REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 2

ZARZĄDZENIE NR 9/2024
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

zmieniaja?ce zarza?dzenie w sprawie szczego´łowych zasad i trybu wymiany znako´w pienie?z˙nych, kto´re wskutek zuz˙ycia lub uszkodzenia przestaja? byc´ prawnym s´rodkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 2025) zarza?dza sie?, co naste?puje:

§ 1.

W zarza?dzeniu nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczego´łowych zasad i trybu wymiany znako´w pienie?z˙nych, kto´re wskutek zuz˙ycia lub uszkodzenia przestaja? byc´ prawnym s´rodkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. NBP z 2022 r. poz. 23) wprowadza sie? naste?puja?ce zmiany:

1) § 4b otrzymuje brzmienie:

„§ 4b 1. W przypadku przedstawienia w oddziale okre?gowym Narodowego Banku Polskiego, zwanym dalej „oddziałem okre?gowym NBP”, do wymiany znako´w pienie?z˙nych, o kto´rych mowa w § 3 i 4, o ła?cznej wartos´ci przekraczaja?cej 2000 zł lub banknoto´w uszkodzonych w sposo´b budza?cy podejrzenie ich preparowania, osoba je przedstawiaja?ca podaje dane umoz˙liwiaja?ce jej identyfikacje?:

1) imie? i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL albo date? urodzenia, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL;

2) nazwe?, serie? i numer dokumentu stwierdzaja?cego toz˙samos´c´;

3) adres zamieszkania;

4) nazwe? i adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w przypadku braku takiego numeru - pan´stwo rejestracji, nazwe? włas´ciwego rejestru oraz numer i date? rejestracji podmiotu reprezentowanego przez osobe? przedstawiaja?ca? znaki pienie?z˙ne do wymiany.

2. Weryfikacja danych, o kto´rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dokonywana jest na podstawie dokumentu stwierdzaja?cego toz˙samos´c´.”;

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Banki sporza?dzaja? wniosek, o kto´rym mowa w ust. 1, na podstawie dokumentu stwierdzaja?cego toz˙samos´c´ okazanego przez osobe? przedstawiaja?ca? znaki pienie?z˙ne do wymiany w trzech egzemplarzach; jeden egzemplarz pozostaje w banku przyjmuja?cym znaki pienie?z˙ne do wymiany, drugi egzemplarz otrzymuje osoba przedstawiaja?ca znaki pienie?z˙ne do wymiany, a trzeci egzemplarz jest przekazywany do Centrali NBP.”;

3) § 6a otrzymuje brzmienie:

„§ 6a. Znaki pienie?z˙ne, o kto´rych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, § 8 ust. 1 i w § 10, ujawnione w odprowadzeniach, o kto´rych mowa w § 6 ust. 3, oddziały okre?gowe NBP przekazuja? do wymiany do Centrali NBP.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Banknoty, kto´re posiadaja? cechy wskazuja?ce na uszkodzenie przez system neutralizacji papierowych wartos´ci pienie?z˙nych, o kto´rym mowa w § 1 pkt 21 rozporza?dzenia Ministra Spraw Wewne?trznych i Administracji z dnia 7 wrzes´nia 2010 r. w sprawie wymagan´, jakim powinna odpowiadac´ ochrona wartos´ci pienie?z˙nych przechowywanych i transportowanych przez przedsie?biorco´w i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 793, z 2021 r. poz. 1739 oraz z 2022 r. poz. 495, 607 i 1970), sa? przyjmowane do wymiany wyła?cznie w oddziałach okre?gowych NBP.

2. Oddziały okre?gowe NBP sporza?dzaja? wniosek, kto´rego wzo´r stanowi zała?cznik nr 1 do zarza?dzenia, na podstawie dokumentu stwierdzaja?cego toz˙samos´c´ okazanego przez osobe? przedstawiaja?ca? banknoty do wymiany, w trzech albo w przypadku banknoto´w, o kto´rych mowa w ust. 6 - dwo´ch egzemplarzach; jeden egzemplarz pozostaje w oddziale okre?gowym NBP, drugi egzemplarz otrzymuje osoba przedstawiaja?ca banknoty do wymiany, trzeci egzemplarz jest przekazywany do Centrali NBP.

3. Bank, podmiot wykonuja?cy transporty wartos´ci pienie?z˙nych, kto´remu udzielono koncesji w zakresie usług ochrony oso´b i mienia oraz inny podmiot be?da?cy włas´cicielem lub posiadaczem bankomatu, s´wiadcza?cy usługi na rzecz wydawcy instrumentu płatniczego - przedstawiaja?c do wymiany banknoty uszkodzone przez system, o kto´rym mowa w ust. 1, w wyniku awarii tego systemu, przeste?pstwa lub usiłowania popełnienia przeste?pstwa - składa os´wiadczenie o okolicznos´ciach uszkodzenia banknoto´w.

4. Os´wiadczenie, o kto´rym mowa w ust. 3, powinno zawierac´ w szczego´lnos´ci nazwe? i adres podmiotu przedstawiaja?cego banknoty do wymiany, deklarowana? wartos´c´ uszkodzonych banknoto´w, informacje o dacie zdarzenia, w wyniku kto´rego nasta?piło uszkodzenie banknoto´w, okolicznos´ciach uszkodzenia oraz rodzaju pojemnika, w kto´rym znajdowały sie? banknoty.

5. Os´wiadczenie, o kto´rym mowa w ust. 3, powinno byc´ opatrzone pos´wiadczonymi notarialnie podpisami oso´b uprawnionych do składania os´wiadczen´ woli w zakresie praw i obowia?zko´w maja?tko-wych podmiotu przedstawiaja?cego banknoty do wymiany, w przypadku gdy uprawnienia tych oso´b i ich wzory podpiso´w nie sa? złoz˙one w NBP.

6. Zgodnie z § 3 i 4, oddziały okre?gowe NBP dokonuja? wymiany banknoto´w, o kto´rych mowa w ust. 1, przedstawionych do wymiany przez podmioty wskazane w ust. 3.

7. Oddziały okre?gowe NBP przekazuja? ro´wnowartos´c´ wymienionych banknoto´w na wskazany we wniosku, o kto´rym mowa w ust. 2, rachunek bankowy podmiotu, o kto´rym mowa w ust. 3.

8. Banknoty, o kto´rych mowa w ust. 1, z wyja?tkiem banknoto´w, o kto´rych mowa w ust. 6, oddziały okre?gowe NBP przekazuja? do wymiany do Centrali NBP wraz z wnioskiem, o kto´rym mowa w ust. 2.

9. Centrala NBP zawiadamia niezwłocznie Komende? Stołeczna? Policji o przedstawieniu do wymiany banknoto´w, o kto´rych mowa w ust. 1, z wyja?tkiem banknoto´w przedstawionych do wymiany przez podmioty, o kto´rych mowa w ust. 3.

10. Wymiana banknoto´w, w przypadku kto´rych zostało złoz˙one zawiadomienie, o kto´rym mowa w ust. 9, jest dokonywana przez Centrale? NBP po otrzymaniu postanowienia o odmowie wszcze?cia s´ledztwa albo informacji o prawomocnym zakon´czeniu poste?powania.

11. Banknoty, o kto´rych mowa w ust. 1, wpłacone w formie wpłaty zamknie?tej lub wpłacone do bankomatu, banki inne niz˙ wskazane w ust. 1 przekazuja? do wymiany do Centrali NBP wraz z wnioskiem, o kto´rym mowa w ust. 2.

12. Przykłady banknoto´w, o kto´rych mowa w ust. 1, sa? udoste?pnione na stronie internetowej NBP.”;

5) zała?cznik nr 1 do zarza?dzenia otrzymuje brzmienie okres´lone w zała?czniku nr 1 do niniejszego zarza?dzenia;

6) zała?cznik nr 1a do zarza?dzenia otrzymuje brzmienie okres´lone w zała?czniku nr 2 do niniejszego zarza?dzenia;

7) uchyla sie? zała?cznik nr 3 do zarza?dzenia;

8) zała?cznik nr 4 do zarza?dzenia otrzymuje brzmienie okres´lone w zała?czniku nr 3 do niniejszego zarza?dzenia.

§ 2.

Zarza?dzenie wchodzi w z˙ycie z dniem 1 maja 2024 r.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYMIANĘ ZUŻYTYCH LUB USZKODZONYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH]


Zała?czniki do zarza?dzenia nr 9/2024
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 9 kwietnia 2024 r. (poz. 2)

Zała?cznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O WYMIANĘ ZUŻYTYCH LUB USZKODZONYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O WYMIANĘ ZUŻYTYCH LUB USZKODZONYCH BANKNOTÓW]

Zała?cznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O WYMIANĘ ZUŻYTYCH LUB USZKODZONYCH BANKNOTÓW


Załącznik 3. [WZÓR – INFORMACJA O WYNIKU WYMIANY ZUŻYTYCH LUB USZKODZONYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH]

Zała?cznik nr 3

WZÓR - INFORMACJA O WYNIKU WYMIANY ZUŻYTYCH LUB USZKODZONYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA