Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 3/2021
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 5 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1 i 26, z 2018 r. poz. 4, z 2019 r. poz. 6 oraz z 2020 r. poz. 2, 19 i 27) w § 19 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Na wniosek banku w restrukturyzacji lub instytucji pomostowej, o których mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842), Zarząd NBP może ograniczyć zakres przekazywania danych albo zwolnić ten podmiot z obowiązku przekazywania danych, o których mowa w uchwale.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Dzienniki Urzędowe