REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 12 poz. 124

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 6 listopada 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zasad polityki karnej w związku z przeludnieniem jednostek penitencjarnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 4a załącznika do zarządzenia nr 179/06/DO Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 6, poz. 118, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania zasad polityki karnej w związku z przeludnieniem jednostek penitencjarnych, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2. Zadaniem Zespołu jest:

1) przygotowanie w terminie 3 miesięcy analizy stanu i tendencji w polityce karnej państwa w kontekście przeludnienia jednostek penitencjarnych, przy uwzględnieniu danych statystycznych,

2) wypracowanie zasad i form kreowania i koordynowania polityki karnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Prokuraturę Krajową, prowadzącej do istotnego zmniejszenia przeludnienia jednostek penitencjarnych, przy uwzględnieniu wysokiej skuteczności walki z przestępczością i wysokiej efektywności wykonywania orzeczonych kar i środków karnych, z wykorzystaniem możliwych oddziaływań dla zapewnienia spójności w orzecznictwie, w szczególności z uwzględnieniem aktywnej polityki oskarżyciela publicznego.

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1)

Przewodniczący

Piotr Kluz

Podsekretarz Stanu,

2)

Zastępca Przewodniczącego

Krzysztof Mycka

Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji,

3)

Członkowie

Sławomir Górnicki

Dyrektor Biura Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej,

Mieczysław Tabor

Dyrektor Biura Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej,

Tomasz Wirzman

Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów Powszechnych,

Tomasz Szafrański

Naczelnik Wydziału Prawa Karnego w Departamencie Legislacyjno-Prawnym,

Krzysztof Petryna

Zastępca Dyrektora Biura Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego,

płk Waldemar Śledzik

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej,

płk Czesław Korecki

Dyrektor Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej,

4)

Sekretarz Zespołu

Monika Zawadzka

Naczelnik Wydziału Wykonania Orzeczeń Karnych w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji.

2. Przewodniczący Zespołu, w zależności od potrzeb, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby inne niż wymienione w ust. 1, w szczególności spośród przedstawicieli nauki i wymiaru sprawiedliwości.

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu,

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu,

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu.

§ 5. 1. Zespół podejmuje uchwały większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

§ 6. Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Administracyjno-Finansowe.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2006 r. Nr 7, poz. 124 i 125 i Nr 8, poz. 131, z 2007 r. Nr 4, poz. 17, Nr 9, poz. 38 i Nr 10, poz. 44 oraz z 2008 r. Nr 2, poz. 8, Nr 5, poz. 87 i Nr 7, poz. 126.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-08
  • Data wejścia w życie: 2009-11-06
  • Data obowiązywania: 2009-11-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA