| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 10/2018
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 21 marca 2018 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych"

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106 i 138) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 7/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie operacji na papierach wartościowych" (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 18) w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się pkt 2;

2) w § 2:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 2 i 3,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) podmiotów uprawnionych do nabywania bonów pieniężnych NBP na podstawie odrębnych przepisów, posiadających rachunek bankowy.";

3) w § 7:

a) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) oświadczenie o wdrożeniu strategii ciągłości działania lub planów przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu:

"2a. Złożenie przez uprawniony podmiot dokumentów, o których mowa w ust. 2, spełniających warunki formalne określone w przepisach Regulaminu, wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej przez uprawniony podmiot umowy, o której mowa w ust. 1, stanowi złożenie wniosku o prowadzenie rachunku i konta depozytowego bonów w systemie SKARBNET4.

2b. W terminie jednego miesiąca od momentu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2a, NBP rozpatruje wniosek, dokonując między innymi oceny ryzyka w oparciu o art. 89 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/392 z dnia 11 listopada 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie udzielania zezwoleń oraz wymogów nadzorczych i operacyjnych dla centralnych depozytów papierów wartościowych (Dz. Urz. UE L 65 z 10.03.2017. str. 48) oraz przekazuje uprawnionemu podmiotowi informację:

1) o przyjęciu wniosku o prowadzenie rachunku i konta depozytowego bonów poprzez odesłanie uprawnionemu podmiotowi jednego egzemplarza umowy podpisanej ze strony NBP albo

2) o odmowie przyjęcia wniosku wraz z pisemnym uzasadnieniem, w którym uwzględnia się wyniki oceny ryzyka.

2c. W przypadku gdy złożone dokumenty lub umowa, o których mowa w ust. 2a, są niekompletne lub wymagają korekt, bieg terminu, o którym mowa w ust. 2b, rozpoczyna się w dniu, w którym NBP otrzymał od uprawnionego podmiotu dokumentację uwzględniającą odpowiednie uzupełnienia lub korekty.

2d. Na potrzeby oceny ryzyka, o której mowa w ust. 2b, NBP może zażądać od uprawnionego podmiotu przedłożenia w określonym terminie dodatkowych dokumentów. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 2b, ulega zawieszeniu do czasu dostarczenia tych dokumentów.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5 i w ust. 2d, powinny być opatrzone stemplem firmowym oraz podpisane zgodnie z kartą wzorów podpisów.";

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Uczestnik może złożyć zlecenie w DOK za pośrednictwem telefaksu lub w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) przesłanego pocztą elektroniczną wyłącznie w przypadku - wynikającego z przczyn technicznych - braku możliwości wprowadzenia i zatwierdzenia zleceń w systemie SKARBNET4.

2. Zlecenia nadesłane telefaksem lub w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) przesłanego pocztą elektroniczną powinny zawierać dane wskazane w § 13 ust. 3 oraz być podpisane zgodnie z kartą wzorów podpisów, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.

3. Zlecenia wprowadzone i zatwierdzone przez uczestnika w systemie SKARBNET4 oraz przekazane telefaksem lub w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) przesłanego pocztą elektroniczną traktuje się jako oryginały, które stanowią dla stron jedyny dowód co do treści składanego oświadczenia woli.

4. Numer telefaksu i adres poczty elektronicznej, o których mowa w ust. 1-3, zamieszczone są na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl).";

5) w § 18:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Z momentem dostarczenia przez rynek elektroniczny danych dotyczących transakcji, zlecenia, które składają się na te transakcje uznaje się za wprowadzone do systemu SKARBNET4",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zlecenia, które składają się na transakcje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być odwołane przez uczestnika w dniu realizacji transakcji od momentu spełnienia warunku, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1. W przypadku gdy jedną ze stron jest podmiot niebędący uczestnikiem, zlecenia te nie mogą być odwołane jeżeli ponadto został spełniony dodatkowy warunek akceptacji, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4";

6) w § 30 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3, zlecenie realizowane jest najpóźniej do końca dnia operacyjnego będącego datą realizacji zlecenia po spełnieniu warunków, o których mowa odpowiednio w § 16 ust. 1, § 19 ust. 1 i § 20 ust. 1.";

7) po § 30 dodaje się § 30a w brzmieniu:

"§ 30a. 1. W przypadku otrzymania przez NBP powiadomienia o ogłoszeniu upadłości uczestnika albo informacji o podjęciu innych środków prawnych względem uczestnika, skutkujących zawieszeniem lub ograniczeniem możliwości przeprowadzania w systemie SKARBNET4 operacji na bonach, o których mowa w § 13 ust. 1, oraz rejestracji transakcji na bonach skarbowych, o których mowa w § 18 ust. 1, od momentu (dzień, godzina) otrzymania tego powiadomienia albo informacji, NBP:

1) zawiesza możliwość wprowadzania i zatwierdzania przez uczestnika zleceń w systemie SKARBNET4;

2) przeprowadza operacje na bonach, zgodnie z zasadami niniejszego rozdziału, na podstawie zleceń wprowadzonych do systemu SKARBNET4 zgodnie z § 13 ust. 2, najpóźniej do momentu (dzień, godzina) otrzymania przez NBP powiadomienia o ogłoszeniu upadłości tego uczestnika lub podjęcia wobec niego innych środków prawnych, skutkujących zawieszeniem lub ograniczeniem możliwości przeprowadzania operacji na bonach.

2. W przypadku gdy po przeprowadzeniu operacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na rachunku lub koncie depozytowym uczestnika pozostaną bony, NBP postępuje zgodnie z dyspozycjami podmiotu powołanego do przeprowadzenia procesu postępowania upadłościowego lub do podjęcia innych środków prawnych skutkujących zawieszeniem lub ograniczeniem możliwości przeprowadzania operacji na bonach przez uczestnika.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących brakiem możliwości rozliczania operacji za pośrednictwem rachunku bankowego uczestnika, NBP zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości wprowadzania i zatwierdzania przez uczestnika zleceń w systemie SKARBNET4, informując o tym fakcie uczestnika. Zawieszenie to następuje do czasu przywrócenia możliwości rozliczania operacji za pośrednictwem rachunku bankowego uczestnika.";

8) w § 38 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W przypadku gdy po przeprowadzeniu operacji, o których mowa w § 30a ust. 1 pkt 2, na rachunku lub koncie depozytowym uczestnika pozostaną bony przypadające do wykupu, a NBP nie otrzymał dyspozycji podmiotu, o którym mowa w § 30a ust. 2, realizacja wykupu bonów następuje zgodnie z ust. 3.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 marca 2018 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »