Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 48/2020
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288, 321, 1086 i 1639) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Transakcja walutowa typu swap, zwana dalej "swapem walutowym", przeprowadzana na podstawie przepisów uchwały nr 13/2008 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zasad stoso­wania przez Narodowy Bank Polski transakcji walutowych typu swap (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 20 oraz z 2012 r. poz. 11) może zostać przeprowadzona z bankiem, który:

1) zawarł z Narodowym Bankiem Polskim umowę ramową sporządzoną w brzmieniu określonym w "Reko­mendacji dotyczącej wybranych transakcji zawieranych na polskim rynku międzybankowym", przyjętej przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 2 sierpnia 2011 r. wraz z Aneksami nr 1 i 2 przyjętymi przez Zarząd Związku Banków Polskich odpowiednio w dniach 30 lipca oraz 6 września 2013 r., a także umowę dodatkową, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały;

2) złożył wniosek o przeprowadzenie swapa walutowego, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy dodatkowej, o której mowa w pkt 1.

§ 2.

Środki uzyskane przez bank ze swapa walutowego mogą być wykorzystane wyłącznie na potrzeby własne banku i nie mogą być wykorzystane w celu pozyskania środków przez podmioty powiązane kapitałowo lub właścicielsko z bankiem.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap (Dz. Urz. NBP Nr 17, poz. 21 i Nr 20, poz. 24).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Załącznik 1. [WZÓR – UMOWA DODATKOWA]

Załącznik do uchwały nr 48/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 października 2020 r. (poz. 22)

WZÓR - UMOWA DODATKOWA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-20
  • Data wejścia w życie: 2020-10-28
  • Data obowiązywania: 2020-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe