Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 62/2020
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1 i 26, z 2018 r. poz. 4, z 2019 r. poz. 6 oraz z 2020 r. poz. 2 i 19) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Banki, o których mowa w ust. 1 oraz § 7, przekazują dane określone w załączniku nr 12, zapew­ niając, odrębnie dla każdego z pakietów sprawozdawczych, aktualną informację o osobach sporządzających i zatwierdzających sprawozdanie.";

2) w § 7 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Banki określone w załączniku nr 14 przekazują dane na koniec ostatniego dnia kwartału, w zakresie określonym w załączniku nr 13, w następujących terminach: I kwartał - 12 maja, II kwartał - 11 sierpnia, III kwartał - 11 listopada, IV kwartał - 11 lutego. Dane określone w załączniku nr 13 sporządzane są na najwyższym poziomie konsolidacji w Polsce. Banki działające w grupie kapitałowej przekazują dane skonsolidowane z zastosowaniem konsolidacji ostrożnościowej, a pozostałe banki dane jednostkowe.";

3) w § 17 w ust. 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie:

"1a) § 6 oraz załącznikach nr 10 i 13 do uchwały - należy przekazywać drogą elektroniczną za pośred­ nictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.";

4) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dane przekazywane za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w załącznikach nr 2 i 5-9 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób zatwierdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.";

5) w § 21 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Jeśli dzień sprawozdawczy przypada na dzień wolny od pracy, sprawozdania przekazuje się następnego dnia roboczego.";

6) załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) dodaje się załączniki nr 13 i 14 do uchwały w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Załącznik 1. [CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH – PLANY FINANSOWANIA (FP)]

Załączniki do uchwały nr 62/2020 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 14 grudnia 2020 r. (poz. 27)

Załącznik nr 1

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH - PLANY FINANSOWANIA (FP)

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [PRZEGLĄD MORATORIÓW ZGODNYCH Z WYTYCZNYMI EUNB (USTAWOWYCH I POZAUSTAWOWYCH)]

Załącznik nr 2

PRZEGLĄD MORATORIÓW ZGODNYCH Z WYTYCZNYMI EUNB (USTAWOWYCH I POZAUSTAWOWYCH)

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Załącznik 3. [LISTA BANKÓW PRZEKAZUJĄCYCH DO NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO DANE W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ZAŁĄCZNIKU NR 13]

Załącznik nr 3

LISTA BANKÓW PRZEKAZUJĄCYCH DO NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO DANE W ZAKRESIE OKREŚLONYM W ZAŁĄCZNIKU NR 13

1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

2. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

3. ING Bank Śląski S.A.

4. Bank BPH S.A.

5. Santander Bank Polska S.A.

6. Bank Gospodarstwa Krajowego

7. mBank S.A.

8. Bank Millennium S.A.

9. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

10. Bank Pocztowy S.A.

11. Bank Ochrony Środowiska S.A.

12. Plus Bank S.A.

13. Nest Bank S.A.

14. Deutsche Bank Polska S.A.

15. Credit Agricole Bank Polska S.A.

16. Idea Bank S.A.

17. BNP Paribas Bank Polska S.A.

18. Toyota Bank Polska S.A.

19. DNB Bank Polska S.A.

20. Getin Noble Bank S.A.

21. Alior Bank S.A.

Dzienniki Urzędowe