reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2019 r.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) ogłasza się zatwierdzone uchwałą nr 58/2020 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2019 r.:

1) bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2019 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński


Załącznik 1. [BILANS NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. (W TYS. ZŁOTYCH)]

Załączniki do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 8 czerwca 2020 r. (poz. 14)

Załącznik nr 1

BILANS NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. (W TYS. ZŁOTYCH)

Aktywa

Stan na
31 grudnia
2019 r.

Stan
na 31 grudnia
2018 r.

Pasywa

Stan
na 31 grudnia
2019 r.

Stan
na 31 grudnia
2018 r.

1. Złoto i należności w złocie odpowiadającym międzynarodowym standardom czystości

2. Należności od nierezydentów w walutach obcych

2.1. Należności od MFW

2.2. Rachunki w instytucjach zagranicznych, dłużne papiery wartościowe, udzielone kredyty, inne aktywa zagraniczne

3. Należności od rezydentów w walutach obcych

4. Należności od nierezydentów w walucie krajowej

5. Należności od krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułu operacji polityki pieniężnej

5.1. Podstawowe operacje refinansujące

5.2. Długoterminowe operacje refinansujące

5.3. Operacje dostrajające

5.4. Operacje strukturalne

5.5. Kredyty lombardowe

6. Pozostałe należności od krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej

7. Dłużne papiery wartościowe rezydentów w walucie krajowej

8. Należności od sektora rządowego w walucie krajowej

9. Pozycje w trakcie rozliczenia

10. Pozostałe aktywa

10.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

10.2. Pozostałe aktywa finansowe

10.3. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych

10.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

10.5. Inne

42 518 790,2


445 195 431,8

5 271 036,0

439 924 395,80,0

0,0

0,00,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,4


0,0

0,0

0,0

1 386 084,0

898 026,4

272 163,0

10 497,9

31 299,8

174 096,9

19 928 317,3


419 868 025,9

4 819 450,5

415 048 575,40,0

0,0

0,00,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 643 915,1

0,0


0,0

0,0

1 407 838,3

906 670,7

271 165,9

871,4

35 007,8

194 122,5

1. Pieniądz w obiegu

2. Zobowiązania wobec krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułu operacji polityki pieniężnej

2.1. Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

2.2. Depozyty na koniec dnia

2.3. Depozyty o stałym oprocentowaniu

2.4. Inne operacje polityki pieniężnej

3. Pozostałe zobowiązania wobec krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej

4. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w walucie krajowej

5. Zobowiązania wobec innych rezydentów w walucie krajowej

5.1. Zobowiązania wobec sektora rządowego

5.2. Pozostałe zobowiązania

6. Zobowiązania wobec nierezydentów w walucie krajowej

7. Zobowiązania wobec rezydentów w walutach obcych

8. Zobowiązania wobec nierezydentów w walutach obcych

9. Zobowiązania wobec MFW

10. Pozycje w trakcie rozliczenia

11. Pozostałe pasywa

11.1. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych

11.2. Rozliczenia międzyokresowe

11.3. Inne

12. Rezerwy na przyszłe zobowiązania

13. Różnice z wyceny

14. Fundusze i rezerwy

14.1. Fundusz statutowy

14.2. Fundusz rezerwowy

14.3. Rezerwy

15. Wynik finansowy

15.1. Wynik finansowy roku bieżącego

15.2. Strata z lat ubiegłych

238 777 248,0

65 410 357,650 655 941,5


14 754 416,1

0,0

0,0

385 342,2


64 985 650,0


9 346 735,8


9 326 302,8

20 433,0

2 266 129,9

22 356 217,5

43 665 689,7

6 875 252,6

0,0

222 477,3

6 356,5

144 302,7

71 818,1

165 628,8

30 494 130,6

8 186 317,3

1 500 000,0

0,0

6 686 317,3

-4 036 860,9

7 828 502,5

-11 865 363,4

219 489 936,7

72 942 616,561 390 258,2


11 552 358,3

0,0

0,0

362 810,7


53 276 000,0


7 273 508,0


7 251 979,7

21 528,3

2 605 986,1

25 100 108,6

37 886 502,4

6 823 985,7

0,0

239 079,3

23 787,0

142 056,0

73 236,3

145 368,3

27 193 170,3

5 374 387,4

1 500 000,0

0,0

3 874 387,4

-11 865 363,4

0,0

-11 865 363,4

Aktywa ogółem

489 100 316,4

446 848 096,6

Pasywa ogółem

489 100 316,4

446 848 096,6


Załącznik 2. [RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 R. (W TYS. ZŁOTYCH)]

Załącznik nr 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2019 R. (W TYS. ZŁOTYCH)

 

Dane za rok
2019

Dane za rok
2018

1. Wynik z tytułu odsetek, dyskonta, premii

3 293 959,8

2 558 165,1

1.1. Przychody z tytułu odsetek, dyskonta, premii

8 358 201,4

7 639 880,1

1.2. Koszty z tytułu odsetek, dyskonta, premii

-5 064 241,6

-5 081 715,0

2. Wynik z operacji finansowych

5 621 395,0

-1 517 340,8

2.1. Wynik z tytułu zrealizowanych operacji finansowych

8 789 558,1

3 391 503,1

2.2. Koszty niezrealizowane

-356 233,2

-1 034 456,5

2.3. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych

0,0

0,0

2.4. Wynik z tytułu aktualizacji rezerwy na ryzyko kursowe

-2 811 929,9

-3 874 387,4

3. Wynik z tytułu opłat i prowizji

10 238,8

10 737,8

3.1. Przychody z tytułu opłat i prowizji

49 565,6

44 780,8

3.2. Koszty z tytułu opłat i prowizji

-39 326,8

-34 043,0

4. Przychody z tytułu akcji i udziałów

23 372,2

14 703,6

5. Pozostałe przychody

97 704,1

87 289,2

A. Przychody netto ogółem

9 046 669,9

1 153 554,9

6. Koszty wynagrodzeń

-574 712,9

-543 992,4

7. Koszty administracyjne

-264 559,4

-251 810,4

8. Koszty amortyzacji

-86 674,3

-85 736,3

9. Koszty emisji znaków pieniężnych

-282 254,9

-260 891,9

10. Pozostałe koszty

-9 965,9

-11 123,9

B. Wynik finansowy roku bieżącego

7 828 502,5

0,0

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama