reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 7/2020
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 25 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1 i 26, z 2018 r. poz. 4 oraz z 2019 r. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały banków zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284 i 288), zwane dalej "bankami", od dnia rozpoczęcia działalności, przekazują do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "NBP", dane w zakresie określonym w załącznikach do uchwały";

2) w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Banki, o których mowa w ust. 1, przekazują dane określone w załączniku nr 12, zapewniając, odrębnie dla każdego z pakietów sprawozdawczych, aktualną informację o osobach sporządzających i zatwierdzających sprawozdanie.";

3) w § 17 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) załącznikach nr 2, 5-9 i 12 do uchwały - należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej;",

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) § 6 oraz załączniku nr 10 do uchwały - należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego;";

4) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dane przekazywane za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w załącznikach nr 2 i 5-10 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób zatwierdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.";

5) w § 19 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Na wniosek banku będącego podmiotem w restrukturyzacji, o którym mowa w art. 2 pkt 44 w związku z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, z późn. zm.1)), Zarząd NBP może ograniczyć zakres przekazywania danych lub zwolnić ten podmiot z obowiązku przekazywania danych, o których mowa w uchwale.";

6) w załączniku nr 2 wzory BWA10, BWP10 oraz BG010A otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, 3, 6 i 7, które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2020 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 1495, 1655, 1798, 2020 i 2217.

Załącznik 1. [STRUKTURA WALUTOWA I GEOGRAFICZNA]

Załączniki do uchwały nr 7/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 25 lutego 2020 r. (poz. 2)

Załącznik nr 1

STRUKTURA WALUTOWA I GEOGRAFICZNA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [PDANE INFORMACJE O SPORZĄDZAJĄCYM I ZATWIERDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE]

Załącznik nr 2

PDANE INFORMACJE O SPORZĄDZAJĄCYM I ZATWIERDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE

Dane

Pakiet sprawozdawczy*

Osoba sporządzająca sprawozdanie (1)

Imię

 

Nazwisko

 

Stanowisko

 

E-mail

 

Telefon

 

Osoba sporządzająca sprawozdanie (2)

Imię

 

Nazwisko

 

Stanowisko

 

E-mail

 

Telefon

 

Osoba zatwierdzająca sprawozdanie

Imię

 

Nazwisko

 

Stanowisko

 

E-mail

 

Telefon

 

 

* Nazwa pakietu sprawozdawczego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Żakiewicz Górczak Gawińska Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama