Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 45/2020 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 29 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 40/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP z 2018 r. poz. 2 i 7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Banki, w tym będące podmiotami w restrukturyzacji lub będące instytucją pomostową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842), zwanej dalej "ustawą o BFG", są zobowiązane do naliczania rezerwy obowiązkowej od pozyskanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, zwanej dalej "ustawą o NBP", z zastrzeżeniem § 3.

2. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym będące podmiotami w restrukturyzacji w rozumieniu przepisów ustawy o BFG, zwane dalej "kasami", oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, zwana dalej "Kasą Krajową", są zobowiązane do naliczania rezerwy obowiązkowej od pozyskanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 ustawy o NBP, z zastrzeżeniem § 3.";

2) w § 2:

a) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 3.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Instytucja pomostowa utrzymuje rezerwę obowiązkową od dnia przeniesienia do niej przedsiębiorstwa lub wybranych praw majątkowych lub zobowiązań podmiotów w restrukturyzacji, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, określonego w decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji.";

3) w § 6:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Banki, o których mowa w § 1 ust. 1, kasy i Kasa Krajowa sporządzają deklaracje w sprawie wysokości rezerwy obowiązkowej, zwane dalej "deklaracjami", odpowiednio według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

2. Banki i Kasa Krajowa składają w Narodowym Banku Polskim, zwanym dalej "NBP", deklaracje, o których mowa w ust. 1, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna) oraz przekazują dane z deklaracji za pośrednictwem portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który nalicza się rezerwę obowiązkową, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Deklaracje składane w formie elektronicznej należy przesyłać na adres poczty elektronicznej (korespondencja.koro@nbp.pl).",

b) w ust. 3 przed wyrazem "terminie" dodaje się wyrazy "formie i",

c) w ust. 4 w zdaniu drugim przed wyrazem "terminie" dodaje się wyrazy "formie i";

4) w § 9:

a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.",

b) dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

"6. Bank przejmujący w trakcie okresu rezerwowego przedsiębiorstwo lub wybrane albo wszystkie prawa majątkowe lub wybrane albo wszystkie zobowiązania podmiotu w restrukturyzacji, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, utrzymuje, od dnia przejęcia rezerwę obowiązkową w wysokości stanowiącej sumę kwot wymaganej rezerwy obowiązkowej w tym okresie, z uwzględnieniem pomniejszeń, o których mowa w § 4, ustalonej dla banku przejmującego oraz rezerwy obowiązkowej naliczonej w części proporcjonalnej do przejętych zobowiązań stanowiących podstawę naliczania rezerwy podmiotu w restrukturyzacji, pomniejszonych o wartość umorzonych zobowiązań, o których mowa w decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Instytucja pomostowa utrzymuje rezerwę obowiązkową, naliczoną w części proporcjonalnej do przejętych zobowiązań stanowiących podstawę naliczania rezerwy podmiotu w restrukturyzacji, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, pomniejszonych o wartość umorzonych zobowiązań, o których mowa w decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, z uwzględnieniem pomniejszenia, o którym mowa w § 4.

8. Podmiot w restrukturyzacji, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2, utrzymuje rezerwę obowiązkową z uwzględnieniem pomniejszenia, o którym mowa w § 4, naliczoną w części proporcjonalnej do zobowiązań stanowiących podstawę naliczania rezerwy obowiązkowej, które w nim pozostały po przeniesieniu przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji, do dnia poprzedzającego pierwszy dzień okresu rezerwowego, w którym wydane zostało postanowienie o upadłości lub decyzja o likwidacji.";

5) w § 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Kasa przejmująca w trakcie okresu rezerwowego przedsiębiorstwo lub wybrane albo wszystkie prawa majątkowe lub wybrane albo wszystkie zobowiązania podmiotu w restrukturyzacji, o którym mowa w § 1 ust. 2, utrzymuje od dnia przejęcia, rezerwę obowiązkową w wysokości stanowiącej sumę kwot wymaganej rezerwy obowiązkowej w tym okresie, z uwzględnieniem pomniejszeń, o których mowa w § 4, ustalonej dla kasy przejmującej oraz rezerwy obowiązkowej naliczonej, w części proporcjonalnej do przejętych zobowiązań stanowiących podstawę naliczania rezerwy podmiotu w restrukturyzacji, pomniejszonych o wartość umorzonych zobowiązań, o których mowa w decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji.";

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Bank, o którym mowa w § 1 ust. 1 lub kasa, których działalność została zawieszona, utrzymują rezerwę obowiązkową do dnia poprzedzającego pierwszy dzień okresu rezerwowego, w którym wydane zostało postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub decyzja o likwidacji.";

7) po § 11 dodaje się § 11a i § 11b w brzmieniu:

"§ 11a. Bank, kasa lub Kasa Krajowa, zwolnione decyzją Zarządu NBP z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej, przejmując inny podmiot korzysta ze zwolnienia z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej w stosunku do wszystkich środków stanowiących podstawę naliczenia rezerwy od dnia przejęcia.

§ 11b. W przypadku przejęcia banku lub kasy, zwolnionych decyzją Zarządu NBP z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej, przez inny bank lub kasę, decyzja Zarządu NBP o zwolnieniu z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej podmiotu przejmowanego wygasa z dniem przejęcia.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej podlegającej utrzymaniu od dnia 2 listopada 2020 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-30
  • Data wejścia w życie: 2020-09-30
  • Data obowiązywania: 2020-09-30

Dzienniki Urzędowe