REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 3

ZARZĄDZENIE NR 10/2024
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 9 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 68 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz. Urz. NBP z 2020 r. poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) oznaczania opakowań banknotów i monet waluty polskiej oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w banknoty i monety waluty polskiej, w przypadku stosowania kodów kreskowych GS1-128 przez bank, który jest uczestnikiem GS1, z tym że bank nie musi być uczestnikiem GS1, jeżeli uczestnikiem GS1 jest przedsiębiorca, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.”;

2) w § 2 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) 33 mm × 65 mm, w przypadku wiązek sformowanych przez producenta;”,

b) w pkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) plombę samozaciskającą, przywieszkę do worka przesyłkowego, worka zbiorczego lub woreczka jednostkowego, przywieszkę z pakietu, etykietę z pudła, wiązki lub półwiązki,”,

c) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) różnicy kasowej - należy przez to rozumieć niezgodność (niedobór lub nadwyżkę) wynikającą ze stwierdzenia w opakowaniu:

a) niezgodności między faktyczną liczbą banknotów lub monet znajdujących się w opakowaniu a liczbą zadeklarowaną,

b) banknotów lub monet o wartości nominalnej innej niż zadeklarowana,

c) banknotów lub monet podejrzanych co do autentyczności,

d) banknotów lub monet zużytych lub uszkodzonych, które:

- zgodnie z odrębnymi przepisami przekazuje się do wymiany do Centrali NBP,

- nie podlegają wymianie w pełnej wartości nominalnej;”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Warunki i tryb postępowania z banknotami i monetami podejrzanymi co do autentyczności oraz zasady i tryb wymiany banknotów i monet, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej regulują odrębne przepisy.”;

4) w § 7 w ust. 9 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wiązki pozostawia się:

- opaskę zdjętą z dowolnej paczki danej wiązki, a pozostałe opaski niszczy się przez przedarcie lub przecięcie co najmniej na dwie części,

- folię albo folię z etykietą GS1-128, w którą zapakowana była wiązka,

- pasek z przezroczystej folii z etykietą GS1-128 i folię albo folię z etykietą GS1-128, albo folię, w którą zapakowana była wiązka - w przypadku wiązki sformowanej przez producenta

- po stwierdzeniu zgodności liczby, wartości nominalnej i autentyczności banknotów w wiązce, pozostawioną opaskę, folię i pasek z przezroczystej folii niszczy się przez przedarcie lub przecięcie co najmniej na dwie części,”;

5) w § 22 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wiązka, w której każde 5 paczek, zawierających oprócz informacji, o których mowa w § 9 ust. 2, napis „NARODOWY BANK POLSKI”, owiniętych jest paskiem z przezroczystej folii, z naklejoną w sposób trwały na folii albo na pasku znajdującym się w górnej części wiązki etykietą GS1-128; przykładową etykietę określa załącznik nr 13a do zarządzenia;

2) pudło, z naklejonymi w sposób trwały dwiema etykietami GS1-128, umieszczonymi, w sposób umożliwiający ich odczytanie, w rogu pudła na krótszym i dłuższym boku pudła, z taśmą zabezpieczającą, naklejoną na pudło w sposób uniemożliwiający jej ponowne użycie po zerwaniu; przykładową etykietę określa załącznik nr 14 do zarządzenia.”;

6) w załączniku nr 3 do zarządzenia w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) muszą mieć możliwość modyfikacji ustawień pozwalających, w razie potrzeby, na zamienną obsługę banknotów o wartościach nominalnych 10, 20, 50, 100, 200 i 500 złotych w przypadku urządzeń określonych w tabeli 1.”;

7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

9) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

10) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

12) załącznik nr 13a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

13) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do wyczerpania zapasów mogą być:

1) stosowane określone w przepisach obowiązujących do dnia wejścia w życie zarządzenia:

a) przywieszki do worków przesyłkowych zawierające banknoty nadające się do obiegu,

b) papier rulonowy,

c) przywieszki do woreczków jednostkowych lub pakietów zawierających monety nadające się do obiegu,

d) przywieszki do worków zbiorczych zawierających monety nadające się do obiegu;

2) wydawane przez NBP:

a) pudła sformowane do dnia 30 kwietnia 2024 r.,

b) wiązki sformowane przez producenta do dnia 30 kwietnia 2024 r. w workach przesyłkowych lub workach zbiorczych sformowanych przez NBP.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2024 r., z wyjątkiem § 1 pkt 6 i 8-11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

Załącznik 1. [KLASYFIKACJA BANKNOTÓW W URZĄDZENIACH ORAZ SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z BANKNOTAMI]

Załączniki do zarządzenia nr 10/2024
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 9 kwietnia 2024 r. (poz. 3)

Załącznik nr 1

KLASYFIKACJA BANKNOTÓW W URZĄDZENIACH ORAZ SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z BANKNOTAMI

1. Klasyfikację i sposób postępowania z banknotami wpłaconymi do urządzenia lub wypłacanymi przez urządzenie obsługiwane przez klienta określa tabela 1 i 2.

Tabela 1. Klasyfikacja i postępowanie z banknotami wpłaconymi do urządzenia obsługiwanego przez klienta, w połączeniu z identyfikacją klienta

Lp.

Kategoria

Charakterystyka

Postępowanie z banknotami

1.

Przedmioty nierozpoznane jako banknoty waluty polskiej

Nierozpoznane jako banknoty waluty polskiej ze względu na którąkolwiek z następujących cech:

- banknoty inne niż banknoty waluty polskiej,

- przedmioty podobne do banknotów waluty polskiej,

- błędny wizerunek lub format,

- duży zagięty róg (rogi) lub brakująca część (części),

- zabarwiona powierzchnia, wskazująca na uszkodzenie przez system neutralizacji papierowych wartości pieniężnych,

- błąd urządzenia w zakresie pobrania lub transportu.

Zwrot/nieprzyjęcie przedmiotu przez urządzenie.

2.

Banknoty podejrzane co do autentyczności

Rozpoznany wizerunek i format, ale co najmniej jedna ze sprawdzanych przez urządzenie cech umożliwiających potwierdzenie autentyczności nie jest wykryta bądź nie spełnia zadanych parametrów, w tym, gdy cechy lub parametry banknotów zostały zmienione w wyniku uszkodzenia przez system neutralizacji papierowych wartości pieniężnych.

Zatrzymanie przez urządzenie. Niezwłocznie przekazuje się jednostce organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca zatrzymania banknotów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie należy dokonywać uznania rachunku klienta. Weryfikacja autentyczności może być dokonana przez pracownika lub zespół pracowników. Po uznaniu banknotów przez pracownika lub zespół pracowników za podejrzane co do autentyczności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, banknoty niezwłocznie przekazuje się jednostce organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca zatrzymania banknotów. Banknoty posiadające cechy wskazujące na uszkodzenie przez system neutralizacji papierowych wartości pieniężnych, które nie zostały uznane przez pracownika lub zespół pracowników za podejrzane co do autentyczności, należy przekazać do NBP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.

Banknoty o niepotwierdzonej autentyczności

Rozpoznany wizerunek i format, ale nie wszystkie cechy umożliwiające potwierdzenie autentyczności zostały sprawdzone przez urządzenie ze względu na odchylenia od zadanej jakości lub tolerancji. W większości przypadków są to banknoty nienadające się do obiegu.

Można uznać rachunek klienta. Weryfikacja autentyczności przez pracownika lub zespół pracowników.

Po potwierdzeniu autentyczności, banknoty nadające się do obiegu można ponownie wprowadzić do obrotu. Banknoty nienadające się do obiegu należy przekazać do NBP.

Po uznaniu banknotów przez pracownika lub zespół pracowników za podejrzane co do autentyczności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, banknoty niezwłocznie przekazuje się jednostce organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca zatrzymania banknotów.

4.

Banknoty rozpoznane jako autentyczne i nadające się do obiegu

Wszystkie testy autentyczności i jakości obiegowej wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny.

Można powtórnie wprowadzić do obrotu. Można uznać rachunek klienta.

5.

Banknoty rozpoznane jako autentyczne, ale nienadające się do obiegu

Wszystkie testy autentyczności wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny.

Przynajmniej jeden test jakości obiegowej dał wynik negatywny.

Nie można ponownie wprowadzić do obrotu. Banknoty należy przekazać do NBP. Można uznać rachunek klienta.

Dodatkowe informacje do tabeli 1:

Banknoty kategorii 2 i 3 nie są zwracane klientowi przez urządzenie w przypadku, gdy urządzenie pozwala na anulowanie wpłaty. W przypadku anulowania transakcji zatrzymane banknoty mogą być tymczasowo składowane w przeznaczonej do tego celu części urządzenia. Urządzenia, które nie weryfikują banknotów pod względem jakości obiegowej, nie muszą dokonywać rozróżnienia pomiędzy kategoriami banknotów 4 i 5.

Tabela 2. Klasyfikacja i postępowanie z banknotami wypłacanymi przez urządzenie obsługiwane przez klienta

Lp.

Kategoria

Charakterystyka

Postępowanie z banknotami

1.

Przedmioty nierozpoznane jako banknoty waluty polskiej

Nierozpoznane jako banknoty waluty polskiej ze względu na którąkolwiek z następujących cech:

- banknoty inne niż banknoty waluty polskiej,

- przedmioty podobne do banknotów waluty polskiej,

- błędny wizerunek lub format,

- duży zagięty róg (rogi) lub brakująca część (części),

- zabarwiona powierzchnia, wskazująca na uszkodzenie przez system neutralizacji papierowych wartości pieniężnych,

- błąd urządzenia w zakresie pobrania lub transportu.

Nie mogą być wydane klientowi.

2.

Banknoty podejrzane co do autentyczności

Rozpoznany wizerunek i format, ale co najmniej jedna ze sprawdzanych przez urządzenie cech umożliwiających potwierdzenie autentyczności nie jest wykryta bądź nie spełnia zadanych parametrów, w tym, gdy cechy lub parametry banknotów zostały zmienione w wyniku uszkodzenia przez system neutralizacji papierowych wartości pieniężnych.

Nie mogą być wydane klientowi. Niezwłocznie przekazuje się jednostce organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca zatrzymania banknotów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Weryfikacja autentyczności może być dokonana przez pracownika lub zespół pracowników. Po uznaniu banknotów przez pracownika lub zespół pracowników za podejrzane co do autentyczności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, banknoty niezwłocznie przekazuje się jednostce organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca zatrzymania banknotów. Banknoty posiadające cechy wskazujące na uszkodzenie przez system neutralizacji papierowych wartości pieniężnych, które nie zostały uznane przez pracownika lub zespół pracowników za podejrzane co do autentyczności, należy przekazać do NBP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.

Banknoty o niepotwierdzonej autentyczności

Rozpoznany wizerunek i format, ale nie wszystkie cechy umożliwiające potwierdzenie autentyczności zostały rozpoznane przez urządzenie ze względu na odchylenia od zadanej jakości lub tolerancji.

Nie mogą być wydane klientowi. Weryfikacja autentyczności przez pracownika lub zespół pracowników. Po potwierdzeniu autentyczności, banknoty nadające się do obiegu można ponownie wprowadzić do obrotu. Banknoty nienadające się do obiegu podlegają przekazaniu do NBP.

Po uznaniu banknotów przez pracownika lub zespół pracowników za podejrzane co do autentyczności, zgodnie z obowiązującymi przepisami banknoty niezwłocznie przekazuje się jednostce organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca zatrzymania banknotów.

4.

Banknoty rozpoznane jako autentyczne i nadające się do obiegu

Wszystkie testy autentyczności i jakości obiegowej wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny.

Mogą być wydane klientowi.

5.

Banknoty rozpoznane jako autentyczne, ale nienadające się do obiegu

Wszystkie testy autentyczności wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny. Przynajmniej jeden test jakości obiegowej dał wynik negatywny.

Nie mogą być wydane klientowi. Banknoty należy przekazać do NBP.

   2.  Klasyfikację banknotów i postępowanie w przypadku urządzenia obsługiwanego przez pracownika lub zespół pracowników określa tabela 3.

Tabela 3. Postępowanie w przypadku urządzenia obsługiwanego przez pracownika lub zespół pracowników

Kategoria

Charakterystyka

Postępowanie z banknotami

Przedmioty nierozpoznane jako banknoty waluty polskiej

Nierozpoznane jako banknoty waluty polskiej ze względu na którąkolwiek z następujących cech:

- banknoty inne niż banknoty waluty polskiej,

- przedmioty podobne do banknotów waluty polskiej,

- błędny wizerunek lub format,

- duży zagięty róg (rogi) lub brakująca część (części),

- zabarwiona powierzchnia, wskazująca na uszkodzenie przez system neutralizacji papierowych wartości pieniężnych,

- błąd urządzenia w zakresie pobrania lub transportu.

Zwrot przez urządzenie pracownikowi lub zespołowi pracowników do dalszej oceny i postępowania.

Po wizualnej ocenie dokonanej przez pracownika lub zespół pracowników przedmioty nierozpoznane jako banknoty waluty polskiej mogą być zwrócone klientowi.

Banknoty posiadające cechy wskazujące na uszkodzenie przez system neutralizacji papierowych wartości pieniężnych, które nie zostały uznane przez pracownika lub zespół pracowników za podejrzane co do autentyczności, należy przekazać do NBP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Banknoty podejrzane co do autentyczności

Rozpoznany wizerunek i format, ale co najmniej jedna ze sprawdzanych przez urządzenie cech umożliwiających potwierdzenie autentyczności nie jest wykryta bądź nie spełnia zadanych parametrów, w tym, gdy cechy lub parametry banknotów zostały zmienione w wyniku uszkodzenia przez system neutralizacji papierowych wartości pieniężnych.

Zwrot przez urządzenie pracownikowi lub zespołowi pracowników do dalszego postępowania. Po uznaniu banknotów za podejrzane co do autentyczności przez pracownika lub zespół pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami banknoty niezwłocznie przekazuje się jednostce organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca zatrzymania banknotów. Banknoty posiadające cechy wskazujące na uszkodzenie przez system neutralizacji papierowych wartości pieniężnych, które nie zostały uznane przez pracownika lub zespół pracowników za podejrzane co do autentyczności, należy przekazać do NBP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Banknoty o niepotwierdzonej autentyczności

Rozpoznany wizerunek i format, ale nie wszystkie cechy umożliwiające potwierdzenie autentyczności zostały rozpoznane przez urządzenie ze względu na odchylenia od zadanej jakości lub tolerancji.

Zwrot przez urządzenie pracownikowi lub zespołowi pracowników do dalszego postępowania.

Po uznaniu banknotów za podejrzane co do autentyczności przez pracownika lub zespół pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami banknoty niezwłocznie przekazuje się jednostce organizacyjnej Policji właściwej dla miejsca zatrzymania banknotów.

Banknoty rozpoznane jako autentyczne i nadające się do obiegu

Wszystkie testy autentyczności i jakości obiegowej wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny.

Można powtórnie wprowadzić do obrotu.

Uznanie rachunku klienta.

Banknoty rozpoznane jako autentyczne, ale nienadające się do obiegu

Wszystkie testy autentyczności wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny. Przynajmniej jeden test jakości obiegowej dał wynik negatywny.

Nie można powtórnie wprowadzić do obrotu.

Banknoty należy przekazać do NBP.

Uznanie rachunku klienta.

Dodatkowe informacje dotyczące klasyfikacji banknotów i postępowania w przypadku niektórych urządzeń obsługiwanych przez pracownika lub zespół pracowników.

1. Banknoty kategorii 4 i 5 podlegają oddzieleniu od banknotów kategorii 1, 2 i 3; urządzenia, które nie weryfikują banknotów pod względem jakości obiegowej, nie muszą dokonywać rozróżnienia pomiędzy banknotami kategorii 4 i 5.

2. Sortery klasyfikują i sortują banknoty kategorii 1, 2 i 3 do jednej lub większej liczby kieszeni wyjściowych, a banknoty kategorii 4 i 5 do dwóch oddzielnych kieszeni wyjściowych zgodnie z tabelą 3, przy czym w celu uniknięcia interwencji pracownika lub zespołu pracowników obsługującego urządzenie potrzebne są co najmniej trzy wydzielone kieszenie wyjściowe.

3. Sortery posiadające wyłącznie dwie wydzielone kieszenie wyjściowe mogą sortować i klasyfikować banknoty w następujący sposób:

1) tryb pierwszy:

a) weryfikacja autentyczności i jakości obiegowej dokonywana jest w tym samym cyklu; w cyklu tym banknoty kategorii 4 muszą być oddzielone do jednej stacjonarnej kieszeni wyjściowej, podczas gdy banknoty pozostałych kategorii muszą zostać oddzielone do osobnej stacjonarnej kieszeni wyjściowej, która nie ma fizycznego kontaktu z banknotami kategorii 4,

b) jeśli w drugiej kieszeni wyjściowej stwierdzona zostanie obecność banknotu kategorii 1, 2 lub 3, pracownik lub zespół pracowników musi dokonać powtórnego sortowania banknotów z drugiej kieszeni wyjściowej; w tym drugim cyklu banknoty kategorii 1, 2 i 3 oddziela się od banknotów kategorii 5 poprzez przeniesienie banknotów kategorii 1, 2 i 3 do wydzielonej kieszeni wyjściowej oraz traktuje zgodnie z tabelą 3; z uwagi na to, że urządzenie nie może fizycznie oddzielić banknotów kategorii 1, 2 i 3 poprzez ich przeniesienie do różnych kieszeni wyjściowych, należy je wszystkie uznać za banknoty kategorii 2;

2) tryb drugi:

a) weryfikacja autentyczności w pierwszym cyklu; w tym cyklu banknoty kategorii 4 i 5 muszą być oddzielone do jednej stacjonarnej kieszeni wyjściowej, podczas gdy banknoty pozostałych kategorii 1, 2 i 3 muszą zostać oddzielone do osobnej stacjonarnej kieszeni wyjściowej, która nie ma fizycznego kontaktu z banknotami kategorii 4 i 5; z uwagi na to, że urządzenie nie może fizycznie oddzielić banknotów kategorii 1, 2 i 3 poprzez ich przeniesienie do różnych kieszeni wyjściowych, należy je wszystkie uznać za banknoty kategorii 2,

b) weryfikacja jakości obiegowej w drugim cyklu; w tym cyklu banknoty kategorii 4 oddziela się od banknotów kategorii 5 poprzez przeniesienie banknotów kategorii 5 do wydzielonej kieszeni wyjściowej oraz traktuje zgodnie z tabelą 3.

4. Urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów klasyfikują i sortują banknoty według kategorii 1, 2 i 3 do jednej kieszeni wyjściowej, a banknoty kategorii 4 i 5 do drugiej kieszeni, przy czym w celu uniknięcia interwencji pracownika lub zespołu pracowników obsługującego urządzenie, potrzebne są co najmniej dwie wydzielone kieszenie wyjściowe.

5. Urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów posiadające wyłącznie jedną kieszeń wyjściową mogą klasyfikować i sortować banknoty, jeśli spełnione zostaną wymagania:

1) za każdym razem, gdy stwierdzi się obecność banknotu kategorii 1, 2 lub 3, urządzenie musi natychmiast zatrzymać proces sortowania oraz zatrzymać ten banknot w położeniu uniemożliwiającym fizyczny kontakt ze zweryfikowanymi banknotami;

2) wynik weryfikacji autentyczności dla każdego pojedynczego banknotu kategorii 1, 2 lub 3 musi być wskazany na wyświetlaczu; z uwagi na to, że urządzenie nie może fizycznie oddzielić banknotów kategorii 1, 2 i 3 poprzez ich przeniesienie do różnych kieszeni wyjściowych, należy je wszystkie uznać za banknoty kategorii 2;

3) przy zatrzymaniu sortowania urządzenie musi sprawdzić obecność banknotów kategorii 1, 2 i 3, przy czym wznowienie sortowania może nastąpić wyłącznie po fizycznym usunięciu banknotów kategorii 1, 2 i 3 przez pracownika lub zespół pracowników;

4) przy każdym zatrzymaniu procesu sortowania pracownik lub zespół pracowników może mieć dostęp do nie więcej niż jednego banknotu kategorii 1, 2 lub 3.

Załącznik 2. [WZÓR PRZYWIESZKI DO WORKA PRZESYŁKOWEGO ZAWIERAJĄCEGO BANKNOTY NADAJĄCE SIĘ DO OBIEGU]

Załącznik nr 2

WZÓR PRZYWIESZKI DO WORKA PRZESYŁKOWEGO ZAWIERAJĄCEGO BANKNOTY NADAJĄCE SIĘ DO OBIEGU

image

Objaśnienia:

1) wzór podaje przykładową wartość nominalną;

2) przywieszka o wymiarach 110 mm × 57 mm, wykonana z białego kartonu, tworzywa sztucznego lub płótna, zadrukowanego jednostronnie, na którym zamieszczona jest ramka o szerokości minimum 8 mm, wskazująca kolorem wartość nominalną banknotów:

a) kolor czerwony według wzornika Pantone 1795 U - oznacza banknoty o wartości nominalnej 500 złotych,

b) kolor pomarańczowy według wzornika Pantone 1585 U - oznacza banknoty o wartości nominalnej 200 złotych,

c) kolor zielony według wzornika Pantone 7482 U - oznacza banknoty o wartości nominalnej 100 złotych,

d) kolor granatowy według wzornika Pantone 2748 U - oznacza banknoty o wartości nominalnej 50 złotych,

e) kolor fioletowy według wzornika Pantone 2577 U - oznacza banknoty o wartości nominalnej 20 złotych,

f) kolor brązowy według wzornika Pantone 7517 U - oznacza banknoty o wartości nominalnej 10 złotych;

3) na białym polu wewnątrz ramki nadruki w kolorach, o których mowa w pkt 2, zawierające symbole określające zawartość worka:

a) symbol „20” oznacza 20 000 sztuk banknotów tej samej wartości nominalnej, sformowanych w wiązki,

b) symbol 1/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 10 złotych,

symbol 2/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 20 złotych,

symbol 5/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 50 złotych,

symbol 1/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 100 złotych,

symbol 2/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 200 złotych,

symbol 5/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 500 złotych;

4) bank stosuje przywieszki z nadrukiem nazwy banku albo bez tego nadruku.

Załącznik 3. [WZÓR PAPIERU RULONOWEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR PAPIERU RULONOWEGO

image

Objaśnienia:

1) wzór podaje przykładową wartość nominalną;

2) papier rulonowy koloru białego, zadrukowany jednostronnie w kolorze czarnym, wzdłuż dolnej i górnej krawędzi powtarzająca się wartość nominalna;

3) na białym polu, pomiędzy nadrukiem określającym wartość nominalną, zamieszczone nadruki określające łączną wartość monet w rulonie, liczbę monet i ich wartość nominalną oraz napis „Przeliczyć przy odbiorze”;

4) wymiary papieru rulonowego dostosowuje się do rozmiaru monet poszczególnych wartości nominalnych;

5) NBP i producent stosuje papier rulonowy z nadrukiem „Narodowy Bank Polski”;

6) bank stosuje papier rulonowy z nadrukiem nazwy banku albo bez tego nadruku.

Załącznik 4. [WZÓR PRZYWIESZKI DO WORECZKA JEDNOSTKOWEGO LUB PAKIETU ZAWIERAJĄCEGO MONETY NADAJĄCE SIĘ DO OBIEGU]

Załącznik nr 4

WZÓR PRZYWIESZKI DO WORECZKA JEDNOSTKOWEGO LUB PAKIETU ZAWIERAJĄCEGO MONETY NADAJĄCE SIĘ DO OBIEGU

image

Objaśnienia:

1) wzór podaje przykładową wartość nominalną;

2) przywieszka o wymiarach 85 mm × 50 mm, wykonana z białego kartonu, tworzywa sztucznego lub płótna, zadrukowanego jednostronnie w kolorze czarnym;

3) na białym polu zamieszczone nadruki określające łączną wartość monet w woreczku jednostkowym lub pakiecie, liczbę monet i ich wartość nominalną; wzdłuż dolnej krawędzi przywieszki umieszczony, powtarzający się nadruk, określający wartość nominalną;

4) bank stosuje przywieszki z nadrukiem nazwy banku albo bez tego nadruku.

Załącznik 5. [WZÓR PRZYWIESZKI DO WORKA ZBIORCZEGO ZAWIERAJĄCEGO MONETY NADAJĄCE SIĘ DO OBIEGU]

Załącznik nr 5

WZÓR PRZYWIESZKI DO WORKA ZBIORCZEGO ZAWIERAJĄCEGO MONETY NADAJĄCE SIĘ DO OBIEGU

image

Objaśnienia:

1) wzór podaje przykładową wartość nominalną;

2) przywieszka o wymiarach 95 mm × 55 mm, wykonana z białego kartonu, tworzywa sztucznego lub płótna, zadrukowanego jednostronnie w kolorze czarnym;

3) na białym polu zamieszczone nadruki określające liczbę monet, wartość nominalną i łączną wartość monet w worku zbiorczym, wzdłuż lewej krawędzi przywieszki umieszczony, powtarzający się nadruk, określający wartość nominalną;

4) bank stosuje przywieszki z nadrukiem nazwy banku albo bez tego nadruku.

Załącznik 6. [PRZYKŁADOWA ETYKIETA GS1-128 NA WIĄZKĘ SFORMOWANĄ PRZEZ PRODUCENTA]

Załącznik nr 6

PRZYKŁADOWA ETYKIETA GS1-128 NA WIĄZKĘ SFORMOWANĄ PRZEZ PRODUCENTA

image

Objaśnienia:

Etykieta zawiera:

1) miejsce na nazwę producenta;

2) symbol określający wartość nominalną:

a) symbol 1/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 10 złotych,

b) symbol 2/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 20 złotych,

c) symbol 5/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 50 złotych,

d) symbol 1/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 100 złotych,

e) symbol 2/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 200 złotych,

f) symbol 5/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 500 złotych;

3) wyrazy „PROD DATE/DATA PROD.:” oraz następujące po nich miejsce na datę produkcji;

4) wyrazy „wiązka 1 000 szt.” określające rodzaj opakowania;

5) wyraz „GTIN” oraz następujący po nim GTIN wiązki, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, zawierający:

a) cyfrę uzupełniającą - 0,

b) prefix GS1 przydzielony NBP - 59033519,

c) kolejne pięć cyfr, gdzie:

- pierwsza - określa typ banknotów, w tym przypadku nadające się do obiegu sformowane przez producenta,

- druga i trzecia - określa wartość nominalną banknotów,

- czwarta - określa typ opakowania banknotów, w tym przypadku wiązkę,

- piąta - określa cyfrę kontrolną;

6) wyrazy „SERIAL/NR SERYJNY:” oraz następujący po nich numer seryjny wiązki;

7) kod kreskowy GS1-128;

8) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem kreskowym GS1-128:

a) (01) - GTIN wiązki, o którym mowa w pkt 5,

b) (11) - data produkcji (RRMMDD),

c) (21) - unikalny numer seryjny wiązki.

Załącznik 7. [PRZYKŁADOWA ETYKIETA GS1-128 NA PUDŁO SFORMOWANE PRZEZ PRODUCENTA]

Załącznik nr 7

PRZYKŁADOWA ETYKIETA GS1-128 NA PUDŁO SFORMOWANE PRZEZ PRODUCENTA

image

Objaśnienia:

Etykieta zawiera:

1) miejsce na nazwę producenta;

2) symbol określający wartość nominalną:

a) symbol 1/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 10 złotych,

b) symbol 2/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 20 złotych,

c) symbol 5/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 50 złotych,

d) symbol 1/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 100 złotych,

e) symbol 2/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 200 złotych,

f) symbol 5/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 500 złotych;

3) wyrazy „PROD DATE/DATA PROD.:” oraz następujące po nich miejsce na datę produkcji;

4) wyrazy „pudło 10 000 szt.” określające rodzaj opakowania;

5) wyraz „GTIN” oraz następujący po nim GTIN pudła, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, zawierający:

a) cyfrę uzupełniającą - 0,

b) prefix GS1 przydzielony NBP - 59033519,

c) kolejne pięć cyfr, gdzie:

- pierwsza - określa typ banknotów, w tym przypadku nadające się do obiegu sformowane przez producenta,

- druga i trzecia - określa wartość nominalną banknotów,

- czwarta - określa typ opakowania banknotów, w tym przypadku pudło,

- piąta - określa cyfrę kontrolną;

6) wyraz „SSCC” oraz następujący po nim SSCC pudła zawierający:

a) cyfrę uzupełniającą - od 0 do 9,

b) prefix GS1 przydzielony producentowi - 590 oraz kolejne cztery, pięć, sześć lub siedem cyfr,

c) kolejne cyfry do siedemnastej włącznie - określają numer seryjny pudła,

d) osiemnasta cyfra - określa cyfrę kontrolną;

7) wyrazy „SERIAL/NR SERYJNY:” oraz następujący po nich numer seryjny pudła;

8) kod kreskowy GS1-128;

9) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem kreskowym GS1-128:

a) (01) - GTIN pudła, o którym mowa w pkt 5,

b) (11) - data produkcji (RRMMDD),

c) (21) - unikalny numer seryjny pudła,

d) (00) - SSCC pudła.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA