Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 20/2020
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 17 września 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. NBP z 2018 r. poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wymianie nie podlegają monety, co do których zachodzi podejrzenie uszkodzenia przy wykorzystaniu urządzeń przemysłowych, stosowanych do deformowania monet poprzez ich pofalowanie, pocięcie, zdeformowanie kształtu lub zatarcie wizerunku. Przykłady uszkodzonych w ten sposób monet są udostępnione na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego (www.nbp.pl).";

2) § 4b otrzymuje brzmienie:

"§ 4b. 1. W przypadku przedstawienia w oddziale okręgowym Narodowego Banku Polskiego, zwanym dalej "oddziałem okręgowym NBP", do wymiany znaków pieniężnych, o których mowa w § 3 i 4, o łącznej wartości przekraczającej 2 000 zł lub banknotów uszkodzonych w sposób budzący podejrzenie ich preparowania, osoby je przedstawiające podają:

1) imię i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL;

2) nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości;

3) adres zamieszkania;

4) nazwę i adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP) a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, nazwę właściwego rejestru oraz numer i datę rejestracji podmiotu reprezentowanego przez osobę przedstawiającą znaki pieniężne do wymiany.

2. Osoby przedstawiające do wymiany znaki pieniężne, o których mowa w ust. 1, w celu weryfikacji podanych danych okazują do wglądu swój dokument tożsamości.";

3) po § 4b dodaje się § 4c i § 4d w brzmieniu:

"§ 4c. Na wniosek banku działającego w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyłączeniem banków działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie trzecim, w którym obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, odpowiadające wymogom wynikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Centrala Narodowego Banku Polskiego, zwana dalej "Centralą NBP", może wymienić banknoty przedstawione przez ten bank do wymiany, na warunkach określonych w porozumieniu pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a wnioskodawcą.

§ 4d. 1. Centrala NBP wymienia banknoty odpowiadające warunkom określonym w § 10 pkt 1, o łącznej wartości nieprzekraczającej 2 000 zł, przesłane do wymiany przez osobę fizyczną przesyłką pocztową albo kurierską.

2. Wymiana, o której mowa w ust. 1, następuje na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1a do zarządzenia.

3. Wymiany, o której mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z § 10 pkt 1.

4. Centrala NBP dokonuje zwrotu równowartości banknotów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 2.";

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wymienione banknoty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traktuje się jako banknoty nienadające się do obiegu, z których formuje się paczki w sposób określony w odrębnych przepisach.";

5) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Banki mają obowiązek przyjmowania banknotów i monet, które nie odpowiadają warunkom określonym w § 3 i 4, z wyłączeniem znaków pieniężnych, o których mowa w § 7 ust. 1 i w § 8 ust. 1, w celu przekazania ich do wymiany do Centrali NBP wraz z wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, banki sporządzają w trzech egzemplarzach, na podstawie dokumentu tożsamości okazanego przez osobę przedstawiającą znaki pieniężne do wymiany; jeden egzemplarz pozostaje w banku przyjmującym znaki pieniężne do wymiany, drugi egzemplarz otrzymuje osoba przedstawiająca znaki pieniężne do wymiany, a trzeci egzemplarz przekazywany jest do Centrali NBP.";

6) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

7) po załączniku nr 1 dodaje się załącznik nr 1a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYMIANĘ ZUŻYTYCH LUB USZKODZONYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH]

Załączniki do zarządzenia nr 20/2020 Prezesa Narodowego Polskiego
z dnia 17 września 2020 r. (poz. 20)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O WYMIANĘ ZUŻYTYCH LUB USZKODZONYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O WYMIANĘ ZUŻYTYCH LUB USZKODZONYCH BANKNOTÓW]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O WYMIANĘ ZUŻYTYCH LUB USZKODZONYCH BANKNOTÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Dzienniki Urzędowe