Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2020 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027) ogłasza się zatwierdzone uchwałą nr 67/2021 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2020 r.:

1) bilans Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2020 r., stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Załącznik 1. [BILANS NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.]

Załączniki do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku
Polskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. (poz. 11)

Załącznik nr 1

BILANS NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.
(w tys. złotych)

Aktywa

Stan na
31 grudnia 2020 r.

Stan na
31 grudnia 2019 r.

Pasywa

Stan na
31 grudnia 2020 r.

Stan na
31 grudnia 2019 r.

1. Złoto i należności w złocie odpowiadającym międzynarodowym standardom czystości

52 252 619,6

42 518 790,2

1. Pieniądz w obiegu

321 800 665,9

238 777 248,0

2. Zobowiązania wobec krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułu operacji polityki pieniężnej

62 629 413,3

65 410 357,6

2. Należności od nierezydentów w walutach obcych

527 465 943,1

445 195 431,8

2.1. Należności od MFW

6 879 394,5

5 271 036,0

2.2. Rachunki w instytucjach zagranicznych, dłużne papiery wartościowe, udzielone kredyty, inne aktywa zagraniczne

520 586 548,6

439 924 395,8

2.1. Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

30 351 413,3

50 655 941,5

2.2. Depozyty na koniec dnia

32 278 000,0

14 754 416,1

3. Należności od rezydentów w walutach obcych

0,0

0,0

2.3. Depozyty o stałym oprocentowaniu

0,0

0,0

4. Należności od nierezydentów w walucie krajowej

0,0

0,0

2.4. Inne operacje polityki pieniężnej

0,0

0,0

5. Należności od krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej z tytułu operacji polityki pieniężnej

52 955,4

0,0

3. Pozostałe zobowiązania wobec krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej

444 908,2

385 342,2

4. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w walucie krajowej

127 767 680,0

64 985 650,0

5.1. Podstawowe operacje refinansujące

0,0

0,0

5.2. Długoterminowe operacje refinansujące

0,0

0,0

5. Zobowiązania wobec innych rezydentów w walucie krajowej

24 859 721,0

9 346 735,8

5.3. Operacje dostrajające

0,0

0,0

5.1. Zobowiązania wobec sektora rządowego

23 852 886,1

9 326 302,8

5.4. Operacje strukturalne

0,0

0,0

5.2. Pozostałe zobowiązania

1 006 834,9

20 433,0

5.5. Kredyty lombardowe

0,0

0,0

6. Zobowiązania wobec nierezydentów w walucie krajowej

2 196 156,7

2 266 129,9

5.6. Inne operacje polityki pieniężnej

52 955,4

0,0

7. Zobowiązania wobec rezydentów w walutach obcych

46 262 773,2

22 356 217,5

6. Pozostałe należności od krajowych pozostałych monetarnych instytucji finansowych w walucie krajowej

16,0

10,4

8. Zobowiązania wobec nierezydentów w walutach obcych

45 352 526,9

43 665 689,7

9. Zobowiązania wobec MFW

7 128 746,3

6 875 252,6

7. Dłużne papiery wartościowe rezydentów w walucie krajowej

112 563 027,9

0,0

10. Pozycje w trakcie rozliczenia

0,0

0,0

11. Pozostałe pasywa

729 945,2

222 477,3

8. Należności od sektora rządowego w walucie krajowej

0,0

0,0

11.1. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych

111,8

6 356,5

9. Pozycje w trakcie rozliczenia

0,0

0,0

11.2. Rozliczenia międzyokresowe

90 135,9

144 302,7

10. Pozostałe aktywa

1 978 942,9

1 386 084,0

11.3. Inne

639 697,5

71 818,1

10.1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

1 031 541,1

898 026,4

12. Rezerwy na przyszłe zobowiązania

179 569,6

165 628,8

10.2. Pozostałe aktywa finansowe

297 239,1

272 163,0

13. Różnice z wyceny

45 740 356,1

30 494 130,6

10.3. Różnice z wyceny instrumentów pozabilansowych

444 371,2

10 497,9

14. Fundusze i rezerwy

11 742 344,4

8 186 317,3

10.4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

37 263,3

31 299,8

14.1. Fundusz statutowy

1 500 000,0

1 500 000,0

10.5. Inne

168 528,2

174 096,9

14.2. Fundusz rezerwowy

391 425,1

0,0

14.3. Rezerwy

9 850 919,3

6 686 317,3

15. Wynik finansowy

-2 521 301,9

-4 036 860,9

15.1. Wynik finansowy roku bieżącego

9 344 061,5

7 828 502,5

15.2. Strata z lat ubiegłych

-11 865 363,4

-11 865 363,4

Aktywa ogółem

694 313 504,9

489 100 316,4

Pasywa ogółem

694 313 504,9

489 100 316,4


Załącznik 2. [RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 R.]

Załącznik nr 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 R.
(w tys. złotych)


Dane za rok 2020

Dane za rok 2019

1. Wynik z tytułu odsetek, dyskonta, premii

3 141 511,1

3 293 959,8

1.1. Przychody z tytułu odsetek, dyskonta, premii

8 158 572,5

8 358 201,4

1.2. Koszty z tytułu odsetek, dyskonta, premii

-5 017 061,4

-5 064 241,6

2. Wynik z operacji finansowych

7 339 131,4

5 621 395,0

2.1. Wynik z tytułu zrealizowanych operacji finansowych

10 587 467,3

8 789 558,1

2.2. Koszty niezrealizowane

-83 733,9

-356 233,2

2.3. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych

0,0

0,0

2.4. Wynik z tytułu aktualizacji rezerwy na ryzyko kursowe

-3 164 602,0

-2 811 929,9

3. Wynik z tytułu opłat i prowizji

8 686,2

10 238,8

3.1. Przychody z tytułu opłat i prowizji

48 426,8

49 565,6

3.2. Koszty z tytułu opłat i prowizji

-39 740,6

-39 326,8

4. Przychody z tytułu akcji i udziałów

13 478,2

23 372,2

5. Pozostałe przychody

109 648,6

97 704,1

A. Przychody netto ogółem

10 612 455,5

9 046 669,9

6. Koszty wynagrodzeń

-606 498,8

-574 712,9

7. Koszty administracyjne

-242 149,3

-264 559,4

8. Koszty amortyzacji

-89 487,4

-86 674,3

9. Koszty emisji znaków pieniężnych

-321 754,6

-282 254,9

10. Pozostałe koszty

-8 503,9

-9 965,9

B. Wynik finansowy roku bieżącego

9 344 061,5

7 828 502,5

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-17
  • Data wejścia w życie: 2021-06-17
  • Data obowiązywania: 2021-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe