reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 27/2020
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 4 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 W uchwale nr 78/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. Urz. NBP poz. 20 oraz z 2016 r. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 13 dodaje się § 13a i § 13b w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Na wniosek banku w likwidacji lub banku, którego upadłość została ogłoszona, Zarząd NBP może do dnia wykreślenia banku z Krajowego Rejestru Sądowego:

1) określić odmienny niż w uchwale tryb i szczegółowe zasady przekazywania do NBP danych, o których mowa w uchwale;

2) ograniczyć zakres danych przekazywanych do NBP określonych w uchwale.

2. Na wniosek banku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd NBP może zwolnić bank z obowiązku przekazywania danych, o których mowa w uchwale:

1) w przypadku sprzedaży przez likwidatora przedsiębiorstwa bankowego;

2) na umotywowany wniosek likwidatora, w sytuacji gdy nie nastąpiła sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego jako całości;

3) w sprawach, w których ogłoszono upadłość przed dniem 1 października 2003 r.:

a) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321),

b) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 166 ustawy, o której mowa w lit. a;

4) w sprawach, w których upadłość ogłoszono dnia 1 października 2003 r. oraz w terminie późniejszym:

a) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 437 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.1)),

b) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 439 ustawy, o której mowa w lit. a;

5) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 13b. Na wniosek banku w restrukturyzacji, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842), Zarząd NBP może ograniczyć zakres przekazywania danych albo zwolnić bank z obowiązku przekazywania danych, o których mowa w uchwale.";

2) uchyla się § 15a;

3) załącznik nr 35 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do uchwały.

§ 2.

 Przepis § 1 pkt 3 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 912, 1495, 1655, 1802, 2089 i 2217.

Załącznik 1. [WZÓR – FORMULARZ PZ-KDH]

Załącznik do uchwały nr 27/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r. (poz. 13)

WZÓR - FORMULARZ PZ-KDH

infoRgrafika

infoRgrafika

Objaśnienia do formularza PZ-KDH

W formularzu tym należy wykazać dane dotyczące przyszłych spłat rat kapitałowych i odsetkowych dla zobowiązań długoterminowych wobec nierezydentów, wykazanych w formularzu PZ-KRE (załącznik nr 11 do uchwały nr 78/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej), przypadające do spłaty w kwartale/kwartałach następującym po okresie sprawozdawczym.

Na potrzeby niniejszego formularza, w kolumnie 2: Partner transakcji - sektor instytucjonalny, należy podać oznaczenie sektora instytucjonalnego stosując następujące oznaczenia literowe:

F - dla sektora finansowego, z wyłączeniem instytucji ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych i funduszy emerytalnych oraz międzynarodowych organizacji finansowych. Do sektora finansowego, z wyłączeniem instytucji ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych i funduszy emerytalnych oraz międzynarodowych organizacji finansowych, zalicza się banki centralne, Europejski Bank Centralny, instytucje kredytowe, banki zagraniczne oraz pozostałe instytucje finansowe, np. przedsiębiorstwa leasingu finansowego, przedsiębiorstwa faktoringowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne oraz firmy utworzone w celu sekurytyzacji aktywów;

J - dla międzynarodowych organizacji finansowych.

Do międzynarodowych organizacji finansowych zalicza się m.in. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju;

N - dla sektora niefinansowego, z uwzględnieniem instytucji ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych i funduszy emerytalnych.

Do sektora niefinansowego, z uwzględnieniem instytucji ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych i funduszy emerytalnych, zalicza się wszystkie podmioty nieujęte w sektorze finansowym, tj. m.in. ministerstwa i inne instytucje centralne, instytucje samorządowe, fundusze ubezpieczeń społecznych, uczelnie wyższe i zakłady opieki zdrowotnej, instytucje ubezpieczeniowe, reasekuracyjne, fundusze emerytalne, przedsiębiorstwa produkcyjne lub usługowe, osoby fizyczne oraz instytucje niekomercyjne (organizacje społeczne, partie polityczne, fundacje).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama