reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI – PROKURATORA GENERALNEGO

z dnia 19 stycznia 2009 r.

w sprawie wprowadzenia Strategii Informatyzacji Resortu Sprawiedliwości na lata 2009–2014

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt 3 w związku z § 23 ust. 1 pkt 3 oraz § 23 ust. 2 pkt 1 lit. b Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości1 wprowadzonego zarządzeniem nr 179/06/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2006 r., w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 6, poz. 118, Nr 7, poz. 124 i 125, Nr 8, poz. 131, z 2007 r. Nr 4, poz. 17, Nr 9, poz. 38 i Nr 10, poz. 44 oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 3, Nr 2, poz. 8 i Nr 5, poz. 87) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się Strategię Informatyzacji Resortu Sprawiedliwości na lata 2009–2014 stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wszelkie działania w zakresie realizacji projektów informatycznych muszą być zgodne z treścią Strategii Informatyzacji Resortu Sprawiedliwości na lata 2009–2014.

§ 3. Realizacje zadań informatycznych w Resorcie, a w szczególności zawartych w Strategii Informatyzacji nadzoruje Podsekretarz Stanu odpowiedzialny za informatyzację Resortu.

§ 4. Zmiany w Strategii Informatyzacji Resortu mogą być dokonane za zgodą Podsekretarza Stanu odpowiedzialnego za informatyzację Resortu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Zbigniew Ćwiąkalski

 

1) Załącznik do zarządzenia Nr 179/06/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2006 r. uwzględniający zmiany wynikające z zarządzenia Nr 221/06/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2006 r., zarządzenia Nr 224/06/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2006 r., zarządzenia Nr 253/06/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2006 r., zarządzenia Nr 104/07/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2007 r., zarządzenia Nr 195/07/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2007 r., zarządzenia Nr 212/07/DG Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2007 r., zarządzenia Nr 230/07/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2007 r., zarządzenia Nr 9/08/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2008 r., zarządzenia Nr 161/08/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2008 r. oraz zarządzenia Nr 243/08/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2008 r.

Załącznik 1. [STRATEGIA INFORMATYZACJI RESORTU SPRAWIEDLIWOŚCI NA LATA 2009-2014]

Załącznik do zarządzenia Ministra
Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego
z dnia 19 stycznia 2009 r. (poz. 8)

STRATEGIA
INFORMATYZACJI
RESORTU SPRAWIEDLIWOŚCI
NA LATA 2009–2014

SPIS TREŚCI

I. STRATEGIA INFORMATYZACJI RESORTU SPRAWIEDLIWOŚCI STRESZCZENIE

1. Cele strategii informatyzacji

CEL STRATEGICZNY NR 1

CEL STRATEGICZNY NR 2

CEL STRATEGICZNY NR 3

CEL STRATEGICZNY NR 4

2. Realizacja strategii informatyzacji

II. STAN OBECNY

3. Podsumowanie analizy SWOT informatyzacji DIRS i Resortu Sprawiedliwości

III. KLIENCI WEWNĘTRZNI I ZEWNĘTRZNI INFORMATYKI

4. Identyfikacja potrzeb klientów wewnętrznych i zewnętrznych, komórek informatyki oraz trendy rozwojowe

5. Oczekiwania klientów

IV. CELE STRATEGICZNE

6. Strategia Zarządzania Informacją

CEL STRATEGICZNY NR 1

7. Strategia Zarządzania Informatyką

CEL STRATEGICZNY NR 2

CEL STRATEGICZNY NR 3

CEL STRATEGICZNY NR 4

V. REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH

8. Główne warunki osiągnięcia celów strategicznych

9. Główne zadania pozwalające na osiągnięcie celów strategicznych

10. Mierniki osiągnięcia celów strategicznych

CEL STRATEGICZNY NR 1

CEL STRATEGICZNY NR 2

CEL STRATEGICZNY NR 3

CEL STRATEGICZNY NR 4

11. Plan strategiczny

12. Harmonogram realizacji strategii – nie zawiera harmonogramu nadzorów, audytów i wprowadzenia zaleceń z tych postępowań

I. STRATEGIA INFORMATYZACJI RESORTU SPRAWIEDLIWOŚCI
STRESZCZENIE

Biorąc pod uwagę:

– plany Kierownictwa Resortu dotyczące zmian organizacyjnych Resortu Sprawiedliwości,

– stan informatyki w poszczególnych częściach składowych Resortu Sprawiedliwości,

– specyfikę organizacyjną oraz budżetową w poszczególnych częściach składowych Resortu Sprawiedliwości,

celowym jest skupienie uwagi i głównego wysiłku na przeprowadzeniu zmian w sądownictwie powszechnym.

Strategia Informatyzacji Resortu Sprawiedliwości podzielona została na Strategię Zarządzania Informacją oraz Strategię Zarządzania Informatyką.

Strategia Zarządzania Informatyką powinna umożliwić realizację Strategii Zarządzania Informacją.

1. Cele strategii informatyzacji

1. 1. Strategia Zarządzania Informacją

CEL STRATEGICZNY NR 1

Opracowanie i wprowadzenie systemu zarządzania informacją w skali Resortu Sprawiedliwości. System będzie miał cechy centralne i rozproszone równocześnie. Rozproszone będzie utrzymywanie informacji, a centralnie zarządzane będzie utrzymywanie informacji o umiejscowieniu zasobów. Zakłada się, że rozproszone utrzymywanie informacji dotyczyć będzie poziomu apelacji.

1. 2. Strategia Zarządzania Informatyką

CEL STRATEGICZNY NR 2

a) opracowanie i wprowadzenie nakierowanego na klienta systemu pracy i zarządzania IT,

CEL STRATEGICZNY NR 3

b) opracowanie i wprowadzenie zasad zarządzania zasobami IT w DIRS i sądownictwie powszechnym,

CEL STRATEGICZNY NR 4

c) zaprojektowanie i wdrożenie głównych części składowych Systemu Informatycznego Resortu, tj. systemów informatycznych: utrzymującego zasoby informacyjne, wspomagającego procesy merytoryczne, wspomagającego procesy pomocnicze.

System Informatyczny Utrzymujący Zasoby Informacyjne (SI UZI) – system informatyczny utrzymujący zasoby informacyjne oraz zarządzający informacją o lokalizacji tych zasobów.

System Informatyczny Wspomagający Procesy Merytoryczne (SI WPM) – system informatyczny wspomagający prowadzenie spraw sądowych.

System Informatyczny Wspomagający Procesy Pomocnicze (SI WPP) – system informatyczny wspomagający prowadzenie zadań umożliwiających funkcjonowanie sądów jako jednostek organizacyjnych.

2. Realizacja strategii informatyzacji

2. 1. Strategia Zarządzania Informacją

a) wprowadzenie Ośrodków Zarządzania Informacją (OZI) w oparciu o stopniową rozbudowę, a następnie przekształcenie Ośrodków Migracji Ksiąg Wieczystych. Dotyczyć to będzie tych ośrodków, które będą miały odpowiednie warunki i możliwości. Zadaniem OZI będzie przyjmowanie, przetwarzanie, utrzymywanie i udostępnianie zasobów informacyjnych bieżących i archiwalnych, na nośnikach papierowych i elektronicznych. Przy czym:

l w przypadku spraw sądowych będących w formie papierowej dokumenty przyjmowane i przetwarzane będą do postaci elektronicznej. Przy czym dla danego OZI dotyczyć to będzie jednostek sądów w rejonie jego odpowiedzialności. Udostępnianie dokumentów papierowych i elektronicznych realizowane będzie dla wszystkich jednostek resortu,

l w przypadku spraw sądowych będących w formie elektronicznej zawartości repertoriów poszczególnych jednostek sądów, nagrań z rozpraw oraz ich zasobów informacyjnych związanych z częścią zarządczą utrzymywane będą ich kopie bezpieczeństwa,

l w przypadku SI WPP kopie zapasowe baz danych;

b) wprowadzenie Centrum Zarządzania Informacją (CZI) w oparciu o DIRS.

Zadaniem CZI będzie utrzymywanie centralnych zasobów informacyjnych (zasobów rejestrowych i zasobów SI WPP) oraz informacji o zakresie, rodzajach i umiejscowieniu zasobów informacyjnych oraz przepływach informacji (SI UZI). CZI stanowić będzie wydział w strukturze DIRS.

2. 2. Strategia Zarządzania Informatyką

a) wprowadzenie systemów informatycznych:

l Systemu Informatycznego Wspomagającego Procesy Merytoryczne opartego na strukturze organizacyjnej i funkcjonalnej apelacji i OZI.

l e-sądu jako platformy do prowadzenia postępowań w drodze elektronicznej,

l Systemu Informatycznego Wspomagającego Procesy Pomocnicze, który wykorzysta bardzo nowoczesną i już istniejącą infrastrukturę DIRS i nie wprowadzi dodatkowych obciążeń dla jednostek sądów i ich personelu IT,

l ogólnokrajowego Service Desk z centrum zgłoszeń i bazą wiedzy w DIRS, współpracującym z Centrami Kompetencji. W systemie tym komórki IT w jednostkach sądów będą odciążone przyjmowaniem i obsługą analityczną i administracyjną incydentów. Service Desk przyjmie zgłoszenie, przeanalizuje, znajdzie rozwiązanie i przekaże je do właściwej jednostki oraz bazy wiedzy. Dzięki bazie wiedzy incydenty i sposób reakcji na nie będzie dostępny użytkownikom,

l integracji SI NKW, SI KRS, SI RZ, SI KRK, SI BMSiG i SI e-sąd z SI WPM na poziomie jednostek organizacyjnych,

b) wprowadzenie systemów zarządzania:

l usługami IT

Wprowadzenie procesowej organizacji IT ukierunkowanej na zaspokajanie potrzeb klienta.

l zasobami IT

Wprowadzenie monitorowania zużycia zasobów na potrzeby produkcji w podziale na usługi – procesy – zadania. Zarządzanie użyciem zasobów w zależności od planu świadczenia usług oraz działaniami doraźnymi. Planowanie odtworzenia, modernizacji i rozbudowy zasobów w uzależnieniu od rozwoju usług i wprowadzania nowych usług.

II. STAN OBECNY

Resort Sprawiedliwości na przestrzeni ostatnich 8 lat przeszedł proces zmian informatycznych, który można nazwać okresem komputeryzacji. W tym czasie dostarczono na potrzeby wymiaru sprawiedliwości duże ilości sprzętu oraz lokalnych rozwiązań aplikacyjnych. W efekcie uzyskano zasoby nowoczesnego ITS w ilości nasycającej potrzeby oraz rozwiązania aplikacyjne umożliwiające realizację procesów merytorycznych (postępowania i procedury sądowe, postępowania i procedury prokuratorskie, zarządzanie więzieniami) oraz procesów wsparcia (rachunkowość, finanse, statystyka, kadry i płace) poszczególnych jednostek. W ten sposób powstało około 400 skomputeryzowanych, a w części również zinformatyzowanych „wysp”.

Równolegle zaczęto tworzyć systemy ogólnokrajowe, przyjmując jednakże drogę tworzenia wyspecjalizowanych i „samowystarczalnych” rozwiązań, które eksploatowane są przez wyodrębnione elementy struktury organizacyjnej. W ten sposób wytworzone zostały silne technologicznie, merytorycznie i organizacyjnie „silosy”.

Taki „wyspowy” i „silosowy” rozwój doprowadził do sytuacji, w której System Informatyczny Resortu składa się z kilku elementów będących ogólnokrajowymi, wyspecjalizowanymi systemami oraz dużej liczby elementów będących różnego rodzaju rozwiązaniami lokalnymi. Elementy systemu nie współpracują ze sobą informacyjnie. Rozwiązania wyspowe pracujące w tych samych obszarach merytorycznych posiadają różne zasoby informacyjne, rozwiązania technologiczne i funkcjonalne, realizowane były i utrzymywane przez cały szereg małych i średnich firm, z których część przeszła lub przechodzi przekształcenia własnościowe, do przejęcia przez inne firmy i rozwiązania włącznie. Zbudowanie platformy informacyjnej łączącej rozwiązania wyspowe w skali okręgu, apelacji i kraju wymagałoby zorganizowania i prowadzenia bieżącej współpracy z wieloma podmiotami w celu zapewnienia:

– ciągłej aktualizacji wszystkich połączeń,

– ujednolicenia zasobów informacyjnych i bieżącego ich utrzymania,

– ujednolicenia możliwości funkcjonalnych i bieżącego ich rozwoju.

Powstałby tym samym skomplikowany organizacyjnie i funkcjonalnie system umożliwiający współpracę rozwiązań „wyspowych”, w którym ryzyko niekompletnej lub błędnej informacji byłoby wysokie.

Obecny stan Systemu Informatycznego Resortu uniemożliwia zaspokojenie w sposób efektywny technicznie, organizacyjnie i ekonomicznie nowych oczekiwań informacyjnych klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

3. Podsumowanie analizy SWOT informatyzacji DIRS i Resortu Sprawiedliwości

3. 1. Silne strony:

a) wykwalifikowana i doświadczona kadra DIRS,

b) nowoczesny sprzęt i platforma systemowo-narzędziowa w całym resorcie,

c) nowoczesny ośrodek wyposażony w serwery typu FM na platformie IBM oraz nowoczesne farmy serwerów aplikacyjnych, komunikacyjnych i bazodanowych na platformie Microsoft-u w DIRS,

d) udane wdrożenia i eksploatacja przez DIRS systemów centralnych,

e) umiejętność zachowania wieloletniej, stabilnej ciągłości produkcji,

f) stabilny budżet resortu,

g) dobre warunki pracy,

h) generowanie dochodu do skarbu państwa.

3. 2. Słabe strony:

a) brak spójnej, wprowadzonej koncepcji informatyzacji sądownictwa,

b) brak architektury referencyjnej dla sądownictwa,

c) brak sieci WAN obejmującej cały resort,

d) informatyzowanie jednostek resortu przez same jednostki, spowodowało mnogość rozwiązań o różnym poziomie funkcjonalnym i zadaniowym, niewspółpracujących ze sobą – „wyspy”,

e) informatyzacja zadaniowa spowodowała utworzenie silnych rozwiązań silosowych wewnątrz DIRS i brak zarządzania procesowego IT oraz współpracy miedzy komórkami organizacyjnymi,

f) brak wyraźnego nadzoru merytorycznego komórek resortu przez DIRS,

g) brak odpowiedniej liczby specjalistów w DIRS, brak informatyków w większości sądów rejonowych,

h) mocno ograniczone wsparcie merytoryczne informatyków sądownictwa przez DIRS,

i) brak zarządzania wiedzą i kompetencjami informatyków resortu,

j) brak polityki szkoleń i rozwoju kadry w DIRS i sądownictwie.

3. 3. Szanse:

a) pozyskanie znacznych środków finansowych z UE na rozwój kadry i informatyzację,

b) znaczna i stabilna część budżetu resortu przeznaczana na informatyzację,

c) kierownictwo resortu oraz opiniotwórczy przedstawiciele sądownictwa proponują zerwanie z koncepcją informatyzacji realizowanej przez jednostki, tj. „wyspowej”, i wypracowanie oraz realizację jednej strategii dla całego resortu przez DIRS,

d) kierownictwo resortu oraz opiniotwórczy przedstawiciele sądownictwa są silnie zainteresowani wprowadzaniem nowoczesnych technologii do wsparcia realizacji zadań merytorycznych i pomocniczych wewnątrz sądownictwa oraz do szerokiej współpracy z klientami zewnętrznymi,

e) wyraźna chęć osiągnięcia sukcesu zespołowego oraz dalszego rozwoju indywidualnego wykazywana przez większość pracowników DIRS,

f) zmiany kadrowe w Kierownictwie Resortu.

3. 4. Zagrożenia:

a) bardzo silna struktura „silosowa”, która w efekcie prowadzi do:

l złego przepływu informacji, również o kluczowych zadaniach,

l braku wiedzy o pracach realizowanych w poszczególnych wydziałach – „silosach”,

l braku współpracy przy realizacji zadań, a w tym także podobnych, równolegle realizowanych,

l pogłębiającego się uzależnienia od dostawców poprzez powiększanie się ich wpływu na kierunki rozwoju, koncepcje rozwiązań problemów, stosowane technologie i nabywane produkty,

b) dezaktualizacja wiedzy i kompetencji wynikająca z braku polityki szkoleń i rozwoju kadry,

c) znaczna niezależność decyzyjna i wykonawcza w obszarze informatyki kierujących jednostkami organizacyjnymi prowadząca do tworzenia się nieformalnych konkurencyjnych ośrodków kształtowania kierunków rozwoju informatyzacji,

d) słabe identyfikowanie się użytkowników z narzędziami i rozwiązaniami informatycznymi na etapie prac projektowych i wdrożeniowych,

e) zbyt duża fluktuacja kadry,

f) zmiany kadrowe w Kierownictwie Resortu.

III. KLIENCI WEWNĘTRZNI I ZEWNĘTRZNI INFORMATYKI

4. Identyfikacja potrzeb klientów wewnętrznych i zewnętrznych, komórek informatyki oraz trendy rozwojowe

Na podstawie analiz zmian przebiegających w społeczeństwie wyciąga się wnioski o rosnącym w dużym tempie zapotrzebowaniu na nowoczesne technologie do użycia w codziennej działalności człowieka, grup społecznych i zawodowych. Jest to efektem i zarazem pochodną rosnącego zapotrzebowania na informację.

Metody i narzędzia dostępu do źródeł informacji stały się dla społeczeństwa otwarte, łatwe i powszechnie dostępne. Zmiany te, dotycząc całego społeczeństwa, wywołały wzrost zapotrzebowania na informację i usługi IT nie tylko klientów zewnętrznych wymiaru sprawiedliwości, ale w sposób naturalny również klientów wewnętrznych. Za klientów wewnętrznych wymiaru sprawiedliwości należy rozumieć pracowników Resortu. Klientem zewnętrznym jest społeczeństwo. Szczególnymi grupami wśród klientów zewnętrznych są korporacje prawnicze. Korporacje te odgrywając bardzo ważne role w systemie sprawiedliwości Państwa stoją na pograniczu między klientem zewnętrznym a wewnętrznym Resortu.

5. Oczekiwania klientów

5. 1. Oczekiwania klientów wewnętrznych:

a) umożliwienie prowadzenia procesów merytorycznych i wsparcia w pionie i poziomie struktury organizacyjnej,

b) dostęp do informacji poprzez umożliwienie pozyskiwania informacji i dokumentów na drodze elektronicznej ze szczególnym naciskiem na Internet,

c) umożliwienie przesyłania informacji i składania dokumentów na drodze elektronicznej do właściwych stanowisk w strukturze organizacyjnej i procesach merytorycznych, i procesach wsparcia,

d) monitorowanie realizacji procesów merytorycznych i procesów wsparcia.

5. 2. Oczekiwania klientów zewnętrznych:

a) niezwłoczne załatwianie spraw administracyjnych i przyspieszenie załatwiania spraw w sądach,

b) dostęp do informacji poprzez umożliwienie pozyskiwania informacji dotyczących obowiązków i usług realizowanych przez wymiar sprawiedliwości, zasad i unormowań dotyczących postępowania obywatela w procedurach postępowania stosowanych w wymiarze sprawiedliwości,

c) wgląd do dokumentów, uzyskiwanie dokumentów lub ich odpisów na drodze elektronicznej ze szczególnym naciskiem na Internet,

d) umożliwienie przesyłania informacji i składania dokumentów na drodze elektronicznej do właściwych stanowisk w strukturze organizacyjnej i procesach merytorycznych,

e) umożliwienie realizacji postępowań i procedur sądowych na drodze elektronicznej ze szczególnym naciskiem na Internet oraz techniki audiowizualne.

IV. CELE STRATEGICZNE

Biorąc pod uwagę:

– plany Kierownictwa Resortu dotyczące zmian organizacyjnych Resortu Sprawiedliwości,

– stan informatyki w poszczególnych częściach składowych Resortu Sprawiedliwości,

– specyfikę organizacyjną oraz budżetową w poszczególnych częściach składowych Resortu Sprawiedliwości,

celowym jest skupienie uwagi i głównego wysiłku na przeprowadzeniu zmian w sądownictwie powszechnym. Strategia Informatyzacji Resortu Sprawiedliwości podzielona została na Strategię Zarządzania Informacją oraz Strategię Zarządzania Informatyką.

Strategia Zarządzania Informatyką powinna umożliwić realizację Strategii Zarządzania Informacją.

6. Strategia Zarządzania Informacją

CEL STRATEGICZNY NR 1

Opracowanie i wprowadzenie systemu zarządzania informacją w skali Resortu Sprawiedliwości. System będzie miał cechy centralne i rozproszone równocześnie. Rozproszone będzie utrzymywanie informacji, a centralnie zarządzane będzie utrzymywanie informacji o umiejscowieniu zasobów. Zakłada się, że rozproszone utrzymywanie informacji dotyczyć będzie poziomu apelacji.

7. Strategia Zarządzania Informatyką

CEL STRATEGICZNY NR 2

Opracowanie i wprowadzenie zasad zarządzania zasobami IT w DIRS i w sądownictwie powszechnym.

CEL STRATEGICZNY NR 3

Opracowanie i wprowadzenie zasad zarządzania zasobami IT w skali resortu.

CEL STRATEGICZNY NR 4

Zaprojektowanie i wdrożenie głównych części składowych Systemu Informatycznego Resortu, tj. systemów informatycznych: utrzymującego zasoby informacyjne; wspomagającego procesy merytoryczne; wspomagającego procesy pomocnicze.

V. REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH

8. Główne warunki osiągnięcia celów strategicznych

8. 1. System Zarządzania Informacją

Określenie zasobów informacyjnych niezbędnych dla realizacji na oczekiwanym poziomie jakości procesów merytorycznych i procesów wsparcia, tj.:

a) określenie, jaka informacja, na jakie stanowiska, do których procesów i kiedy powinna być dostarczona,

b) określenie miejsc tworzenia informacji, jej przepływów i miejsc użytkowania,

c) wskazanie typów informacji, zasad i metod jej tworzenia lub pozyskiwania, poziomów jej ochrony, wymogów dostępności, archiwizacji oraz zasad i metod jej dystrybucji,

d) określenie miejsc systemowych i geograficznych kumulacji zasobów informacyjnych,

e) określenie zasad bezpieczeństwa i metod udostępniania informacji, które pozwolą realizować zapotrzebowanie klientów zewnętrznych i wewnętrznych na informacje, zapewniając przy tym narzucony poziom bezpieczeństwa ładu gospodarczego i społecznego.

8. 2. Nakierowany na klienta system pracy i zarządzania IT Określenie i wdrożenie zasad i metod procesowego świadczenia usług IT, uczestniczących w realizacji procesów merytorycznych i procesów wsparcia, tj.:

a) zdefiniowanie usług IT przez określenie jej przebiegu i produktu, warunków i wymogów świadczenia, parametrów jakościowych itd. dla całego resortu,

b) zdefiniowanie i wdrożenie procesów świadczenia i wspierania usług w skali całego resortu,

c) wprowadzenie zmian organizacyjnych i strukturalnych umożliwiających przejście z informatyki silosowo-wyspowej do procesowo-usługowej.

8. 3. Zasady zarządzania zasobami IT

Określenie i wdrożenie zasad, metod i narzędzi zarządzania zasobami IT, przy zachowaniu dotychczasowych osiągnięć i świadomości popełnionych błędów, tj.:

a) zarządzanie ma mieć charakter procesowy i być nakierowane na świadczenie usług IT użytkownikom,

b) przyjęcie zasad planowania wymiany, modernizacji i dalszego rozwoju zasobu techniczno-systemowego, narzędziowego oraz użytkowego opierających się na:

– posiadanym silnym i nowoczesnym ITS,

– posiadanej kadrze przygotowanej kompetencyjnie do eksploatacji stosowanych w resorcie platform technologicznych,

– rzeczywistych potrzebach i przyzwyczajeniach użytkowników,

– racjonalizacji wydatków na odnowę i rozbudowę ITS,

– etapowości rozbudowy i unowocześniania,

c) wypracowywanie koncepcji, założeń projektowych i w miarę możliwości projektów koncepcyjnych przez kadrę resortu,

d) eksploatacja wdrożonych systemów oparta na własnych zasobach kadrowych i technicznych,

e) korzystanie ze wsparcia zewnętrznego wówczas, gdy dotyczy to usług krótkotrwałych, okresowych lub gdy budowanie własnych kompetencji i możliwości realizacyjnych jest zbyt kosztowne w porównaniu do uzyskiwanych efektów,

f) w przypadkach usług IT o szczególnym charakterze dla Państwa lub Resortu Sprawiedliwości utrzymywanie ich własnymi zasobami,

g) tworzenie rozwiązań systemowych, które:

– nie będą generowały w podstawowych jednostkach, tj. sądach rejonowych, zasobów wymagających kompetencji, które spowodują tworzenie w nich dodatkowych stanowisk czy komórek organizacyjnych informatyki,

– wykorzystywać będą do zadań eksploatacji i serwisów komórki informatyki na poziomie sądów okręgowych,

– wykorzystywać będą kompetencje, jakie są w tej chwili do dyspozycji, oraz rozwijać je w obrębie istniejących platform technologicznych,

– nie mogą skutkować koniecznością pozyskania i utrzymania nietypowych i drogich kompetencji.

8. 4. Zbudowanie i wdrożenie głównych części składowych Systemu Informatycznego Resortu, tj. systemów informatycznych: utrzymującego zasoby informacyjne; wspomagającego procesy merytoryczne; wspomagającego procesy pomocnicze:

a) wprowadzenie standardów przez opis parametrów minimalnych w odniesieniu do typowych stanowisk pracy i typowego ITS-u,

b) utworzenie i utrzymywanie architektury referencyjnej Systemu Informatycznego Resortu,

c) wprowadzenie rozporządzenia Ministra o możliwości wprowadzenia do użytkowania jedynie rozwiązań zgodnych z przyjętymi standardami lub architekturą referencyjną,

d) utworzenie w ramach DIRS komórki zarządzającej głównymi projektami informatycznymi oraz architekturą referencyjną,

e) zapewnienie zasobów kadrowych pozwalających na: specyfikację wymagań dla projektowanych systemów, opracowywanie projektów koncepcyjnych, nadzór nad realizacją projektów technologicznych.

9. Główne zadania pozwalające na osiągnięcie celów strategicznych

9. 1. System zarządzania informacją:

a) zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie systemu zarządzania informacją składającego się z zasobów informacyjnych gromadzonych na obszarze apelacji sądowej, zasobu informacyjnego gromadzonego w DIRS i systemu lokalizacji informacji opartego na centralnych katalogach w DIRS i katalogach w apelacjach,

b) zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie, na bazie Ośrodków Migracji Ksiąg Wieczystych – OZI oraz na bazie DIRS – CZI. OZI składać się będą ze składnicy informacji na nośniku papierowym oraz elektronicznym, linii masowej digitalizacji, linii masowych wydruków wraz z kopertownicami, frankownicami i punktami pocztowymi, ich celem będzie bieżąca obsługa informacyjna sądów na obszarze przydzielonych okręgów sądowych,

c) utworzenie Centrów Kompetencji opracowujących, w określonych obszarach merytorycznych, zalecenia do zmian funkcjonalnych i systemowych oraz wspomagających użytkowników w bieżącej eksploatacji poprzez rozwiązywanie problemów,

d) utworzenie Centralnego Service Desk-u wykorzystującego Centra Kompetencji,

e) utworzenie i eksploatacja sieci WAN Resortu,

f) utworzenie platformy internetowej i intranetowej do wymiany informacji z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

g) zaprojektowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych,

h) wprowadzenie systemu zarządzania tożsamością i kompetencjami w eksploatacji Systemu Informatycznego Resortu.

9. 2. Nakierowany na klienta system pracy i zarządzania IT:

a) wprowadzenie w DIRS struktury organizacyjnej eliminującej istniejące silosy oraz wprowadzającej procesowy sposób realizacji zadań,

b) wprowadzenie procesów zarządzania usługami IT,

c) utworzenie platformy internetowej i intranetowej do realizacji usług dla klientów zewnętrznymi i wewnętrznymi,

d) wspomożenie klienta wewnętrznego i zewnętrznego w taki sposób, aby problemy związane z jego stanowiskiem mógł rozwiązać samodzielnie. Jeżeli samodzielne rozwiązanie problemu nie będzie możliwe wówczas, poza działaniami serwisowymi sprzętu, powinien otrzymać pomoc na drodze elektronicznej.

9. 3. Zarządzanie zasobami IT:

a) zarządzanie zasobami sprzętowymi, opracowanie zasad kategoryzacji zasobów ITS i powiązania kategorii ITS z poszczególnymi usługami IT. Opracowanie i wdrożenie planów rozbudowy zasobów ITS, planów modernizacji zasobów ITS, planów serwisowania i konserwacji, zasad zarządzania środkami eksploatacyjnymi, planów zabezpieczenia ciągłości eksploatacji i planów ciągłości działania,

b) zarządzanie zasobami aplikacyjnymi, opracowanie zasad oszacowywania potrzeb, tworzenia planów, realizacji i nadzoru nad zakupami oprogramowania. Opracowanie zasad i planów zarządzania nadzorami autorskimi, serwisami producentów oprogramowania. Zasad tworzenia i wprowadzania zmian funkcjonalnych, testowania, przedprodukcji i wprowadzania wersji oprogramowania,

c) zarządzanie sieciami WAN i LAN, opracowanie i wdrożenie zasad i procedur nadzoru nad funkcjonowaniem sieci WAN i LAN, opracowanie zasad i procedur rozbudowy oraz modernizacji sieci WAN i LAN. Opracowanie i wdrożenie procedur zapewniających bezpieczeństwo eksploatacji sieci, zasobów aplikacyjnych i ITS, zgodnych z polityką bezpieczeństwa,

d) zarządzanie usługami zewnętrznymi, opracowanie zasad korzystania z zewnętrznych usług IT, a w tym wymogów dla umów handlowych, opracowanie planów realizacji usług zewnętrznych oraz zasad i procedur nadzoru nad ich realizacją,

e) zarządzanie kompetencjami,

określenie zakresów kompetencji dla poszczególnych obszarów działania DIRS (projektowanie koncepcyjne SI, prowadzenie projektów, eksploatacja aplikacji użytkowych, eksploatacja ITS, świadczenie usług IT) oraz platform technologicznych. Określenie zakresów kompetencji dla typów stanowisk, określenie typów stanowisk w strukturze organizacyjnej DIRS, OZI, komórkach IT sądów apelacyjnych, okręgowych i niektórych rejonowych. Opracowanie i wdrożenie zasad tworzenia, rozwoju i utrzymywania kompetencji.

f) zarządzanie personelem,

weryfikacja zasad i procedur rekrutacji personelu, opracowania indywidualnych planów rozwoju, określanie predyspozycji do wykonywania poszczególnych działań, opracowanie ścieżek kariery dla osób o szczególnych kwalifikacjach, opracowanie i realizacja polityki szkoleń, programów szkoleń i planów szkoleń. Opracowanie i realizacja działań motywujących.

9. 4. Zbudowanie i wdrożenie głównych części składowych Systemu Informatycznego Resortu, tj. systemów informatycznych: utrzymującego zasoby informacyjne, wspomagającego procesy merytoryczne, wspomagającego procesy pomocnicze:

a) System Informatyczny Utrzymujący Zasoby Informacyjne (SI UZI) – system informatyczny utrzymujący zasoby informacyjne oraz zarządzający informacją o lokalizacji tych zasobów; oparty na części zarządzania informacją znajdującej się w CZI oraz części utrzymywania zasobów informacyjnych znajdującej się w OZI,

b) System Informatyczny Wspomagający Procesy Merytoryczne (SI WPM) – system informatyczny wspomagający prowadzenie spraw sądowych. System zintegrowany z innymi systemami, takimi jak: SI NKW, SI KRS, SI WPP, SWOR, wideokonferencje, SIP, NeoNet, PESEL itp., i oparty o SI UZI,

c) System Informatyczny Wspomagający Procesy Pomocnicze (SI WPP) – system informatyczny wspomagający prowadzenie zadań umożliwiających funkcjonowanie sądów jako jednostek organizacyjnych, a w szczególności w zakresach: rachunkowości, finansów, kadr, płac, gospodarki materiałowej; zintegrowany z systemami: SI WPM, analityczno-statystycznymi, szkoleniowymi itp., i oparty o SI UZI,

d) wdrożenie i eksploatacja sieci WAN.

10. Mierniki osiągnięcia celów strategicznych

CEL STRATEGICZNY NR 1

Poziom osiągnięcia celu strategicznego nr 1 będziemy określali poprzez pomiar stanu realizacji systemu zarządzania informacją.

Miernikami stanu realizacji systemu zarządzania informacją będą:

1. stan przygotowania projektu

stan przygotowania elementów systemu do pilotażu i realizacja pilotażu, podany na podstawie stanu realizacji harmonogramów,

2. stan rozwinięcia systemu

stan rozwinięcia systemu określać będziemy po zakończeniu pilotażu i wyrażać w procentach ilość uruchomionych OZI do ilości planowanej,

3. stan jego funkcjonowania

wielkość opóźnienia w udostępnieniu informacji w stosunku do przyjętych norm.

CEL STRATEGICZNY NR 2

1. stan przygotowania projektu

stan przygotowania elementów systemu do pilotażu i realizacja pilotażu, podany na podstawie stanu realizacji harmonogramów,

2. stan rozwinięcia systemu

stan rozwinięcia systemu określać będziemy po zakończeniu pilotażu i wyrażać w procentach ilość włączonych do service desk jednostek,

3. stan jego funkcjonowania

wielkość opóźnienia w odpowiedzi na zgłoszenie incydentu w stosunku do przyjętych norm.

CEL STRATEGICZNY NR 3

1. opracowanie i wprowadzenie architektury referencyjnej – 20%,

2. wprowadzenie planów modernizacji ITS – 20%,

3. opracowanie i wprowadzenie jednostek zasobów niezbędnych dla typowych zadań – 30%,

4. opracowanie i wprowadzenie metod przydziału zasobów do zadań – 30%.

CEL STRATEGICZNY NR 4

1. stan przygotowania projektu

dla systemu wspomagającego procesy merytoryczne, wspomagającego procesy pomocnicze: stan przygotowania elementów systemu do pilotażu i realizacja pilotażu, podany na podstawie stanu realizacji harmonogramów,

2. stan rozwinięcia systemu

dla systemu wspomagającego procesy merytoryczne: stan rozwinięcia systemu określać będziemy po zakończeniu pilotażu i wyrażać w procentach ilość jednostek przemigrowanych do jednego repertorium dla systemu wspomagającego procesy pomocnicze: stan rozwinięcia systemu określać będziemy po zakończeniu pilotażu i wyrażać w procentach ilość jednostek prowadzących rachunkowość w przyjętym systemie,

3. stan jego funkcjonowania

wielkość opóźnienia w realizacji transakcji w stosunku do przyjętych norm.

11. Plan strategiczny

Plan strategiczny stanowi oddzielny dokument, który zawiera opis głównych projektów strategii, harmonogramy ich realizacji, planowane budżety roczne, planowane działania legislacyjne, planowane zasoby kadrowe, planowane zasoby materialne, planowane szkolenia i inne działania niezbędne do ich realizacji.

Plan strategiczny zawiera opis koordynacji realizacji głównych projektów strategii, procedury nadzorów i audytów realizacji strategii i wszystkich projektów, procedury modyfikacji zawartości merytorycznej projektów, procedury modyfikacji harmonogramów realizacji projektów, procedury modyfikacji budżetów, metodologię i procedury zarządzania projektami, przyjęte wzory dokumentów i ich obiegi.


infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k.

RESET2 Oprogramowanie sp. z o.o. sp.k. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama