Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 50/2020
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 3 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się wzór umowy o obsługę przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Umowy w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 zawarte na podstawie uchwały nr 8/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 zachowują moc do czasu zawarcia nowych umów na podstawie niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 8/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy w sprawie obsługi przez Narodowy Bank Polski uczestników przetargów na skarbowe papiery wartościowe oraz obligacje gwarantowane w systemie SKARBNET4 (Dz. Urz. NBP z 2015 r. poz. 4 oraz z 2019 r. poz. 5).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2020 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku PolskiegoA. Glapiński

Załącznik 1. [UMOWA O OBSŁUGĘ PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI UCZESTNIKÓW PRZETARGÓW NA SKARBOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ OBLIGACJE GWARANTOWANE W SYSTEMIE SKARBNET4 W SYSTEMIE SKARBNET4]

Załącznik do uchwały nr 50/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 3 listopada 2020 r. (poz. 23)

UMOWA O OBSŁUGĘ PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI UCZESTNIKÓW PRZETARGÓW NA SKARBOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ OBLIGACJE GWARANTOWANE W SYSTEMIE SKARBNET4

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-05
  • Data wejścia w życie: 2020-11-10
  • Data obowiązywania: 2020-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe