| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 7/2018
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 15 marca 2018 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 9/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP poz. 8 oraz z 2017 r. poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) formularz danych statycznych - formularz opracowany przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", dla celów rejestracji podmiotów ubiegających się o dostęp do usług systemu TARGET2-NBP oraz dla celów rejestracji zmian danych podmiotu lub zmian w zakresie dostarczania takich usług;

3) formularz rejestracyjny uczestnika SORBNET2 - formularz opracowany przez NBP dla celów rejestracji podmiotów ubiegających się o dostęp do usług SORBNET2 oraz dla celów rejestracji zmian danych uczestnika lub zmian w zakresie dostarczania takich usług;",

b) uchyla się pkt 4,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) system SORBNET2 - system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) obsługujący rachunki prowadzone w Centrali NBP, w którym przeprowadzane są rozrachunki międzybankowe w złotych;",

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) system TARGET2 - system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS) dla przeprowadzania, w pieniądzu banku centralnego, rozrachunku płatności w euro, składający się z krajowych komponentów prowadzonych przez poszczególne banki centralne Unii Europejskiej stosownie do ram prawnych dotyczących systemu TARGET2, w szczególności zgodnie z Wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (Dz. Urz. UE L 30 z 30.01.2013, str. 1, z późn. zm.);",

e) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) zawieszenie uczestnictwa w systemie - tymczasowe wstrzymanie przez NBP wykonywania praw i obowiązków banku w systemie SORBNET2 lub TARGET2-NBP na okres wskazany przez NBP";

2) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

"§ 19a. NBP może dokonać zawieszenia uczestnictwa banku w systemie SORBNET2 lub systemie TARGET2-NBP z przyczyn i na zasadach określonych odpowiednio w Umowie o systemie SORBNET2 lub Umowie o systemie TARGET2-NBP.";

3) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. NBP pobiera prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku banku oraz inne czynności zgodnie z uchwałą nr 29/2014 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie prowizji i opłat bankowych stosowanych przez Narodowy Bank Polski (z późn. zm.1)).".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 maja 2018 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: wz. P. Wiesiołek

 

1) Zmiany wymienionej uchwały zostały dokonane uchwałami nr: 11/2015, 16/2015 i 24/2015, 25/2016, 27/2016, 50/2016 i 69/2016 oraz 16/2017.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »