tylko w przypadku posiadania ważnego certyfikatu.

1. Uczestnik RPW wchodzi na stronę www.docert.nbp.pl i wybiera opcję „Certyfikaty użytkowe" lub „Certyfikaty testowe", jeśli mają być wygenerowane klucze dla środowiska testowego.

2. Na wyświetlonej podstronie uczestnik RPW wybiera opcję „Klucz firmowy dla przeglądarki".

3. Po otrzymaniu prośby o wskazanie pliku z kluczami, wskazuje lokalizację pliku pfx z aktualnie używanymi kluczami, a następnie podaje hasło zabezpieczające ten plik (ustalone przy pierwszym generowaniu kluczy i certyfikatu).

4. Po wygenerowaniu nowych kluczy i certyfikatu uczestnik RPW podaje miejsce i nazwę pliku, w którym zostaną zapisane nowe klucze i certyfikat. Hasło chroniące nowe klucze będzie identyczne z hasłem wskazanym w punkcie 3.

5. Wygenerowane klucze i certyfikat uczestnik RPW instaluje w przeglądarce.

6. Jeżeli certyfikat uczestnika RPW wygasł lub został unieważniony, musi on wystąpić do DOKo wydanie nowego kodu jednorazowego i przeprowadzić procedurę identyczną do przeprowadzonej w przypadku generowania pierwszego certyfikatu.

7. Zgłoszenie unieważnienia certyfikatu określa wzór numer 3 do procedury.

Wzór nr 1 do procedury

infoRgrafika

Wzór nr 2 do procedury

infoRgrafika

Wzór nr 3 do procedury

infoRgrafika

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1385 i 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289 i 1567 oraz z 2014 r. poz. 586.

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. NBP Nr 20, poz. 35, z 2004 r. Nr 6, poz. 12, Nr 11, poz. 21 i Nr 21, poz. 40, z 2005 r. Nr 5, poz. 10 i Nr 20, poz. 27, z 2006 r. Nr 11, poz. 13, z 2008 r. Nr 18, poz. 22 oraz z 2009 r. Nr 7, poz. 7, Nr 16, poz. 18 i Nr 19, poz. 21.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 5/2012 Zarządu NBP z dnia 24 stycznia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 1), która weszła w życie z dniem 6 lutego 2012 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 45/2012 Zarządu NBP z dnia 13 września 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 8), która weszła w życie z dniem 1 października 2012 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 4.

8) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 4.

9) Dodany przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 4.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr 13/2014 Zarządu NBP z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych” (Dz. Urz. NBP poz. 2), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 10.

12) Dodany przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 10.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 4.

14) Dodany przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 4.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 4.

16) Dodany przez § 1 pkt 8 uchwały, o której mowa w odnośniku 4.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »