reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 grudnia 2009 r.

w sprawie nadania statutu PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwu Państwowemu

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z 2003 r. Nr 202, poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 66, poz. 471 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817) zarządza się, co następuje:

§ 1. PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwu Państwowemu z siedzibą we Włocławku, wpisanemu do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000079949, nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc statut nadany zarządzeniem nr 184/07/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorstwa „PEPEBE Włocławek” oraz nadania statutu PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwu Państwowemu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości:
Sekretarz Stanu

Stanisław Chmielewski

Załącznik 1. [Statut PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwa Państwowego]

Załącznik do zarządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2009 r.
(poz. 135)

Statut
PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwa Państwowego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. PEPEBE WŁOCŁAWEK Przedsiębiorstwo Państwowe, zwane dalej „przedsiębiorstwem”, jest samodzielnym oraz samofinansującym się przedsiębiorstwem państwowym, działającym na zasadach ogólnych, będącym przywięziennym zakładem pracy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z 2003 r. Nr 202, poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 66, poz. 471 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817).

§ 2. 1. Siedzibą przedsiębiorstwa jest Włocławek.

2. Przedsiębiorstwo działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 3. 1. Organem założycielskim przedsiębiorstwa jest Minister Sprawiedliwości.

2. Czynności organu założycielskiego w imieniu Ministra Sprawiedliwości wykonuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z wyjątkiem czynności wymienionych w ustawie, o której mowa w § 1.

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo jako przywięzienny zakład pracy zatrudnia osoby pozbawione wolności w celu ich resocjalizacji poprzez pozytywne oddziaływanie pracy.

2. Przedsiębiorstwo współdziała z jednostkami organizacyjnymi więziennictwa w zakresie realizacji zadania określonego w ust. 1.

§ 5. 1. Organem przedsiębiorstwa jest dyrektor przedsiębiorstwa.

2. Dyrektor przedsiębiorstwa zarządza przedsiębiorstwem i reprezentuje je na zewnątrz.

3. Dyrektor przedsiębiorstwa, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

Rozdział II

Działalność przedsiębiorstwa

§ 6. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

1) 02.4 Działalność usługowa związana z leśnictwem;

2) 16.2 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;

3) 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu;

4) 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno;

5) 25.1 Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych;

6) 25.2 Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych;

7) 25.6 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych;

8) 25.7 Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia;

9) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

10) 28.3 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa;

11) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;

12) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;

13) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;

14) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;

15) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;

16) 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;

17) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;

18) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

19) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;

20) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;

21) 38.3 Odzysk surowców;

22) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;

23) 42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych;

24) 42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

25) 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej;

26) 43 Roboty budowlane specjalistyczne;

27) 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego;

28) 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

29) 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia;

30) 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;

31) 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

32) 47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

33) 47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

34) 47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

35) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

36) 49.41.Z Transport drogowy towarów;

37) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

38) 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe;

39) 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;

40) 71.1 Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne;

41) 73.2 Badanie rynku i opinii publicznej;

42) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

43) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;

44) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

45) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego.

§ 7. Przedsiębiorstwo gospodaruje wydzielonym mu i nabytym mieniem, zapewnia jego ochronę i prowadzi samodzielną działalność gospodarczą na zasadach racjonalnej gospodarki i rachunku ekonomicznego.

§ 8.1. Przedsiębiorstwo prowadzi rzetelną rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdanie finansowe.

2. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe oraz podział zysku na fundusze lub pokrycie strat jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

Rozdział III

Przedstawicielstwo przedsiębiorstwa

§ 9. 1. Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu przedsiębiorstwa upoważniony jest dyrektor przedsiębiorstwa.

2. Zastępców dyrektora przedsiębiorstwa powołuje i odwołuje dyrektor przedsiębiorstwa.

3. Pełnomocników przedsiębiorstwa ustanawia i odwołuje na piśmie dyrektor przedsiębiorstwa.

4. Zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa oraz pełnomocnicy przedsiębiorstwa, dokonując czynności prawnych w imieniu przedsiębiorstwa, działają w granicach ich umocowania.

Rozdział IV

Organizacja przedsiębiorstwa

§ 10. Przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem jednozakładowym.

§ 11. 1. Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa, uwzględniający podział na wydziały produkcyjne, działy i odcinki produkcyjne oraz kierownicze i samodzielne stanowiska pracy, określa regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa.

2. Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa ustala dyrektor przedsiębiorstwa.

§ 12.1. W razie potrzeby dyrektor przedsiębiorstwa może powołać zespół doradczy lub opiniodawczy.

2. Powołując zespół opiniodawczy lub doradczy, dyrektor przedsiębiorstwa ustala zadania i sposób działania zespołu.

Rozdział V

Kontrola wewnętrzna przedsiębiorstwa

§ 13. System kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa obejmuje kontrolę funkcjonalną.

§ 14. Kontrolę funkcjonalną sprawują w ramach obowiązku nadzoru:

1) dyrektor przedsiębiorstwa i jego zastępcy - nad podległymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy,

2) kierownicy komórek organizacyjnych - nad podległymi im pracownikami,

3) inni pracownicy zobowiązani przez dyrektora przedsiębiorstwa do wykonywania kontroli w zakresie powierzonych im obowiązków.

§ 15. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej określa regulamin kontroli wewnętrznej, ustalany przez dyrektora przedsiębiorstwa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama