| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 52/2017
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Banki wymienione w pkt 1-3, 5-11, 13, 14, 16-20, 22 i 25-28 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane w zakresie określonym w załączniku nr 8 do uchwały, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca lub za okresy miesięczne.

2. Banki wymienione w pkt 1-3, 5, 7-9, 12, 13, 16, 18-24 i 27-33 załącznika nr 1 do uchwały, przekazują dane w zakresie określonym w załączniku nr 9 do uchwały, za okresy miesięczne";

2) w § 17:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) § 6 oraz w załącznikach nr 2, 4-10 do uchwały - należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL, udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej;",

- uchyla się pkt 3,

b) uchyla się ust. 2;

3) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w § 6 oraz w załącznikach nr 2, 5-10 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób sprawdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.";

4) w załączniku nr 1 do uchwały:

a) uchyla się pkt 4,

b) uchyla się pkt 15;

5) w załączniku nr 2 do uchwały wzór BP150 oraz wzór BG010D otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 do uchwały wzór PD002 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 8 do uchwały wzory DE090, DE100, DE110 i DE130 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Przekazanie danych, o których mowa w załączniku nr 6 do uchwały, według stanu na dzień 31 marca 2018 r. następuje do dnia 17 maja 2018 r.
§ 3.
Przekazanie danych jednostkowych, o których mowa w załączniku nr 7 do uchwały, według stanu nadzień 31 stycznia2018 r., 28 lutego 2018 r. oraz 31 marca2018 r. następuje odpowiednio do dnia20 marca2018 r., 19 kwietnia 2018 r. oraz 24 maja 2018 r.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie, lit. b oraz pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2018 r;

2) § 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Załącznik 1. [KAPITAŁY ORAZ POZOSTAŁE PASYWA]

Załączniki do uchwały nr 52/2017 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCHSKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU]
Załącznik 3. [LICZBA ORAZ WARTOŚĆ TRANSAKCJI OSZUKAŃCZYCH]
Załącznik 4. [CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH]
Załącznik 5. [CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH]
Załącznik 6. [OBROTY NA RYNKU]

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »