Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 1/DRF/2021
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdania finansowe Narodowego Banku Polskiego za lata 2021 i 2022

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Polityki Pieniężnej powierza badanie rocznych sprawozdań finansowych Narodowego Banku Polskiego za lata 2021 i 2022 firmie KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339379, legitymującej się wpisem pod numerem 3546 na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, dokonanym w dniu 1 grudnia 2009 r. przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej: A. Glapiński

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:
G.M. Ancyparowicz, E. Gatnar, Ł.J. Hardt,
C. Kochalski, J.J. Kropiwnicki, E.M. Łon,
R. Sura, K. Zubelewicz, J. Żyżyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-10
  • Data wejścia w życie: 2021-06-09
  • Data obowiązywania: 2021-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe