Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 24/2021
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 1, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) załącznikach nr 2, 4-9 i 12 do uchwały - należy przekazywać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w Portalu internetowym Systemu Informacji Sprawozdawczej;";

2) w załączniku nr 2 do uchwały:

a) tabela "Lista formularzy" oraz wzory BA060, BA140, BP150, BG010A, BG010B, BG010C, BG010D, KRB010, KRB020, KRB030, KRB040, KRB050, KRB060, KRB070, STR010 i F-7 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

b) dodaje się wzory BA031, BA055, BA081, BP031, BP081, KRB021 i KRB051 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

c) uchyla się wzory BH010 i BH020;

3) w załączniku nr 4 do uchwały po wzorze "Liczba oraz wartość transakcji oszukańczych" dodaje się wzór

"Dane o liczbie i wartości wpłat i wypłat gotówki do/z kas banku" w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński


1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 26, z 2018 r. poz. 4, z 2019 r. poz. 6, z 2020 r. poz. 2, 19 i 27 oraz z 2021 r. poz. 3.

Załącznik 1. [LISTA FORMULARZY ORAZ WZORY BA060, BA140, BP150, BG010A, BG010B, BG010C, BG010D, KRB010, KRB020, KRB030, KRB040, KRB050, KRB060, KRB070, STR010 I F-7]

Załączniki do uchwały nr 24/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 28 kwietnia 2021 r. (poz. 7)

Załącznik nr 1

LISTA FORMULARZY ORAZ WZORY BA060, BA140, BP150, BG010A, BG010B, BG010C, BG010D, KRB010, KRB020, KRB030, KRB040, KRB050, KRB060, KRB070, STR010 I F-7

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZORY BA031, BA055, BA081, BP031, BP081, KRB021 I KRB051]

Załącznik nr 2

WZORY BA031, BA055, BA081, BP031, BP081, KRB021 I KRB051

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Załącznik 3. [DANE O LICZBIE I WARTOŚCI WPŁAT I WYPŁAT GOTÓWKI DO/Z KAS BANKU]

Załącznik nr 3

DANE O LICZBIE I WARTOŚCI WPŁAT I WYPŁAT GOTÓWKI DO/Z KAS BANKU

Treść załącznika w wersji pdf do pobrania tutaj

Dzienniki Urzędowe