reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie utworzenia Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się jednostkę budżetową – Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, zwany dalej „Instytutem”.

2. Instytut rozpocznie funkcjonowanie z dniem 1 kwietnia 2009 r.

§ 2. 1. Instytut jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości.

2. Szczegółowy zakres działania Instytutu określa statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Instytut jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym bezpośrednio dysponentowi głównemu w części 37 – Sprawiedliwość.

§ 4. 1. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. Minister Sprawiedliwości przekazuje Instytutowi w zarząd mienie pozostałe po zlikwidowanym Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie – jednostce badawczo-rozwojowej.

2. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. pracownicy likwidowanej jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie stają się pracownikami Instytutu.

§ 5. 1. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. obowiązki dyrektora Instytutu powierza się likwidatorowi jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

2. Pełnienie funkcji członków rady naukowej Instytutu pierwszej kadencji powierza się osobom, które w chwili otwarcia likwidacji pełniły funkcję członków rady naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Andrzej Czuma

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370.

Załącznik 1. [STATUT INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA]

Załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 10 marca 2009 r. (poz. 12)

STATUT
INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH
IM. PROF. DRA JANA SEHNA

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Sprawiedliwości.

2. Siedziba Instytutu znajduje się w Krakowie.

3. Instytut ma prawo używania pieczęci okrągłej z godłem państwowym pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.

II. Przedmiot działalności

§ 2. Przedmiotem działalności podstawowej Instytutu jest:

1) działalność na potrzeby wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w dziedzinie nauk sądowych, realizowana poprzez prowadzenie badań naukowych oraz opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii na zlecenie sądów, prokuratur oraz innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań na podstawie ustaw;

2) prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie nauk prawnych i sądowych, a w szczególności w zakresie: chemii i toksykologii sądowej, genetyki i biologii sądowej, informatyki sądowej, kryminalistyki, psychologii sądowej oraz rekonstrukcji wypadków drogowych i inżynierii sądowej;

3) doskonalenie metod prowadzenia badań naukowych i wykonywania prac rozwojowych w dziedzinach nauk sądowych reprezentowanych w Instytucie;

4) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, w tym w szczególności do opracowywania ekspertyz oraz wydawania opinii na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

5) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk sądowych oraz gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji naukowej, naukowo-technicznej;

6) prowadzenie doskonalenia zawodowego, między innymi poprzez popularyzację wiedzy na temat możliwości badawczych współczesnych nauk sądowych, szczególnie wśród prawników i praktyków wymiaru sprawiedliwości, a także kształcenie kadr naukowych oraz biegłych sądowych;

7) opracowywanie i wdrażanie standardów pracy laboratoriów sądowych i biegłych sądowych;

8) współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi, laboratoriami sądowymi oraz instytucjami państwowymi, realizującymi zadania z dziedziny nauk sądowych;

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Sprawiedliwości.

§ 3. Przedmiot działalności Instytutu stanowi ponadto:

1) opracowywanie analiz i ocen dotyczących rozwoju nauk sądowych, a także propozycji zastosowania osiągnięć nauki i techniki na potrzeby wymiaru sprawiedliwości;

2) upowszechnianie wyników badań oraz osiągnięć nauk sądowych, między innymi poprzez ich publikowanie i prezentowanie podczas konferencji naukowych;

3) wydawanie periodycznych czasopism naukowych oraz organizacja konferencji, sympozjów i seminariów naukowych;

4) udzielanie informacji naukowej i naukowo-technicznej w zakresie nauk sądowych;

5) organizowanie konkursów prac naukowych i przyznawanie nagród naukowych;

6) działalność szkoleniowa i edukacyjna, mająca na celu kształcenie i doskonalenie własnych kadr oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości i innych specjalistów w poszczególnych dyscyplinach nauk sądowych;

7) opracowywanie, propagowanie i wdrażanie standardów pracy mających znaczenie dla zapewnienia dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zarządzania wiedzą i jakością badań, a także podnoszenia poziomu ekspertyz sądowych;

8) organizacja testów kompetencji i kontroli międzylaboratoryjnej;

9) współdziałanie z krajowymi oraz zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi, laboratoriami nauk sądowych, szkołami wyższymi, instytucjami szkoleniowymi działającymi na rzecz wymiaru sprawiedliwości oraz innymi instytucjami podejmującymi działania dla rozwoju nauk sądowych i dyscyplin im pokrewnych;

10) współpraca międzynarodowa, w tym z instytucjami Unii Europejskiej oraz innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie nauk sądowych.

§ 4. 1. Opinie i ekspertyzy, o których mowa w § 2 pkt 1 Statutu, wydają i opracowują pracownicy Instytutu, którzy zostali ustanowieni jego biegłymi.

2. Biegłych Instytutu ustanawia jego dyrektor, spośród pracowników mających wiedzę w danej dziedzinie nauki i doświadczenie zawodowe, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

3. Opinie wydawane przez Instytut podpisuje dyrektor Instytutu lub osoba upoważniona do podpisywania opinii w jego imieniu.

4. Dyrektor Instytutu rozstrzyga, czy ze względu na dostarczony materiał badawczy oraz zakres i stopień skomplikowania badań sprawa nadaje się do opracowania ekspertyzy i wydania opinii przez Instytut.

5. Instytut może opracowywać ekspertyzy i wydawać opinie wyłącznie dla podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań na podstawie ustaw. Ekspertyzy i opinie przeznaczone dla innych zleceniodawców Instytut może wykonywać na podstawie upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach lub za zgodą Ministra Sprawiedliwości.

§ 5. Instytut może za zgodą Ministra Sprawiedliwości tworzyć zamiejscowe komórki organizacyjne będące jego filiami.

III. Organy Instytutu

§ 6. Organami Instytutu są:

1) dyrektor;

2) rada naukowa.

§ 7. 1. Instytutem kieruje dyrektor.

2. Dyrektora Instytutu powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

3. Funkcję dyrektora Instytutu może pełnić osoba, która:

1) ma wyższe wykształcenie;

2) korzysta w pełni z praw publicznych;

3) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu badaniami naukowymi lub zespołami badawczymi, lub przedsięwzięciami gospodarczymi lub finansowymi;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 8. 1. Do zadań dyrektora Instytutu należy w szczególności:

1) kierowanie Instytutem, organizowanie i koordynowanie wykonywania zadań przez komórki organizacyjne i podległe stanowiska samodzielne;

2) ustalanie planu finansowego Instytutu;

3) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz innych regulaminów wewnętrznych, których wydanie przewidują odrębne przepisy;

4) reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania, a także na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Sprawiedliwości;

5) zarządzanie mieniem i wypełnianie obowiązków dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległego dysponentowi głównemu;

6) realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budżetowej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2);

7) prowadzenie polityki kadrowej Instytutu, a w szczególności ustalanie zakresu obowiązków pracowników Instytutu na poszczególnych stanowiskach oraz nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny pracy;

8) podejmowanie działań na rzecz rozwoju Instytutu, podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnienia wyposażenia technicznego oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

9) sporządzanie i przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwości rocznego sprawozdania z działalności Instytutu;

10) przedstawianie radzie naukowej spraw wymagających jej opinii oraz wykonywanie uchwał rady;

11) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem należących do zakresu działania rady naukowej.

2. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą jego zastępców, głównego księgowego oraz kierowników samodzielnych komórek organizacyjnych Instytutu, podporządkowanych dyrektorowi na podstawie regulaminu organizacyjnego Instytutu.

3. Dyrektor ustanawia pełnomocników do realizacji określonych zadań, którzy w powierzonych im zakresach działania występują bezpośrednio w jego imieniu i są uprawnieni do podejmowania decyzji w ramach przyznanych im kompetencji.

4. Dyrektor może powołać Kolegium Instytutu, stanowiące jego zespół opiniodawczo-doradczy, w którego skład wchodzą zastępcy dyrektora, główny księgowy oraz kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych.

§ 9. 1. Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

2. Do zadań rady naukowej należy w szczególności:

1) uchwalanie planu działalności naukowo-badawczej Instytutu;

2) występowanie z wnioskami do Ministra Sprawiedliwości o powołanie lub odwołanie dyrektora Instytutu;

3) uchwalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej i rozwojowej Instytutu;

4) występowanie z wnioskami w sprawie połączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji Instytutu oraz opiniowanie wniosków w tych sprawach przedstawionych przez Ministra Sprawiedliwości albo dyrektora Instytutu;

5) opiniowanie planu finansowego Instytutu oraz rocznych sprawozdań dyrektora z działalności Instytutu;

6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy Instytutu;

7) opiniowanie kandydatów na funkcje dyrektora, zastępców dyrektora oraz kierowników samodzielnych komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym;

8) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;

9) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;

10) uchwalanie regulaminu rady naukowej.

3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 8 i 9, posiadają tylko członkowie rady naukowej ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.

4. Rada naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

5. Rada naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 4–9, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

§ 10. 1. Rada naukowa Instytutu liczy 15 członków.

2. W skład rady naukowej wchodzą:

1) pracownicy Instytutu ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 7 osób;

2) pracownicy badawczo-techniczni lub naukowi bez stopnia lub tytułu naukowego, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób;

3) osoby spoza Instytutu, posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania Instytutu, w liczbie 6 osób.

3. Członków rady, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.

4. Członków rady, o których mowa w ust. 2 pkt 3, powołuje na okres 4 lat Minister Sprawiedliwości spośród kandydatów wskazanych przez Instytut.

5. Członkowie rady naukowej zatrudnieni poza Instytutem są zobowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady naukowej ustala w regulaminie wyborów dyrektor Instytutu, stosując odpowiednio przepisy o przeprowadzaniu wyborów do rad naukowych jednostek badawczo-rozwojowych. Regulamin wyborów wymaga zaopiniowania przez radę naukową oraz podlega zatwierdzeniu przez Ministra Sprawiedliwości.

§ 11. 1. Rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

2. Rada naukowa wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców.

3. Funkcja przewodniczącego rady naukowej nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego Instytutu.

4. Przewodniczącym rady naukowej może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

5. W posiedzeniach rady naukowej biorą udział dyrektor, zastępca dyrektora do spraw naukowych, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego rady naukowej.

IV. Pracownicy Instytutu

§ 12. 1. Dyrektor Instytutu powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora do spraw naukowych oraz zatrudnia głównego księgowego.

2. Zastępcą dyrektora do spraw naukowych może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy.

§ 13. 1. W celu wykonania powierzonych mu zadań, Instytut zatrudnia pracowników: naukowych, badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych, a także administracyjno-ekonomicznych, bibliotecznych i dokumentacji naukowej, na stanowiskach robotniczych, obsługi i innych.

2. Pracownikiem naukowym jest osoba zatrudniona na stanowisku: profesora, docenta, adiunkta, asystenta.

3. Pracownikami naukowymi są również bibliotekarze dyplomowani oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji naukowej.

4. Stosunek pracy z pracownikiem naukowym nawiązuje się na podstawie mianowania albo przez zawarcie umowy o pracę.

5. Pracownika naukowego na stanowisko profesora lub docenta mianuje się na czas nieokreślony, a stosunek pracy z innymi pracownikami naukowymi Instytutu nawiązuje się przez zawarcie umowy o pracę.

V. Postanowienia końcowe

§ 14. Szczegółową strukturę organizacyjną Instytutu i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa dyrektor Instytutu w regulaminie organizacyjnym.

 

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056 i Nr 214, poz. 1343.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Góralski&Goss Legal

Góralski&Goss Legal to butikowa kancelaria prawna, specjalizująca się w doradztwie transakcyjnym i procesowym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora ubezpieczeniowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama