Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 4/2021
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 8 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 78/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz. Urz. NBP poz. 20, z 2016 r. poz. 6 oraz z 2020 r. poz. 13) § 13b otrzymuje brzmienie:

"§ 13b. Na wniosek banku w restrukturyzacji lub instytucji pomostowej, o których mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842), Zarząd NBP może ograniczyć zakres przekazywania danych albo zwolnić ten podmiot z obowiązku przekazywania danych, o których mowa w uchwale.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Dzienniki Urzędowe