reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 21/2020
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", może przyjmować do dyskonta od posiadających rachunki bieżące w NBP banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych i oddziałów instytucji kredytowych, zwanych dalej "bankami", wystawione na nie przez przedsiębiorców, w związku z udzielonymi im przez banki kredytami w złotych, o okresie spłaty nieprzekraczającym jednego roku, weksle własne:

1) odpowiadające wymogom określonym w ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 160), to jest zawierające:

a) nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu,

b) bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej,

c) datę i miejsce wystawienia,

d) datę i miejsce płatności,

e) nazwę wystawcy, siedzibę wystawcy i jego numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku braku tego numeru - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP tego wystawcy,

f) nazwę banku - kredytodawcy, na którego rzecz ma być dokonana zapłata (remitenta),

g) podpis wystawcy weksla;

2) wystawione w walucie polskiej;

3) opatrzone przez wystawców klauzulą "bez protestu", "bez kosztów" lub inną równoznaczną;

4) z terminem płatności w oznaczonym dniu, nie dłuższym niż rok od daty wystawienia;

5) płatne w bankach, w których wystawcy mają rachunki (domicylowane);

6) opatrzone indosem otwartym (in blanco) banku, który weksel przedstawia do dyskonta (sam podpis za bank - podawcę weksla do dyskonta);

7) bez wzmianek, w tekście lub w indosach, ograniczających prawo przeniesienia własności weksla lub prawo zwrotnego poszukiwania, jak również bez poprawek i skreśleń;

8) podpisane w taki sposób, żeby była możliwa bezsporna identyfikacja osób, które je podpisały, i podmiotów, w imieniu których je wystawiono;

9) zawierające elementy wskazane we wzorze określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Do dyskonta mogą być przyjmowane weksle od banku, który zawarł z NBP umowę o udzielanie przez NBP kredytów wekslowych, której wzór określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. NBP może uzależnić udzielanie kredytów wekslowych od przedłożenia przez zainteresowany bank gwarancji spłaty tych kredytów.

4. Wniosek o zawarcie umowy, o której mowa w ust. 2, bank składa do Departamentu Operacji Krajowych NBP. Podejmując decyzję w sprawie zawarcia umowy, NBP bierze pod uwagę w szczególności ocenę sytuacji finansowej banku.

§ 2.

Dyskonta weksli dokonują oddziały okręgowe NBP, zwane dalej "oddziałami NBP".

§ 3.

Oddziały NBP mogą przyjmować do dyskonta, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i 3, weksle przedstawiane przez mające siedzibę na terenie ich działania:

1) centrale banków krajowych posiadających rachunek bieżący w NBP;

2) oddziały banków krajowych, upoważnione przez swoje centrale, posiadające rachunek bieżący w NBP, do zaciągania kredytu wekslowego;

3) banki spółdzielcze, posiadające rachunek bieżący w NBP;

4) oddziały instytucji kredytowych posiadające rachunek bieżący w NBP;

5) oddziały banków zagranicznych posiadające rachunek bieżący w NBP

- zwane dalej "podawcami weksli".

§ 4.

1. Przyjęcie przez NBP weksli do dyskonta uzależnione jest od każdorazowego złożenia, przy liście, o której mowa w § 5, przez:

1) podawców weksli wymienionych w § 3 pkt 1 i pkt 3-5 - upoważnienia dla NBP do obciążania ich rachunku bieżącego, prowadzonego przez NBP:

a) kwotami w wysokości stanowiącej równowartość kwot weksli przyjętych do dyskonta - w dniach stanowiących termin spłaty poszczególnych kredytów wekslowych,

b) kwotą w wysokości określonej w ust. 5 - w dniu, o którym mowa w tym przepisie,

c) kwotą w wysokości stanowiącej równowartość kwoty weksla przyjętego do dyskonta, pomniejszoną o kwotę, o której mowa w § 12 ust. 8 - w dniu postawienia kredytu wekslowego w stan natychmiastowej wymagalności

- a w przypadku braku w tych dniach wystarczających środków na rachunku - kwotami w wysokości środków znajdujących się na rachunku w kolejnych dniach, zgodnie z odpowiednio ust. 6 oraz § 12 ust. 5 i 8;

2) podawców weksli wymienionych w § 3 pkt 2 - wystawionego przez centralę banku krajowego upoważnienia dla NBP do obciążania jej rachunku bieżącego prowadzonego przez NBP, kwotami i w terminach, o których mowa w pkt 1.

2. Wzór upoważnień, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do uchwały.

3. Przyjęcie przez NBP weksli do dyskonta uzależnione jest również od zamieszczenia przez podawców weksli, w treści listy, o której mowa w § 5, oświadczenia zawierającego informację o wysokości kredytu zabezpieczonego wekslem przedstawianym do dyskonta oraz o wynikających z umowy kredytowej terminie jego spłaty i jego oprocentowaniu.

4. Podawcy weksli, w trybie i na warunkach określonych przez NBP, informują oddział NBP o każdym znanym im przypadku niezapłacenia w terminie płatności weksla, wystawionego przez przedsiębiorcę będącego kredytobiorcą w tych bankach.

5. NBP zastrzega sobie możliwość sprawdzania zgodności informacji, o których mowa w ust. 3, ze stanem faktycznym, w szczególności w drodze żądania od podawcy weksli umożliwienia wglądu do umowy kredytowej albo udostępnienia postaci elektronicznej tej umowy. W przypadku stwierdzenia, że kwota danego weksla przewyższa kwotę udzielonego przez bank kredytu wraz z odsetkami, NBP, niezwłocznie, stawia w stan natychmiastowej wymagalności kredyt wekslowy, stanowiący równowartość kwoty weksla, którego dotyczy stwierdzona niezgodność, oraz obciąża tą kwotą, pomniejszoną o kwotę odsetek dyskontowych przypadających za okres od dnia obciążenia do dnia poprzedzającego dzień kończący okres, na który został udzielony kredyt wekslowy, prowadzony przez NBP rachunek bieżący banku, który wystawił upoważnienie zgodnie z ust. 1.

6. Jeżeli w momencie postawienia kredytu w stan natychmiastowej wymagalności, o którym mowa w ust. 5, na rachunku bieżącym banku, który wystawił upoważnienie zgodnie z ust. 1, brak jest wystarczających środków, NBP obciąża rachunek kwotą w wysokości środków znajdujących się na rachunku w tym dniu, a następnie kwotami w wysokości środków znajdujących się na rachunku w kolejnych dniach - aż do uzyskania równowartości kwoty weksla, pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych przypadających za okres od dnia stwierdzenia niezgodności do dnia poprzedzającego dzień kończący okres, na który został udzielony kredyt wekslowy, wraz z odsetkami za opóźnienie, o których mowa w § 12 ust. 7.

7. W dniu dokonania obciążenia, o którym mowa w ust. 5, oddział NBP, który dokonał dyskonta weksla, zwraca, w swojej siedzibie, weksel osobie upoważnionej przez podawcę weksli, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do uchwały, przy piśmie sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 5 do uchwały, opatrując go indosem zwrotnym o treści określonej w § 12 ust. 2.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, zwrot weksla następuje po uzyskaniu przez NBP równowartości kwoty weksla, pomniejszonej o kwotę odsetek dyskontowych przypadających za okres od dnia stwierdzenia niezgodności, o której mowa w ust. 5, do dnia poprzedzającego dzień kończący okres, na który został udzielony kredyt wekslowy, wraz z odsetkami za opóźnienie, o których mowa w § 12 ust. 7. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.

9. W przypadku stwierdzenia przez NBP niezgodności danych zawartych w informacji, o której mowa w ust. 3, ze stanem faktycznym, NBP może wypowiedzieć, ze skutkiem natychmiastowym, zawartą z bankiem umowę, o której mowa w § 1 ust. 2. W razie dokonania wypowiedzenia kolejna umowa z tym bankiem może zostać zawarta nie wcześniej, niż po upływie roku od dnia wypowiedzenia przez NBP poprzednio zawartej umowy.

§ 5.

Weksle powinny być składane do dyskonta w terminie (dzień, godzina) uzgodnionym z oddziałem NBP, przy listach sporządzonych w trzech egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały, numerowanych przez podawcę weksli kolejno poczynając od nr l w danym roku kalendarzowym. Na listach pozostających w oddziale NBP oddział zamieszcza adnotację dotyczącą terminu (dzień, godzina, minuta) przedłożenia do dyskonta weksli objętych daną listą.

§ 6.

Oddział NBP niezwłocznie potwierdza odbiór weksli złożonych do dyskonta pismem, którego wzór określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7.

Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu weksli do dyskonta podejmuje dyrektor oddziału NBP albo osoba przez niego upoważniona, w dniu złożenia przez bank weksli do dyskonta.

§ 8.

1. Niezwłocznie po wypełnieniu przez oddział NBP części A listy, o której mowa w § 5, oddział, w swojej siedzibie, zwraca podawcy weksli kserokopię egzemplarza nr 1 listy, poświadczoną za zgodność z oryginałem, a w przypadku nieprzyjęcia weksli do dyskonta - również weksle nieprzyjęte.

2. Weksle nieprzyjęte do dyskonta zwracane są osobie upoważnionej przez podawcę weksli, o której mowa w § 4 ust. 7. Osoba upoważniona przez podawcę weksli potwierdza ich odbiór w piśmie sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 8 do uchwały.

3. W dniu uruchomienia kredytu wekslowego oddział NBP wypełnia część B listy, o której mowa w § 5 (egzemplarze nr 1-3), po czym niezwłocznie przekazuje, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, na adres podany przez podawcę weksli egzemplarz nr 1 listy, a oryginał tego egzemplarza wysyła listem poleconym.

§ 9.

Listy, o których mowa w § 5, po ich wypełnieniu przez oddział NBP zgodnie z § 10, przeznaczone są, po jednym egzemplarzu, dla:

1) podawcy weksli (egzemplarz nr 1);

2) odpowiednich komórek w oddziale NBP (egzemplarze nr 2 i 3).

§ 10.

1. W odniesieniu do weksli przyjętych do dyskonta, oddział NBP wypełnia listy, o których mowa w § 5, stosując stopę dyskontową weksli w wysokości ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej.

2. Odsetki dyskontowe wylicza się według następującego wzoru:

infoRgrafika

D - kwota odsetek dyskontowych,

d - stopa dyskontowa obowiązująca w dniu uruchomienia kredytu wekslowego,

t - liczba dni od dnia zdyskontowania weksla (włącznie z tym dniem) do dnia kończącego okres, na który został udzielony kredyt wekslowy (dzień ten przy wyliczeniach się pomija),

S - suma wekslowa (kwota weksla),

365 - liczba dni w roku, przyjęta do obliczania odsetek.

§ 11.

1. Na wekslach przyjętych do dyskonta oddział NBP zamieszcza, nad podpisem podawcy weksla, klauzulę indosową następującej treści:

infoRgrafika

2. W przypadku weksla przyjętego do dyskonta NBP udziela podawcy weksla kredytu wekslowego w pierwszy czwartek następujący po dniu złożenia weksla do dyskonta, w wysokości kwoty zdyskontowanego weksla, przekazując sumę należną podawcy weksla (kwota weksla pomniejszona o odsetki dyskontowe) na prowadzony przez NBP rachunek bieżący:

1) podawcy weksla - w przypadku podawców weksli, o których mowa w § 3 pkt 1 i pkt 3-5;

2) centrali banku, którego oddziałem jest podawca weksla - w przypadku podawców weksli, o których mowa w § 3 pkt 2.

3. Jeżeli pierwszy czwartek, następujący po dniu złożenia weksli do dyskonta, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, NBP udziela kredytu wekslowego w pierwszym dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym ten dzień.

4. Podawca weksla może, bez podawania powodu, dokonać wcześniejszej spłaty udzielonego mu przez NBP kredytu wekslowego, przedstawiając w tym celu w oddziale NBP, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, pisemny wniosek o realizację takiej dyspozycji, określający w szczególności termin spłaty kredytu. Wcześniejszej spłacie przez podawcę weksla podlega kwota kredytu wekslowego pomniejszona o równowartość odsetek dyskontowych przypadających za okres od dnia wcześniejszej spłaty tego kredytu do dnia poprzedzającego dzień kończący okres, na który kredyt wekslowy został udzielony.

5. Niezwłocznie po zrealizowaniu dyspozycji podawcy weksla, o której mowa w ust. 4, oddział NBP zwraca, w swojej siedzibie - za pisemnym potwierdzeniem odbioru - zdyskontowany weksel osobie upoważnionej przez podawcę weksla do jego odbioru, opatrzywszy go uprzednio indosem zwrotnym o treści określonej w § 12 ust. 2.

§ 12.

1. W dniu kończącym okres, na który został udzielony kredyt wekslowy, NBP, z zastrzeżeniem ust. 5, obciąża kwotą weksla prowadzony przez NBP rachunek bieżący:

1) podawcy weksli - w przypadku podawców weksli, o których mowa w § 3 pkt 1 i pkt 3-5;

2) centrali banku krajowego, którego oddziałem jest podawca weksli - w przypadku podawców weksli, o których mowa w § 3 pkt 2.

2. Niezwłocznie po dokonaniu przez NBP obciążenia, o którym mowa w ust. 1, oddział NBP, w swojej siedzibie, zwraca weksel osobie upoważnionej przez podawcę weksli, o której mowa w § 4 ust. 7, przy piśmie sporządzonym według wzoru określonego w załączniku nr 9 do uchwały, opatrując go indosem zwrotnym, zawierającym klauzulę "bez obliga", o następującej treści:

infoRgrafika

3. Jeżeli podawcą weksli był upoważniony przez swoją centralę oddział banku krajowego, wówczas oddział NBP przesyła kopię pisma, o którym mowa w ust. 2, do centrali tego banku krajowego.

4. Osoba upoważniona przez podawcę weksli potwierdza ich odbiór w piśmie, o którym mowa w § 8 ust. 2.

5. Jeżeli w dniu kończącym okres, na który został udzielony kredyt wekslowy, na rachunku bieżącym banku, którego dotyczy upoważnienie wystawione zgodnie z § 4 ust. 1, brak jest wystarczających środków, NBP obciąża rachunek kwotą w wysokości środków znajdujących się na rachunku w tym dniu, a następnie kwotami w wysokości środków znajdujących się na rachunku w kolejnych dniach - aż do uzyskania spłaty kredytu wekslowego wraz z odsetkami za opóźnienie, o których mowa w ust. 7.

6. W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu wekslowego przepisy ust. 2-4 stosuje się po całkowitej spłacie tego kredytu wraz z odsetkami za opóźnienie, o których mowa w ust. 7.

7. Za czas opóźnienia w spłacie kredytu wekslowego oddział NBP nalicza i pobiera odsetki oprocentowane według dwukrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego.

8. W przypadku postawienia przez NBP kredytu wekslowego w stan natychmiastowej wymagalności ust. 1-7 stosuje się odpowiednio, przy czym kwotę kredytu wekslowego, którą obciąża się prowadzony przez NBP rachunek bieżący, pomniejsza się o kwotę odsetek dyskontowych przypadających za okres od dnia postawienia kredytu wekslowego w stan natychmiastowej wymagalności do dnia poprzedzającego dzień kończący okres, na który został udzielony ten kredyt.

§ 13.

Dochodzenie roszczeń z weksli zwróconych przez NBP ich podawcom należy do podawców weksli.

§ 14.

Informacje o miejscach i godzinach przyjmowania przez oddziały NBP weksli do dyskonta zamieszcza się na stronie internetowej NBP: www.nbp.pl.

§ 15.

Do dyskonta, zgodnie z przepisami uchwały, mogą być przyjmowane weksle wystawione po dniu jej wejścia w życie.

§ 16.

Traci moc uchwała nr 9/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta (Dz. Urz. NBP poz. 3).

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Załącznik 1. [WZÓR – WEKSEL WŁASNY]

Załączniki do uchwały nr 21/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 10 kwietnia 2020 r. (poz. 9)

Załącznik nr 1

WZÓR - WEKSEL WŁASNY

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – UMOWA O UDZIELANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI KREDYTÓW WEKSLOWYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR - UMOWA O UDZIELANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI KREDYTÓW WEKSLOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – UPOWAŻNIENIE DLA NBP DO OBCIĄŻANIA RACHUNKU BIEŻĄCEGO PODAWCÓW WEKSLI]

Załącznik nr 3

WZÓR - UPOWAŻNIENIE DLA NBP DO OBCIĄŻANIA RACHUNKU BIEŻĄCEGO PODAWCÓW WEKSLI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WEKSLI]

Załącznik nr 4

WZÓR - UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WEKSLI

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – POTWIERDZENIE ZWROTU WEKSLI]

Załącznik nr 5

WZÓR - POTWIERDZENIE ZWROTU WEKSLI

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – LISTA]

Załącznik nr 6

WZÓR - LISTA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – POTWIERDZENIE ODBIORU WEKSLI]

Załącznik nr 7

WZÓR - POTWIERDZENIE ODBIORU WEKSLI

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR – POTWIERDZENIE ODBIORU WEKSLI]

Załącznik nr 8

WZÓR - POTWIERDZENIE ODBIORU WEKSLI

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR – POTWIERDZENIE ZWROTU WEKSLI]

Załącznik nr 9

WZÓR - POTWIERDZENIE ZWROTU WEKSLI

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama