| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 50/2018
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 12 października 2018 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych"

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały nr 60/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych" (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) bankowość elektroniczna - usługa umożliwiająca posiadaczowi rachunku bankowego w NBP składanie zleceń płatniczych oraz przekazywanie lub odbieranie innych komunikatów związanych z prowadzeniem rachunku w postaci elektronicznej;",

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (International Bank Account Number) - numer rachunku bankowego, o którym mowa w zarządzeniu nr 7/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP poz. 3);",

c) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

"20a) państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będące stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;",

d) pkt 35 i 36 otrzymują brzmienie:

"35) waluta obca - waluta wymienialna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1629);

36) waluta państwa członkowskiego - waluta CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK i PLN;";

2) w § 7:

a) w ust. 3:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) polecenia wypłaty wysłanego z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR lub SHA, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 i 2;".

- uchyla się pkt 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. NBP pomniejsza kwotę polecenia wypłaty o prowizję NBP w przypadku polecenia wypłaty wysyłanego z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty BEN.";

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. W przypadku otrzymania przez NBP polecenia wypłaty, rachunek bankowy beneficjenta uznawany jest w następujący sposób:

1) kwotą wskazaną przez zleceniodawcę, którego bank znajduje się w państwie członkowskim, w przypadku poleceń wypłaty w walutach państw członkowskich z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA;

2) kwotą wskazaną przez zleceniodawcę, którego bank znajduje się poza państwem członkowskim, gdy wskazano opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR;

3) kwotą wskazaną przez zleceniodawcę, którego bank znajduje się poza państwem członkowskim, pomniejszoną o ewentualne koszty pobrane przez bank zleceniodawcy lub bank pośredniczący z tytułu realizacji polecenia wypłaty, gdy wskazano opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA lub BEN;

4) kwotą wskazaną przez zleceniodawcę, którego bank znajduje się w państwie członkowskim, pomniejszoną o ewentualne koszty pobrane przez bank pośredniczący z tytułu realizacji polecenia wypłaty, w przypadku poleceń wypłaty w walutach obcych AUD, CAD, JPY lub USD, gdy wskazano opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA.";

4) w § 14 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 14. 1. Polecenie wypłaty otrzymane w formie komunikatu SEPA CT może być odwołane przez skierowanie do NBP poprzez bank zleceniodawcy żądania odwołania polecenia wypłaty. Po wpływie do NBP żądania odwołania i stwierdzeniu przez oddział, że rachunek bankowy beneficjenta został uznany kwotą EUR lub jej równowartością, beneficjent otrzyma informację o żądaniu odwołania polecenia wypłaty, otrzymanego w formie komunikatu SEPA CT, w celu wyrażenia zgody na zwrot środków lub wskazania przyczyny odmowy odwołania.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, w zależności od formy prowadzenia rachunku, jest przekazywana elektronicznie, w dniu wpływu żądania odwołania do NBP, lub telefonicznie i papierowo, najpóźniej w następnym dniu roboczym po wpływie żądania odwołania, o treści określonej w załączniku nr 2 do regulaminu.";

5) § 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. 1. Jeżeli walutą dyspozycji jest waluta państwa członkowskiego, to rachunek banku beneficjenta zostanie uznany najpóźniej w następnym dniu roboczym liczonym od dnia otrzymania dyspozycji przez NBP.

2. Rachunek banku beneficjenta, który znajduje się w państwie członkowskim a walutą dyspozycji jest waluta państwa członkowskiego, zostanie uznany kwotą wysyłanego polecenia wypłaty.

3. Rachunek banku beneficjenta, który znajduje się poza państwem członkowskim a walutą dyspozycji jest waluta państwa członkowskiego, zostanie uznany kwotą wysyłanego polecenia wypłaty, pomniejszoną o ewentualne koszty realizacji polecenia wypłaty, w przypadku wskazania opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA lub BEN";

6) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

"§ 21a. 1. Jeżeli walutą dyspozycji jest waluta obca AUD, CAD, JPY lub USD, to rachunek banku beneficjenta zostanie uznany w drugim dniu roboczym liczonym od dnia otrzymania dyspozycji przez NBP.

2. Rachunek banku beneficjenta, który znajduje się w państwie członkowskim a walutą dyspozycji jest waluta obca AUD, CAD, JPY lub USD, zostanie uznany kwotą wysyłanego polecenia wypłaty, pomniejszoną o ewentualne koszty realizacji polecenia wypłaty, pobrane przez bank pośredniczący.

3. Rachunek banku beneficjenta, który znajduje się poza państwem członkowskim a walutą dyspozycji jest waluta obca AUD, CAD, JPY lub USD, zostanie uznany kwotą wysyłanego polecenia wypłaty, pomniejszoną o ewentualne koszty realizacji polecenia wypłaty, w przypadku wskazania opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA lub BEN.";

7) w § 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wysyłane polecenie wypłaty, z wyjątkiem czeku, zawiera opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty:

1) w przypadku komunikatu SEPA CT - SHA (SLEV);

2) wysłane w walucie państwa członkowskiego oraz w walutach obcych AUD, CAD, JPY lub USD, gdy bank beneficjenta znajduje się w państwie członkowskim - SHA;

3) wysłane w walucie państwa członkowskiego oraz w walutach obcych AUD, CAD, JPY lub USD, gdy bank beneficjenta znajduje się poza państwem członkowskim - BEN, SHA lub OUR, zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku.",

b) uchyla się ust. 2;

8) § 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. 1. Polecenie wypłaty, z wyjątkiem czeku, wysyłane z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty:

1) OUR - oznacza, że bank beneficjenta polecenia wypłaty wysyłanego poza państwo członkowskie lub bank pośredniczący w jego realizacji mogą zwrócić się do NBP z żądaniem zapłaty kosztów realizacji polecenia wypłaty lub obciążyć rachunek nostro NBP tymi kosztami w terminie późniejszym;

2) SHA - oznacza, że bank pośredniczący w wykonaniu płatności może zwrócić się do NBP z żądaniem zapłaty kosztów realizacji polecenia wypłaty lub obciążyć rachunek nostro NBP tymi kosztami w terminie późniejszym;

3) BEN - oznacza, że beneficjent otrzyma kwotę polecenia wypłaty wysyłanego poza państwo członkowskie, pomniejszoną o prowizję NBP oraz ewentualne koszty banku pośredniczącego, o ile uczestniczy w wykonaniu płatności lub koszty banku beneficjenta.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, rozlicza się zgodnie z § 7 ust. 6.";

9) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. NBP może odwołać, na wniosek zleceniodawcy, polecenie wypłaty wysłane w formie komunikatu SEPA CT, poprzez skierowanie do banku beneficjenta żądania odwołania polecenia wypłaty, w terminie 13 miesięcy od dnia uznania rachunku banku beneficjenta wskazanego w poleceniu wypłaty, jeżeli wskazanym przez zleceniodawcę powodem odwołania jest:

1) nieprawidłowa kwota zlecenia;

2) nieprawidłowy format IBAN;

3) inna przyczyna.";

10) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czeki są przyjmowane przez oddziały wyłącznie w trybie inkasa w walutach obcych CAD, EUR i GBP";

11) załączniki nr 1-8 do regulaminu otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2018 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106, 138, 650, 685, 723, 864, 1000, 1075,1499 i 1629.

Załącznik 1. [UPOWAŻNIENIE]

Załączniki do uchwały nr 50/2018 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 12 października 2018 r. (poz. 16)

Załącznik nr 1

UPOWAŻNIENIE

infoRgrafika

Załącznik 2. [INFORMACJA O ŻĄDANIU ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY OTRZYMANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT]

Załącznik nr 2

INFORMACJA O ŻĄDANIU ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY OTRZYMANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT

infoRgrafika

Załącznik 3. [DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA POLECENIA WYPŁATY]

Załącznik nr 3

DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA POLECENIA WYPŁATY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŻĄDANIA ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY WYSŁANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT]

Załącznik nr 4

WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŻĄDANIA ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY WYSŁANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT

infoRgrafika

Załącznik 5. [LISTA CZEKÓW ZŁOŻONYCH DO INKASA]

Załącznik nr 5

LISTA CZEKÓW ZŁOŻONYCH DO INKASA

infoRgrafika

Załącznik 6. [LISTA CZEKÓW ZŁOŻONYCH DO INKASA]

Załącznik nr 6

LISTA CZEKÓW ZŁOŻONYCH DO INKASA

infoRgrafika

Załącznik 7. [ZLECENIE SPRZEDAZY/WYPŁATY ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH]

Załącznik nr 7

ZLECENIE SPRZEDAZY/WYPŁATY ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH

infoRgrafika

Załącznik 8. [ZLECENIE SKUPU/WPŁATY ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH]

Załącznik nr 8

ZLECENIE SKUPU/WPŁATY ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »