Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 66/2020
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 9/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski (Dz. Urz. NBP z 2018 r. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. NBP otwiera i prowadzi dla banku jeden rachunek bieżący w złotych, z zastrzeżeniem art. 176 ust. 1, art. 191 ust. 1 oraz art. 369 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842), zwanej dalej "ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depo­ zytów oraz przymusowej restrukturyzacji".";

2) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) bieżącego w złotych, o którym mowa w art. 176 ust. 1, art. 191 ust. 1 oraz art. 369 ust. 7 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, regulują przepisy tej ustawy, przepisy uchwały oraz postanowienia umowy;".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-30
  • Data wejścia w życie: 2020-12-30
  • Data obowiązywania: 2020-12-30

Dzienniki Urzędowe