Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 65/2020
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 i 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały nr 9/2015 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski" (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) ?karta wzorów podpisów - złożony przez bank dokument, zawierający wzory podpisów osób upoważnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku, sporządzony w formie papierowej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna);";

2) w § 4 w ust. 6 wzór nr 2 otrzymuje brzmienie:

"Wzór nr 2

dla kredytu technicznego zabezpieczonego obligacjami fixingowymi i bonami skarbowymi

L = (Wr + c) × (1 - hr)

gdzie:

L - kwota kredytu,

Wr - wartość rynkowa obligacji fixingowych/wartość rynkowa bonów skarbowych,

c - wartość narosłych, niezapadłych i niewypłaconych odsetek naliczonych na drugi dzień operacyjny po dniu ustalenia kursu fixingowego stosowanego do wyliczenia wartości Wr; w przypadku obligacji skarbowych zerokuponowych i bonów skarbowych c = 0,

hr - ustalany przez NBP wskaźnik pomniejszenia wartości nominalnej obligacji fixingowych i bonów skarbowych zabezpieczający przed ryzykiem finansowym (haircut). Wysokość wskaźników haircuts ogłaszana jest na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl).";

3) w § 7:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Dopuszcza się sporządzanie dokumentów, o których mowa w § 6, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty bank przekazuje na adres e-mailowy Departamentu Operacji Krajowych (cred@nbp.pl).

4. Dokumenty złożone w sposób określony w ust. 1-3 są traktowane jako oryginały, które stanowią dla stron wyłączny dowód co do treści składanego oświadczenia woli.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Dokumenty nieodpowiadające warunkom określonym w ust. 1-3 zostaną odrzucone przez NBP.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Dzienniki Urzędowe